Rekrut­te­rings­dag for 6- og 7-årin­ger 23. august

Tors­dag 23. august kl. 17.00 — 18.30 i Stor­haug­hal­len: Opp­start for nye lag for 1. og 2. klas­se — spil­le­re født i 2011 og 2012.

Pro­gram

Kort infor­ma­sjons­møte for nye spil­le­re og fore­sat­te kl. 17.00–17.30.
Prøve­tre­ning for 1. og 2. klas­sin­ger kl. 17.30–18.30

Tre­nings­ti­der for dis­se års­trin­ne­ne er hver tors­dag kl. 17.00

Bli tre­ner?

Har du som fore­satt spilt hånd­ball selv? Kan­skje du vil bli tre­ner for Brodd hånd­ball? Vi tren­ger tre­ne­re og opp­menn for 1. og 2. klas­se.

Tre­ne­re får tre­ner­kurs. Vi abon­ne­rer på Learn Hånd­ball, en app/nettsted med ukent­li­ge tre­nings­tips til­pas­set alder. Ta kon­takt med leder@broddhandball.no eller kon­takt oss på rekrut­te­rings­da­gen.

Vel­kom­men til Brodd hånd­ball!

Tre­nings­ti­der Brodd hånd­ball

Det­te er tre­nings­ti­de­ne for de uli­ke lage­ne i år. NB: Etter 17. mai er Stor­haug­hal­len stengt fre­dag ettermiddag/kveld, og 2004/2005 sine tre­nin­ger i hal­len utgår.

Tre­nings­ti­der 2018/19:

Stor­haug­hal­len
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 2008 2009
17–18 Mini 2010/
2011
2007 2005
19–20 2004 2007/
2008
20–21 2005 2004
21–22 Damelag/herrelag Damelag/herrelag

 

Het­lands­hal­len C
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
20–21 2004
21–22 Damelag/herrelag
Tas­ta­rustå­hal­len
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
19–20 Ledig time*
Ledig time. Kon­takt­per­son for den­ne tre­nings­ti­den er Jone Edland (idretts­kon­su­lent), tlf. 920 29 657 eller jone@idrettsraadet.no.

 

Gå med Brodd i folke­to­get på 17. mai

17. mai i Stavanger 2018Brodd hånd­ball opp­ford­rer alle spil­le­re til å del­ta på årets folke­tog på 17. mai. Folke­to­get star­ter klok­ken 16.00 fra sen­trum og går Kam­pen-ruten. Det er den grøn­ne lin­ja på kar­tet. Møt opp 15.45 ved Brei­a­vat­net.

Vi skal gå bak Brodd fot­ball, som er num­mer 17 i toget.

Vi opp­ford­rer alle til å stil­le i Brodd-drakt. Vi tren­ger også noen med ball, slik at det kan kas­tes litt når vi går. I år har vi også fått lagd 20 Brodd-flagg for å gjø­re oss mer syn­lig.

La oss vise alle i byen hvem som har den kjek­kes­te hånd­ball­klub­ben!

NB: Fint hvis opp­menn gir beskjed til Arild Oanes i sty­ret om hvor man­ge som stil­ler fra sitt lag.

Er du dame­la­gets nye keeper? (eller ute­spil­ler?)

Dame­la­gets nåvæ­ren­de keeper rei­ser bort for å stu­de­re i seson­gen 2018/19. De tren­ger en erstat­ter i mål!

De omta­ler seg slik:

Vi er en sprud­len­de gjeng jen­ter mel­lom 18 og 47 år som har mye moro sam­men. Vi har et godt tre­ner­team og rei­ser på cup sam­men uten­om van­lig serie­spill. Vi har som mot­to å ha det gøy på kamp, og da kom­mer ofte gode resul­ta­ter. Vi har både erfar­ne og uer­far­ne spil­le­re, så her er alle vel­kom­men.”

Inter­es­sert? Ta kon­takt med Iren Høi­land eller Erlend Fos­san. Dame­la­get er selv­sagt inter­es­sert i nye ute­spil­le­re også.