Lov for Brodd Håndballklubb

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Ved­tatt av Idretts­sty­ret 23. okto­ber 2019.

LOV FOR BRODD HÅNDBALLKLUBB
Stif­tet 15.06.2010
Sist end­ret 01.01.2020

I. Inn­le­den­de bestemmelser
§ 1 Formål
§ 2 Organisasjon
§ 3 Medlemmer

II. Til­lits­valg­te
§ 4 Kjønnsfordeling
§ 5 Gene­rel­le reg­ler om stem­me­rett, valg­bar­het, for­slags­rett mv.
§ 6 Stem­me­rett, valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for arbeidstaker
§ 7 Valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for and­re per­soner med til­knyt­ning til idrettslaget
§ 8 Inhabilitet
§ 9 Ved­taks­før­het, fler­talls­krav og protokoll
§ 10 Til­lits­valg­tes refu­sjon av utgif­ter. Godtgjørelse

III. ØKONOMI
§ 11 Regn­skaps- og revi­sjons­plikt mv.
§ 12 Økonomi
§ 13 Utlån og garanti

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 14 Årsmøtet
§ 15 Ledel­se av årsmøtet
§ 16 Års­mø­tets oppgaver
§ 17 Stem­me­giv­ning på årsmøtet
§ 18 Eks­tra­or­di­nært årsmøte
§ 19 Dis­po­si­sjo­ner av vesent­lig betyd­ning, eks­tra­or­di­nær karak­ter eller bety­de­lig omfang
§ 20 Idretts­la­gets styre
§ 21 Kontrollutvalg
§ 22 Valgkomité
§ 23 Grupper

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Lovendring
§ 25 Opp­løs­ning, sam­men­slut­ning, utmel­ding og annet opphør

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Idretts­la­gets for­mål er å dri­ve idrett orga­ni­sert i Nor­ges idretts­for­bund og olym­pis­ke og para­lym­pis­ke komi­té (NIF).
(2) Arbei­det skal pre­ges av fri­vil­lig­het, demo­kra­ti, loja­li­tet og like­verd. All idretts­lig akti­vi­tet skal byg­ge på grunn­ver­di­er som idretts­gle­de, fel­les­skap, helse og ærlighet.


§ 2 Organisasjon
(1) Idretts­la­get er selv­ei­en­de og fritt­stå­en­de med ute­luk­ken­de per­son­li­ge medlemmer.
(2) Idretts­la­get er med­lem av Nor­ges Håndballforbund.
(3) Idretts­la­get er med­lem av NIF gjen­nom Roga­land Idretts­krets og er til­slut­tet Idretts­rå­det Stav­an­ger (gml).
(4) Idretts­la­get skal over­hol­de over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og ved­tak. NIFs regel­verk gjel­der for idretts­la­get uav­hen­gig av hva som måt­te stå i idretts­la­gets egen lov.


§ 3 Medlemmer
(1) For at en per­son skal opp­tas i idretts­la­get må vedkommende:
a) Aksep­te­re å over­hol­de idretts­la­gets og over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og vedtak.
b) Ha gjort opp even­tu­el­le øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser til idretts­la­get og andre
orga­ni­sa­sjons­ledd i NIF.

(2) Sty­ret i idretts­la­get kan i sær­li­ge til­fel­ler nek­te en per­son med­lem­skap. Før ved­tak tref­fes, skal per­sonen gjø­res kjent med bak­grun­nen for saken og gis en frist på to uker til å utta­le seg. Ved­ta­ket skal være skrift­lig og begrun­net samt infor­me­re om klage­ad­gang. Ved­ta­ket kan påkla­ges til idretts­kret­sen innen tre uker etter at det er mot­tatt. Kla­gen skal sen­des til idretts­la­gets sty­re, som even­tu­elt kan omgjø­re ved­ta­ket. Der­som ved­ta­ket opp­rett­hol­des, sen­des kla­gen til idretts­kret­sen innen to uker.

(3) Med­lem­skap i idretts­la­get er først gyl­dig fra den dag kon­tin­gent er betalt.
(4) Med­lem­met plik­ter å over­hol­de idretts­la­get og over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og vedtak.
(5) Utmel­ding skal skje skrift­lig og får virk­ning når den er mottatt.
(6) Idretts­la­get kan fra­ta med­lem­skap fra med­lem som etter pur­ring ikke beta­ler fast­satt med­lems­kon­tin­gent. Med­lem som skyl­der kon­tin­gent for to år, taper auto­ma­tisk sitt med­lem­skap i idretts­la­get og skal stry­kes fra lagets medlemsliste.
(7) a) Sty­ret i idretts­la­get kan i sær­li­ge til­fel­ler fra­ta et med­lem med­lem­ska­pet for en peri­ode på inn­til ett år. Før ved­tak tref­fes, skal ved­kom­men­de gjø­res kjent med bak­grun­nen for saken og gis en frist på to uker til å utta­le seg. Ved­ta­ket skal være skrift­lig og begrun­net samt infor­me­re om klageadgang.
b) Ved fra­ta­k­el­se av med­lem­skap kan den saken gjel­der kre­ve at ved­ta­ket behand­les av ordinært/ekstraordinært års­møte, og har rett til å være til ste­de ved års­mø­tets behand­ling av saken. Kra­vet må frem­set­tes innen én uke etter at ved­ta­ket er mot­tatt, og års­mø­tet må der­et­ter avhol­des innen én måned.
c) Ved fra­ta­k­el­se av med­lem­skap kan idretts­la­gets ved­tak påkla­ges til idretts­kret­sen innen tre uker etter at ved­ta­ket er mot­tatt. Kla­gen skal sen­des til idretts­la­gets sty­re, som even­tu­elt kan omgjø­re ved­ta­ket der­som det er fat­tet av sty­ret selv. Der­som ved­ta­ket opp­rett­hol­des, sen­des kla­gen til idretts­kret­sen innen to uker. Idretts­la­gets ved­tak trer ikke i kraft før klage­fris­ten er utløpt, even­tu­elt når klage­sa­ken er avgjort.
(8) Idretts­la­get skal føre elekt­ro­nis­ke med­lems­lis­ter i idret­tens nasjo­na­le med­lems­re­gis­ter i tråd med for­skrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE


§ 4 Kjønnsfordeling
(1) Idretts­la­get skal arbei­de for lik kjønns­for­de­ling ved valg/oppnevning til sty­rer, komi­te­er mv. og repre­sen­ta­sjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av sty­re, råd, utvalg/komité mv. og ved repre­sen­ta­sjon til årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, skal beg­ge kjønn være repre­sen­tert. Sam­men­set­nin­gen skal være for­holds­mes­sig i for­hold til kjønns­for­de­lin­gen i med­lems­mas­sen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre per­soner, skal det velges/oppnevnes minst to per­soner fra hvert kjønn. Bestem­mel­sen gjel­der også der det vel­ges mer enn ett vara­med­lem. Ansat­tes repre­sen­tant tel­ler ikke med ved bereg­nin­gen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til sty­re, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestem­mel­sen, skal sty­ret innen én måned etter års­mø­tet sen­de ut inn­kal­ling til eks­tra­or­di­nært års­møte der nytt valg fore­tas. Eksis­te­ren­de med­lem­mer i det aktu­el­le sty­ret, komi­te­en mv. blir sit­ten­de til nytt sty­re, komi­té mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idretts­sty­ret kan påleg­ge idretts­la­get å opp­fyl­le bestem­mel­sen, her­under inn­kal­le til nytt års­møte eller fore­ta ny oppnevning.
(4) Idretts­sty­ret kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra den­ne bestem­mel­sen for et valg/oppnevning.


§ 5 Gene­rel­le reg­ler om stem­me­rett, valg­bar­het, for­slags­rett mv.
(1) For å ha stem­me­rett, være valg­bar til års­møte-/ting­valg­te orga­ner og kun­ne velges/oppnevnes som repre­sen­tant til årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalen­der­året, vært med­lem av idretts­la­get i minst én måned og ha gjort opp sine øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser til idrettslaget.
(2) Et med­lem kan ikke sam­ti­dig inne­ha mer enn et av føl­gen­de verv i idretts­la­get: med­lem av sty­ret, valg­ko­mi­té, kon­troll­ut­valg, lov­ut­valg, revi­sor, utvalg som ileg­ger sanksjoner.
(3) Et med­lem kan ikke ha styre­verv i fle­re idretts­lag som del­tar i sam­me kon­kur­ran­se. Til­sva­ren­de gjel­der and­re til­lits­verv som gir påvirk­nings­mu­lig­het over den aktu­el­le kon­kur­ranse­ak­ti­ve­ten, eller til­gang på infor­ma­sjon som kan benyt­tes til ett av idretts­la­ge­nes fordel.
(4) Forslagsrett:
a) Et med­lem har for­slags­rett til og på års­mø­tet i idrettslaget.
b) Sty­ret i idretts­la­get har for­slags­rett til og på års­mø­tet i idrettslaget.
c) Møte­be­ret­ti­get komité/utvalg har for­slags­rett til års­mø­tet i saker som lig­ger innen­for sitt arbeids­om­rå­de, og dets representant(er) har for­slags­rett på års­mø­tet innen­for komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(5) Møte- og talerett:
a) Repre­sen­tant fra over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd har møte- og tale­rett på års­mø­tet i idrettslaget.
[b) Revi­sor har møte- og tale­rett på års­mø­tet i saker som lig­ger innen­for sitt
arbeidsområde.]


§ 6 Stem­me­rett, valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for arbeidstaker
(1) Med arbeids­ta­ker etter den­ne bestem­mel­sen menes per­son som:
a) utfø­rer løn­net arbeid for idretts­la­get til­sva­ren­de en stil­lings­brøk på mer enn 20 %, eller
b) mot­tar mer enn 1 G i lønn/andre ytel­ser fra idretts­la­get i løpet av et kalenderår.
(2) En arbeids­ta­ker i idretts­la­get har ikke stem­me­rett på idretts­la­gets års­møte, og er ikke valg­bar til sty­re, råd, utvalg/komité mv. i idretts­la­get eller over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Til­lits­valgt som får rele­vant anset­tel­se, plik­ter å fra­tre til­lits­ver­vet ved til­tre­del­se av stil­lin­gen, og kan ikke gjen­inn­tre før anset­tel­ses­for­hol­det er opphørt.
(3) En arbeids­ta­ker i idretts­la­get kan ikke vel­ges eller opp­nev­nes som repre­sen­tant til årsmøte/ting eller leder­møte i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Det kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes repre­sen­tant som er arbeids­ta­ker i det orga­ni­sa­sjons­ledd repre­sen­ta­sjo­nen skjer.
(4) Bestem­mel­sen er ikke til hin­der for at idretts­la­get gir de ansat­te rett til å utpe­ke ansattrepresentant(er) til idretts­la­gets styre.
(5) En per­son som er valgt eller opp­nevnt i strid med bestem­mel­sen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idretts­sty­ret kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra bestem­mel­sen for et valg/oppnevning.


§ 7 Valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for and­re per­soner med til­knyt­ning til idrettslaget
(1) Et med­lem som har en øko­no­misk sær­in­ter­es­se i drif­ten av idretts­la­get som over­sti­ger 1 G i løpet av kalen­der­året, er ikke valg­bar til sty­re, råd, utvalg/komité mv. i idretts­la­get eller over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd. Det sam­me gjel­der styre­med­lem, ansatt eller aksjo­nær med vesent­lig inn­fly­tel­se, i en juri­disk per­son som har slik øko­no­misk sær­in­ter­es­se som nevnt i førs­te set­ning. Begrens­nin­gen gjel­der ikke for styre­med­lem opp­nevnt av idretts­la­get. Til­lits­valgt som får slik øko­no­misk sær­in­ter­es­se, styre­verv, anset­tel­se eller eier­an­del, plik­ter å fra­tre til­lits­ver­vet, og kan ikke gjen­inn­tre før anset­tel­ses­for­hol­det mv. er opphørt.
(2) Per­son som i hen­hold til førs­te ledd ikke er valg­bar, kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes som repre­sen­tant til årsmøte/ting eller leder­møte i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Det kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes repre­sen­tant med til­sva­ren­de til­knyt­ning til det orga­ni­sa­sjons­ledd repre­sen­ta­sjo­nen skjer.
(3) En per­son som er valgt eller opp­nevnt i strid med bestem­mel­sen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idretts­sty­ret kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra bestem­mel­sen for et valg/oppnevning.


§ 8 Inhabilitet
(1) En til­lits­valgt, opp­nevnt repre­sen­tant eller ansatt i idretts­la­get er inha­bil til å til­rette­leg­ge grunn­la­get for en avgjø­rel­se eller til å tref­fe avgjørelse:
a) når ved­kom­men­de selv er part i saken,
b) når ved­kom­men­de er i slekt eller svo­ger­skap med en part i opp- eller ned­sti­gen­de lin­je eller i side­lin­je så nær som søsken,
c) når ved­kom­men­de er eller har vært gift med eller er for­lo­vet eller sam­bo­er med en part,
d) når ved­kom­men­de leder eller har leden­de stil­ling i, eller er med­lem av sty­ret i et orga­ni­sa­sjons­ledd eller annen juri­disk per­son som er part i saken.
(2) Like­så er ved­kom­men­de inha­bil når and­re sær­eg­ne for­hold fore­lig­ger som er egnet til å svek­ke til­li­ten til ved­kom­men­des upar­tisk­het; blant annet skal det leg­ges vekt på om avgjø­rel­sen i saken kan inne­bære sær­lig for­del, tap eller ulem­pe for ved­kom­men­de selv eller noen som ved­kom­men­de har nær per­son­lig til­knyt­ning til. Det skal også leg­ges vekt på om inha­bi­li­tets­inn­si­gel­se er reist av en part.
(3) Er en over­ord­net inha­bil, kan avgjø­rel­se i saken hel­ler ikke tref­fes av direk­te under­ord­net i idrettslaget.
(4) Inha­bi­li­tets­reg­le­ne får ikke anven­del­se der­som det er åpen­bart at den til­lits­valg­te, opp­nevn­te repre­sen­tan­ten eller ansat­tes til­knyt­ning til saken eller par­te­ne ikke vil kun­ne påvir­ke ved­kom­men­des stand­punkt og idretts­li­ge inter­es­ser ikke til­si­er at ved­kom­men­de viker sete.
(5) Med part menes i den­ne bestem­mel­sen per­son, her­under juri­disk per­son, som en avgjø­rel­se ret­ter seg mot eller som saken ellers direk­te gjelder.
(6) I sty­rer, komi­te­er og utvalg tref­fes avgjø­rel­sen av orga­net selv, uten at ved­kom­men­de med­lem del­tar. Der­som det i en og sam­me sak opp­står spørs­mål om inha­bi­li­tet for fle­re med­lem­mer, kan ingen av dem del­ta ved avgjø­rel­sen av sin egen eller et annet med­lems habi­li­tet, med mind­re orga­net ellers ikke vil­le være ved­taks­ført i spørs­må­let. I sist­nevn­te til­fel­le skal alle møten­de med­lem­mer del­ta. Med­lem­met skal i god tid si fra om for­hold som gjør eller kan gjø­re ved­kom­men­de inha­bil. Før spørs­må­let avgjø­res, bør vara­med­lem eller annen sted­for­tre­der inn­kal­les til å møte og del­ta ved avgjø­rel­sen der­som det kan gjø­res uten vesent­lig tids­spil­le eller kostnad.
(7) I øvri­ge til­fel­ler avgjør ved­kom­men­de selv om ved­kom­men­de er inha­bil. Der­som en part kre­ver det og det kan gjø­res uten vesent­lig tids­spil­le, eller ved­kom­men­de ellers fin­ner grunn til det, skal ved­kom­men­de selv fore­leg­ge spørs­må­let for sin nær­mes­te over­ord­ne­de til avgjørelse.
(8) Bestem­mel­sen gjel­der ikke på års­mø­tet i idrettslaget.


§ 9 Ved­taks­før­het, fler­talls­krav og protokoll
(1) Sty­rer, komi­te­er og utvalg i idretts­la­get er ved­taks­føre når et fler­tall av med­lem­me­ne er til ste­de. Ved­tak fat­tes med fler­tall av de avgit­te stem­me­ne. Ved stem­me­lik­het er møte­le­ders stem­me avgjørende.
(2) Ved­tak kan fat­tes ved skrift­lig behand­ling eller ved fjern­møte, der­som et fler­tall av med­lem­me­ne gir sin til­slut­ning til det­te. Ved skrift­lig behand­ling sen­des kopi­er av sakens doku­men­ter sam­ti­dig til alle med­lem­mer med for­slag til ved­tak. Ved fjern­møte skal alle møte­del­ta­ker­ne kun­ne kom­mu­ni­se­re med hverandre.
(3) Det skal føres pro­to­koll fra styre­mø­ter. Pro­to­kol­le­ne skal være til­gjen­ge­li­ge for idretts­la­gets med­lem­mer, med mind­re sty­ret bestem­mer noe annet i den enkel­te sak.


§ 10 Til­lits­valg­tes refu­sjon av utgif­ter. Godtgjørelse
(1) Til­lits­valgt kan mot­ta refu­sjon for nød­ven­di­ge, fak­tis­ke utgif­ter som påfø­res ved­kom­men­de i for­bin­del­se med utfø­rel­sen av vervet.
(2) Til­lits­valgt kan mot­ta en rime­lig godt­gjø­rel­se for sitt arbeid.
(3) Godt­gjø­rel­se til sty­ret og dag­lig leder skal klart frem­gå av ved­tatt bud­sjett og regnskap.


III. ØKONOMI

§ 11 Regn­skaps- og revi­sjons­plikt mv.
(1) Idretts­la­get er regn­skaps- og revi­sjons­plik­tig, og skal utar­bei­de et års­regn­skap som ved­tas av års­mø­tet. Års­regn­ska­pet skal under­teg­nes av samt­li­ge styre­med­lem­mer. Der­som idretts­la­get har dag­lig leder, skal også dag­lig leder undertegne.
(2) Idretts­la­get skal føl­ge almin­ne­lig lov­giv­ning for regn­skap og revi­sjon der det­te gjel­der. Idretts­lag med en årlig omset­ning på fem mil­lio­ner kro­ner eller mer, skal enga­sje­re revi­sor og føl­ge almin­ne­lig lov­giv­ning for regn­skap og revi­sjon selv om de ikke er for­plik­tet til det­te etter almin­ne­lig lov­giv­ning. For idretts­lag som ikke har regn­skaps­plikt etter almin­ne­lig lov­giv­ning, gjel­der uan­sett følgende:
a) Regn­ska­pet skal vise en opp­stil­ling over inn­tek­ter og kost­na­der i regn­skaps­året og skal omfat­te hele idretts­la­gets akti­vi­tet. Der­som idretts­la­get er inn­delt i fle­re grupper/avdelinger, skal de enkel­te grupper/avdelingers akti­vi­te­ter også vises i regnskapet.
b) Alle trans­ak­sjo­ner skal doku­men­te­res på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regn­ska­pet skal bok­fø­res og spe­si­fi­se­res så ofte som opp­lys­nin­ge­nes karak­ter og
idretts­la­gets art og omfang tilsier.
d) Regn­ska­pet med alle bilag, bok­før­te opp­lys­nin­ger og under­do­ku­men­ta­sjon skal opp­be­va­res på en trygg måte i mini­mum fem år etter regn­skaps­årets slutt.
e) Bank­kon­ti skal være knyt­tet til idretts­la­get, og skal dis­po­ne­res av mini­mum to per­soner i fel­les­skap. Alle utbe­ta­lings­trans­ak­sjo­ner skal være god­kjent av mini­mum to per­soner i fellesskap.

(3) Idretts­la­get skal ha underslagsforsikring.


§ 12 Budsjett
(1) På års­mø­tet skal det ved­tas et bud­sjett som inne­hol­der alle hoved­pos­ter i
resul­tat­regn­ska­pet. Even­tu­el­le mid­ler avsatt til kon­troll­ut­val­gets arbeid skal spe­si­fi­se­res særskilt.
(2) Bud­sjet­tet skal være rea­lis­tisk, og resul­ta­tet skal ikke vise under­skudd med mind­re det dek­kes av posi­tiv egenkapital.
(3) Det ved­tat­te bud­sjet­tet bør frem­kom­me i egen kolon­ne når års­regn­ska­pet fremlegges.


§ 13 Utlån og garanti
Idretts­la­get kan ikke gi lån eller stil­le garan­ti­er for lån hvis ikke lånet eller garan­ti­en er sik­ret med betryg­gen­de pant eller annen betryg­gen­de sik­ker­het. Sik­ker­he­ten for lån og garan­ti­er skal opp­ly­ses i note til årsoppgjøret.


IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet
(1) Års­mø­tet er idretts­la­gets høy­es­te myn­dig­het, og avhol­des hvert år innen utgan­gen av mars måned.
(2) Års­mø­tet inn­kal­les av sty­ret med minst én måneds var­sel direk­te til med­lem­me­ne even­tu­elt på annen for­svar­lig måte, her­under ved kunn­gjø­ring i pres­sen, even­tu­elt på idretts­la­gets inter­nett­side. Inn­kal­lin­gen kan hen­vi­se til at saks­do­ku­men­te­ne gjø­res til­gjen­ge­lig på idretts­la­gets inter­nett­side eller på annen for­svar­lig måte. I så fall skal det frem­gå at doku­men­te­ne vil bli gjort til­gjen­ge­li­ge senest én uke før års­mø­tet. For­slag som skal behand­les på års­mø­tet, må være sendt til sty­ret senest to uker før års­mø­tet. Full­sten­dig sak­lis­te og and­re nød­ven­di­ge saks­do­ku­men­ter med for­slag til års­mø­tet må være gjort til­gjen­ge­lig senest én uke før årsmøtet.
(3) Ved inn­kal­ling i strid med bestem­mel­sen, avgjør års­mø­tet hhv. under god­kjen­ning av inn­kal­ling og god­kjen­ning av sak­lis­ten, om års­mø­tet er lov­lig inn­kalt og om det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle idretts­la­gets med­lem­mer har adgang til års­mø­tet. Års­mø­tet kan beslut­te at and­re per­soner og/eller media kan være til ste­de, even­tu­elt at års­mø­tet kun er åpent for med­lem­mer og and­re med møterett.
(5) Års­mø­tet er ved­taks­ført der­som det møter et antall stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer som minst til­sva­rer antall styre­med­lem­mer som skal vel­ges av års­mø­tet. Der­som års­mø­tet ikke er ved­taks­ført, kan det inn­kal­les til års­møte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(6) På års­mø­tet kan ikke behand­les for­slag om end­ring i lov eller bestem­mel­ser som ikke er opp­ført på den sak­lis­ten som er gjort til­gjen­ge­lig eller sendt ut. And­re saker kan behand­les når 2/3 av de frem­møt­te stem­me­be­ret­ti­ge­de ved­tar det ved god­kjen­ning av saklisten.


§ 15 Ledel­se av årsmøtet
Års­mø­tet ledes av valgt(e) dirigent(er). Ver­ken diri­gent eller pro­to­koll­fø­rer behø­ver å være medlem.


§ 16 Års­mø­tets oppgaver
Års­mø­tet skal:
1. God­kjen­ne de stemmeberettigede.
2. Vel­ge dirigent(er).
3. Vel­ge protokollfører(e).
4. Vel­ge to med­lem­mer til å under­skri­ve protokollen.
5. God­kjen­ne innkallingen.
6. God­kjen­ne saklisten.
7. God­kjen­ne forretningsorden.
8. Behand­le idretts­la­gets årsberetning.
9. Behand­le idretts­la­gets regn­skap, sty­rets øko­no­mis­ke beret­ning, kon­troll­ut­val­gets beret­ning [og revi­sors beretning].
10. Behand­le for­slag og saker.
11. Fast­set­te med­lems­kon­tin­gent på minst kr 50, og tre­nings­av­gift, eller gi full­makt til å fast­set­te treningsavgifter.
12. Ved­ta idretts­la­gets budsjett.
13. Behand­le idretts­la­gets organisasjonsplan.
14. Fore­ta føl­gen­de valg:
a) Sty­re med leder, nest­le­der, 9 styre­med­lem­mer og 1 varamedlem.
b) Kon­troll­ut­valg med 2 med­lem­mer og 1 varamedlem.
c) Repre­sen­tan­ter til ting og møter i de orga­ni­sa­sjons­ledd idretts­la­get har
repre­sen­ta­sjons­rett eller gi sty­ret full­makt til å opp­nev­ne representantene.
d) Valg­ko­mi­té med leder, to med­lem­mer og ett varamedlem.
e) Even­tu­elt øvri­ge valg i hen­hold til idretts­la­gets organisasjonsplan.
Lede­re og nest­le­de­re vel­ges enkelt­vis. Øvri­ge med­lem­mer vel­ges sam­let. Der­et­ter vel­ges vara­med­lem­me­ne sam­let. Der det vel­ges fle­re vara­med­lem­mer skal det vel­ges 1. vara­med­lem, 2. vara­med­lem osv.
[15. Enga­sje­re revi­sor til å revi­de­re idretts­la­gets regnskap.]


§ 17 Stem­me­giv­ning på årsmøtet
(1) Med mind­re annet er bestemt i den­ne lov, skal et ved­tak, for å være gyl­dig, være truf­fet med almin­ne­lig fler­tall av de avgit­te stem­mer. Ingen repre­sen­tant har mer enn én stem­me, og ingen kan stem­me på veg­ne av and­re. Blan­ke stem­mer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg fore­går skrift­lig hvis det fore­lig­ger mer enn ett for­slag eller det frem­mes krav om det. Blan­ke stem­mer, eller stem­mer på kan­di­da­ter som ikke er fore­slåt­te, eller som inne­hol­der fle­re kan­di­da­ter enn det antall som skal vel­ges, tel­ler ikke, og stem­me­ne anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg fore­går enkelt­vis og ingen kan­di­dat opp­når mer enn halv­par­ten av de avgit­te stem­mer, fore­tas omvalg mel­lom de to kan­di­da­ter som har opp­nådd flest stem­mer. Er det ved omvalg stem­me­lik­het, avgjø­res val­get ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal vel­ges fle­re ved en avstem­ning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halv­par­ten av de avgit­te stem­mer. Det­te gjel­der ikke ved valg av vara­med­lem. Hvis ikke til­strek­ke­lig man­ge kan­di­da­ter har opp­nådd det­te i førs­te omgang, anses de valgt som har fått mer enn halv­par­ten av stem­me­ne. Det fore­tas så omvalg mel­lom de øvri­ge kan­di­da­ter og etter den­ne avstem­ning anses de valgt som har fått flest stem­mer. Er det ved omvalg stem­me­lik­het, avgjø­res val­get ved loddtrekning.


§ 18 Eks­tra­or­di­nært årsmøte
(1) Eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get inn­kal­les av idretts­la­gets sty­re med minst 2 ukers frist etter:
a) ved­tak av idretts­la­gets sty­re eller årsmøte,
b) ved­tak av sty­re eller årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, eller
c) skrift­lig krav fra 1/4 eller 50 av idretts­la­gets stem­me­be­ret­ti­ge­de medlemmer.
(2) Sak­lis­ten og and­re nød­ven­di­ge doku­men­ter skal ved­leg­ges inn­kal­lin­gen eller være gjort til­gjen­ge­lig på for­svar­lig måte og det­te skal frem­gå av innkallingen.
(3) Eks­tra­or­di­nært års­møte er ved­taks­ført der­som det møter et antall stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer som minst til­sva­rer antall med­lem­mer av sty­ret iht. den­ne lov. Der­som det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet ikke er ved­taks­ført, kan det inn­kal­les til års­møte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get skal bare behand­le de saker som er angitt i ved­ta­ket eller i kravet/kravene om inn­kal­ling av det eks­tra­or­di­næ­re årsmøtet.
(5) Ved inn­kal­ling i strid med bestem­mel­sen, avgjør det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet hhv. under god­kjen­ning av inn­kal­ling og god­kjen­ning av sak­lis­ten, om det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet er lov­lig inn­kalt og om det er saker som ikke kan behandles.


§ 19 Dis­po­si­sjo­ner av vesent­lig betyd­ning, eks­tra­or­di­nær karak­ter eller bety­de­lig omfang
Dis­po­si­sjo­ner av vesent­lig betyd­ning, eks­tra­or­di­nær karak­ter eller bety­de­lig omfang ifor­hold til idretts­la­gets stør­rel­se eller virk­som­het, kan kun ved­tas av årsmøtet.


§ 20 Idretts­la­gets styre
(1) Idretts­la­get ledes og for­plik­tes av sty­ret som repre­sen­te­rer idretts­la­get utad. Sty­ret er idretts­la­gets høy­es­te myn­dig­het mel­lom årsmøtene.
(2) Sty­ret skal blant annet:
a) Iverk­set­te års­mø­tets og over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og vedtak.
b) Påse at idretts­la­gets mid­ler bru­kes og for­val­tes på en for­sik­tig måte i sam­svar med de ved­tak som er fat­tet på års­mø­tet eller i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd, og sør­ge for at idretts­la­get har en til­freds­stil­len­de orga­ni­se­ring av regn­skaps- og bud­sjett­funk­sjo­nen samt en for­svar­lig økonomistyring.
c) Opp­nev­ne komiteer/utvalg, og utar­bei­de mandat/instruks for disse.
d) Opp­nev­ne en ansvar­lig for politi­attest­ord­nin­gen og en ansvar­lig for barneidretten.
e) Opp­nev­ne repre­sen­tan­ter til årsmøter/ting i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd der­som års­mø­tet ikke har valgt representanter.
f) Rap­por­te­re orga­ni­sa­sjons­data i sam­svar med krav fast­satt av Idrettsstyret.
(3) Sty­ret skal avhol­de møter når lede­ren bestem­mer det eller minst to av sty­rets med­lem­mer for­lan­ger det.


§ 21 Kontrollutvalg
(1) Kon­troll­ut­val­get har føl­gen­de oppgaver:
a) Påse at idretts­la­gets virk­som­het dri­ves i sam­svar med idretts­la­gets og over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og vedtak.
b) Ha et sær­lig fokus på at idretts­la­get har for­svar­lig for­valt­ning og øko­nomi­sty­ring, at dets mid­ler benyt­tes i sam­svar med lover, ved­tak, bevilg­nin­ger og øko­no­mis­ke rammer.
c) Fore­leg­ges alle for­slag til ved­tak som skal behand­les på års­mø­tet, og avgi en
utta­lel­se til de saker som lig­ger innen­for sitt arbeidsområde.
d) Føre pro­to­koll over sine møter, avgi en beret­ning til års­mø­tet, og foreta
regn­skaps­re­vi­sjon, med mind­re idretts­la­get har enga­sjert revi­sor. I så fall skal
utval­get minst ha et årlig møte med revi­sor, og kan ved behov enga­sje­re revi­sor for å utfø­re de revi­sjons­opp­ga­ver utval­get fin­ner nødvendig.
e) [Utfø­re de opp­ga­ver som frem­går av ved­tatt instruks.]
(2) Kon­troll­ut­val­get skal ha til­gang til alle opp­lys­nin­ger, rede­gjø­rel­ser og doku­men­ter som utval­get anser nød­ven­dig for å utfø­re sine oppgaver.


§ 22 Valgkomité
Valg­ko­mi­te­en vel­ges på års­mø­tet på fritt grunn­lag, etter inn­stil­ling fra sty­ret, og skal leg­ge frem inn­stil­ling på kan­di­da­ter til alle øvri­ge til­lits­verv som skal vel­ges på års­mø­tet. Med­lem av valg­ko­mi­té som selv blir kan­di­dat til verv, plik­ter å tre ut av valg­ko­mi­te­en med mind­re ved­kom­men­de skrift­lig med­de­ler valg­ko­mi­te­en og for­slags­stil­ler at ved­kom­men­de ikke er aktu­ell for vervet.


§ 23 Grupper
(1) Idretts­la­gets års­møte kan beslut­te å opp­ret­te og ned­leg­ge grup­per, og hvor­dan dis­se skal orga­ni­se­res og ledes. Det­te ved­tas i for­bin­del­se med årlig behand­ling av idretts­la­gets orga­ni­sa­sjons­plan, jf. § 16 pkt. 13.
(2) Der­som idretts­la­gets års­møte ved behand­lin­gen av orga­ni­sa­sjons­pla­nen har ved­tatt å opp­ret­te grup­per med gruppe­sty­rer, gjel­der følgende:
a) Hver grup­pe skal ha et gruppe­sty­re på minst tre med­lem­mer. Gruppe­sty­ret vel­ges på års­mø­tet. Grup­pen fore­slår kan­di­da­ter til gruppe­sty­ret til valg­ko­mi­te­en. Even­tu­elt kan års­mø­tet gi hoved­sty­ret full­makt til å opp­nev­ne gruppe­sty­rer etter for­slag på kan­di­da­ter fra gruppen.
b) Grup­pen avhol­der et årlig møte før års­mø­tet i idretts­la­get. Hoved­sty­ret fast­set­ter en sis­te frist for avhol­del­se av det årli­ge møtet. Møtet inn­kal­les av gruppe­sty­ret med minst én ukes frist. Det årli­ge møtet skal behand­le grup­pens regn­skap, og kan frem­me inn­spill til hoved­sty­ret om blant annet idretts­la­gets regn­skap, års­be­ret­ning, tre­nings­av­gift, bud­sjett og årsplan.
c) Gruppe­sty­ret kon­sti­tu­e­rer seg selv, med mind­re annet er beslut­tet av årsmøtet.
d) Gruppe­sty­ret fast­set­ter even­tu­ell årlig tre­nings­av­gift innen­for ram­men av full­makt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppe­sty­ret eller repre­sen­tan­ter for grup­per kan ikke inn­gå avta­ler eller på annen måte for­plik­te idretts­la­get uten full­makt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring
(1) Sty­ret skal opp­da­te­re loven i sam­svar med even­tu­el­le end­rin­ger i NIFs lov/lovnorm, og gjø­re end­rin­ge­ne kjent for idretts­la­gets med­lem­mer så snart de er ved­tatt av styret.
(2) Øvri­ge lov­end­rin­ger kan bare fore­tas på ordi­nært eller eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get etter å ha vært opp­ført på sak­lis­ten, og kre­ver 2/3 fler­tall av de avgit­te stem­mer. End­rin­ge­ne trer i kraft straks, med mind­re års­mø­tet ved­tar noe annet. Der­som års­mø­tet ved­tar lov­end­rin­ger, sen­des pro­to­kol­len til idretts­kret­sen. Ved even­tu­ell mot­strid mel­lom idretts­la­gets regel­verk og NIFs regel­verk, går NIFs regel­verk foran. Idretts­kret­sen kan, som over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, påleg­ge nød­ven­dig end­ring for å unn­gå mot­strid med NIFs regelverk.
(3) End­rin­ger i §§ 24 og 25 kan ikke ved­tas av idretts­la­get selv med mind­re end­rin­ge­ne føl­ger av NIFs regel­verk eller lovnorm.


§ 25 Opp­løs­ning, sam­men­slut­ning, utmel­ding og annet opphør
(1) For­slag om opp­løs­ning må ved­tas med 2/3 fler­tall på to påføl­gen­de års­mø­ter, der det etter­føl­gen­de års­møte må avhol­des mini­mum tre måne­der og mak­si­mum 6 måne­der sene­re. Der­som idretts­la­gets års­møte ved­tar opp­løs­ning ved enstem­mig­het, er idretts­la­get opp­løst uten påføl­gen­de års­møte. Idretts­la­get skal skrift­lig vars­le idretts­krets og sær­for­bund senest 14 dager før idretts­la­gets års­møte behand­ler for­slag om oppløsning.
(2) Sam­men­slut­ning med and­re idretts­lag anses ikke som opp­løs­ning av idretts­la­get. Ved­tak om sam­men­slut­ning eller utmel­ding fra sær­for­bund og/eller NIF tref­fes i sam­svar med bestem­mel­se­ne om lov­end­ring, jf. § 24.
(3) Ved utmel­ding til­fal­ler idretts­la­gets eien­de­ler NIF eller for­mål god­kjent av Idretts­sty­ret hvis det er ytet offent­lig støtte/spillemidler til dis­se eien­de­ler. Ved opp­løs­ning eller annet opp­hør av idretts­la­get til­fal­ler lagets over­sky­ten­de mid­ler etter avvik­ling et for­mål god­kjent av idretts­kret­sen. Under­ret­ning om at idretts­la­get skal opp­lø­ses, skal sen­des til idretts­kret­sen 14 dager før idretts­la­get hol­der sitt ordi­næ­re års­møte for behand­ling av saken.