Lov for Brodd Hånd­ball­klubb

Lov for Brodd håndballklubb (PDF-ver­sjon)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Ved­tatt av Idretts­sty­ret 22. okto­ber 2015

Vei­led­ning til lov­norm for idretts­lag

Idretts­la­get skal ha en lov som er i sam­svar med NIFs regel­verk og den­ne lov­nor­men. Lov­nor­men er ufra­vi­ke­lig og inne­hol­der et mini­mum av det idretts­la­get må ha i sin egen lov.

Alle lov­end­rin­ger må ved­tas på ordi­nært eller eks­tra­or­di­nært års­møte etter å ha vært opp­ført på sak­lis­ten og kre­ver 2/3 fler­tall av de avgit­te stem­mer. Lov­end­rin­ge­ne må sen­des til idretts­kret­sen for god­kjen­ning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)

Fot­no­te­ne i lov­nor­men er kun til infor­ma­sjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valg­fritt å ta med fot­no­te­ne i egen lov.

NIFs regel­verk er til­gjen­ge­lig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR BRODD HÅNDBALLKLUBB

Stif­tet 15.06.2010, ved­tatt av års­mø­tet 10.03.2016, god­kjent av Roga­land Idretts­krets.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 • 1 For­mål

(1) Idretts­la­gets for­mål er å dri­ve idrett orga­ni­sert i Nor­ges idretts­for­bund og olym­pis­ke og para­lym­pis­ke komi­té (NIF).

(2) Arbei­det skal pre­ges av fri­vil­lig­het, demo­kra­ti, loja­li­tet og like­verd. All idretts­lig akti­vi­tet skal byg­ge på grunn­ver­di­er som idretts­gle­de, fel­les­skap, helse og ærlig­het.

 • 2 Orga­ni­sa­sjon

(1) Idretts­la­get er selv­ei­en­de og fritt­stå­en­de med ute­luk­ken­de per­son­li­ge med­lem­mer.

(2) Idretts­la­get er med­lem av de(t) sær­for­bund som lagets års­møte bestem­mer. NHF

(3) Idretts­la­get er med­lem av NIF gjen­nom Roga­land idretts­krets, hører hjem­me i Stav­an­ger kom­mu­ne, og er med­lem av Stav­an­ger idretts­råd.

(4) Idretts­la­get skal føl­ge NIFs og til­slut­te­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og ved­tak. NIFs regel­verk gjel­der for idretts­la­get uav­hen­gig av hva som måt­te stå i idretts­la­gets egen lov.

 • 3 Med­lem­mer

(1) For at en per­son skal opp­tas i idretts­la­get må ved­kom­men­de:  

 1. a) aksep­te­re å over­hol­de idretts­la­gets og over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og ved­tak.
 1. b) ha gjort opp even­tu­el­le øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser til idretts­la­get og and­re orga­ni­sa­sjons­ledd i NIF.

(2) Sty­ret i idretts­la­get kan i sær­li­ge til­fel­ler nek­te en per­son med­lem­skap. Før ved­tak tref­fes, skal per­sonen gjø­res kjent med bak­grun­nen for saken og gis en frist på to uker til å utta­le seg. Ved­ta­ket skal være skrift­lig og begrun­net samt infor­me­re om klage­ad­gang. Ved­ta­ket kan påkla­ges til idretts­kret­sen innen tre uker etter at det er mot­tatt.  Kla­gen skal sen­des til idretts­la­gets sty­re, som even­tu­elt kan omgjø­re ved­ta­ket. Der­som ved­ta­ket opp­rett­hol­des, sen­des kla­gen til idretts­kret­sen innen to uker.

(3) Med­lem­skap i idretts­la­get er først gyl­dig fra den dag kon­tin­gent er betalt.

(4) Med­lem­met plik­ter å over­hol­de NIFs, til­slut­te­de orga­ni­sa­sjons­ledds og idretts­la­gets regel­verk og ved­tak.

(5) Utmel­ding skal skje skrift­lig og får virk­ning når den er mot­tatt.

(6) Idretts­la­get kan fra­ta med­lem­skap fra med­lem som etter pur­ring ikke beta­ler fast­satt med­lems­kon­tin­gent. Med­lem som skyl­der kon­tin­gent for to år, taper auto­ma­tisk sitt med­lem­skap i idretts­la­get og skal stry­kes fra lagets med­lems­lis­te.

(7) Sty­ret i idretts­la­get kan i sær­li­ge til­fel­ler fra­ta et med­lem med­lem­ska­pet for en peri­ode på inn­til ett år. Før ved­tak tref­fes, skal ved­kom­men­de gjø­res kjent med bak­grun­nen for saken og gis en frist på to uker til å utta­le seg. Ved­ta­ket skal være skrift­lig og begrun­net samt infor­me­re om klage­ad­gang.

(8) Ved fra­ta­k­el­se av med­lem­skap kan den saken gjel­der kre­ve at ved­ta­ket behand­les av ordinært/ekstraordinært års­møte, og har rett til å være til ste­de ved års­mø­tets behand­ling av saken. Kra­vet må frem­set­tes innen én uke etter at ved­ta­ket er mot­tatt, og års­mø­tet må der­et­ter avhol­des innen én måned.

(9) Ved fra­ta­k­el­se av med­lem­skap kan idretts­la­gets ved­tak påkla­ges til idretts­kret­sen innen tre uker etter at ved­ta­ket er mot­tatt. Kla­gen skal sen­des til idretts­la­gets sty­re, som even­tu­elt kan omgjø­re ved­ta­ket der­som det er fat­tet av sty­ret selv. Der­som ved­ta­ket opp­rett­hol­des, sen­des kla­gen til idretts­kret­sen innen to uker.  Idretts­la­gets ved­tak trer ikke i kraft før klage­fris­ten er utløpt, even­tu­elt når klage­sa­ken er avgjort.

(10) Idretts­la­get skal føre elekt­ro­nis­ke med­lems­lis­ter i idret­tens nasjo­na­le med­lems­re­gis­ter i tråd med for­skrift gitt av Idretts­sty­ret.

 • 4 Med­lems­kon­tin­gent og avgif­ter

Med­lems­kon­tin­gen­ten fast­set­tes av års­mø­tet. And­re avgifter/egenandeler kan kre­ves for del­ta­kel­se i idretts­la­gets akti­vi­tets­til­bud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 • 5 Kjønns­for­de­ling

(1) Ved valg/oppnevning av sty­re, råd, utvalg/komité mv. og ved repre­sen­ta­sjon til årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, skal beg­ge kjønn være repre­sen­tert. Sam­men­set­nin­gen skal være for­holds­mes­sig i for­hold til kjønns­for­de­lin­gen i med­lems­mas­sen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre per­soner, skal det velges/oppnevnes minst to per­soner fra hvert kjønn. Bestem­mel­sen gjel­der også der det vel­ges mer enn ett vara­med­lem. Ansat­tes repre­sen­tant tel­ler ikke med ved bereg­nin­gen av kjønns­for­de­lin­gen.

(2) Ved valg/oppnevning til sty­re, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestem­mel­sen, skal sty­ret innen én måned etter års­mø­tet sen­de ut inn­kal­ling til eks­tra­or­di­nært års­møte der nytt valg fore­tas. Eksis­te­ren­de med­lem­mer i det aktu­el­le sty­ret, komi­te­en mv. blir sit­ten­de til nytt sty­re, komi­té mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idretts­kret­sen kan påleg­ge idretts­la­get å opp­fyl­le bestem­mel­sen, her­under inn­kal­le til nytt års­møte eller fore­ta ny opp­nev­ning.

(4) Idretts­kret­sen kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra den­ne bestem­mel­sen. Det skal så langt mulig søkes om dis­pen­sa­sjon i for­kant. Søk­nad om dis­pen­sa­sjon må være sendt til idretts­kret­sen innen 14 dager etter års­mø­tet. Dis­pen­sa­sjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gan­gen.

 • 6 Gene­rel­le reg­ler om stem­me­rett, valg­bar­het, for­slags­rett mv.

(1) For å ha stem­me­rett og være valg­bar må man ha fylt 15 år, vært med­lem av idretts­la­get i minst én måned og ha opp­fylt med­lems­for­plik­tel­se­ne, jf. § 3 (1). Det sam­me gjel­der der en per­son skal opp­nev­nes som repre­sen­tant til årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd. Ingen kan møte eller avgi stem­me ved full­makt, jf. § 16.

(2) Et med­lem som er arbeids­ta­ker i eller har opp­drags­av­ta­le med idretts­la­get, jf. § 7 (3), har ikke stem­me­rett på idretts­la­gets års­møte. Det­te gjel­der ikke for spiller/utøver med kon­trakt og med­lem­skap i laget.

(3) Et med­lem kan ikke sam­ti­dig inne­ha mer enn ett av føl­gen­de verv i idretts­la­get: med­lem av sty­ret, valg­ko­mi­té, kon­troll­ko­mi­té, lov­ut­valg, revi­sor.

(4) Et med­lem kan ikke ha til­lits­verv knyt­tet til sam­me idrett i fle­re idretts­lag som del­tar i sam­me kon­kur­ran­se.  

(5) For­slags­rett:

 1. a) Et med­lem har for­slags­rett til og på års­mø­tet i idretts­la­get.
 2. b) Sty­ret i idretts­la­get har for­slags­rett til og på års­mø­tet i idretts­la­get
 3. c) Et idretts­lag har for­slags­rett til årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, og dets representant(er) har for­slags­rett på det­te årsmøtet/tinget.
 4. d) Møte­be­ret­ti­get komité/utvalg har for­slags­rett til års­mø­tet i saker som lig­ger innen­for komiteens/utvalgets arbeids­om­rå­de, og dets representant(er) har for­slags­rett på års­mø­tet innen­for komiteens/utvalgets arbeids­om­rå­de.
 5. e) Et med­lem under 15 år har for­slags­rett til og på års­mø­tet.

(6) Tale­rett:

Repre­sen­tant fra over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd har tale­rett på års­mø­tet i idretts­la­get.

 • 7 Valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for arbeids­ta­ker og opp­drags­ta­ker

(1) En arbeids­ta­ker i idretts­la­get er ikke valg­bar til sty­re, råd, utvalg/komité mv. i idretts­la­get eller over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Til­lits­valgt som får rele­vant anset­tel­se, plik­ter å fra­tre til­lits­ver­vet ved til­tre­del­se av stil­lin­gen, og kan ikke gjen­inn­tre før anset­tel­ses­for­hol­det er opp­hørt.

(2) En arbeids­ta­ker i idretts­la­get kan ikke vel­ges eller opp­nev­nes som repre­sen­tant til årsmøte/ting eller leder­møte i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Det kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes repre­sen­tant som er arbeids­ta­ker i det orga­ni­sa­sjons­ledd repre­sen­ta­sjo­nen skjer.  

(3) Bestem­mel­sen får til­sva­ren­de anven­del­se på et med­lem som har opp­drags­av­ta­le som kan sam­men­lig­nes med et anset­tel­ses­for­hold.

(4) Bestem­mel­sen gjel­der ikke for arbeids­ta­ker som er spiller/utøver med kon­trakt og med­lem­skap i idretts­la­get, og er ikke til hin­der for at idretts­la­get gir de ansat­te rett til å utpe­ke ansattrepresentant(er) til idretts­la­gets sty­re.

(5) En per­son som er valgt eller opp­nevnt i strid med bestem­mel­sen anses ikke som valgt eller opp­nevnt.

(6) Idretts­kret­sen kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra den­ne bestem­mel­sen. Det skal så langt det er mulig søkes om dis­pen­sa­sjon i for­kant. Det kan bare gis dis­pen­sa­sjon for én valgperiode/oppnevnelse av gan­gen.

 • 8 Valg­bar­het og repre­sen­ta­sjons­rett for and­re per­soner med til­knyt­ning til idretts­la­get

(1) Et med­lem som har en avta­le med idretts­la­get som gir ved­kom­men­de en øko­no­misk inter­es­se i drif­ten av idretts­la­get, er ikke valg­bar til sty­re, råd, utvalg/komité mv. innen idretts­la­get eller over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd. Det sam­me gjel­der styre­med­lem, ansatt, eller aksjo­nær med vesent­lig inn­fly­tel­se i en juri­disk per­son som har slik avta­le som nevnt i førs­te set­ning. Begrens­nin­gen gjel­der ikke for styre­med­lem opp­nevnt av idretts­la­get. Til­lits­valgt som får en slik avta­le, styre­verv, anset­tel­se eller eier­an­del, plik­ter å fra­tre til­lits­ver­vet, og kan ikke gjen­inn­tre før anset­tel­ses­for­hol­det mv. er opp­hørt.

(2) Per­son som i hen­hold til førs­te ledd ikke er valg­bar, kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes som repre­sen­tant til årsmøte/ting eller leder­møte i over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledd. Det kan hel­ler ikke vel­ges eller opp­nev­nes repre­sen­tant med til­sva­ren­de til­knyt­ning til det orga­ni­sa­sjons­ledd repre­sen­ta­sjo­nen skjer.

(3) En per­son som er valgt eller opp­nevnt i strid med bestem­mel­sen anses som ikke valgt eller opp­nevnt.     

(4) Idretts­kret­sen kan, når det fore­lig­ger sær­li­ge for­hold, gi dis­pen­sa­sjon fra den­ne bestem­mel­sen. Det skal så langt det er mulig søkes om dis­pen­sa­sjon i for­kant.  Det kan bare gis dis­pen­sa­sjon for én valgperiode/oppnevnelse av gan­gen.

 • 9 Inha­bi­li­tet

(1) En til­lits­valgt, opp­nevnt repre­sen­tant eller ansatt i idretts­la­get er inha­bil til å til­rette­leg­ge grunn­la­get for en avgjø­rel­se eller til å tref­fe avgjø­rel­se:

 1. a) når ved­kom­men­de selv er part i saken,
 2. b) når ved­kom­men­de er i slekt eller svo­ger­skap med en part i opp- eller ned­sti­gen­de lin­je eller i side­lin­je så nær som søs­ken,
 3. c) når ved­kom­men­de er eller har vært gift med eller er for­lo­vet eller sam­bo­er med en part,
 4. d) når ved­kom­men­de leder eller har leden­de stil­ling i, eller er med­lem av sty­ret i et orga­ni­sa­sjons­ledd eller annen juri­disk per­son som er part i saken.

(2) Like­så er ved­kom­men­de inha­bil når and­re sær­eg­ne for­hold fore­lig­ger som er egnet til å svek­ke til­li­ten til ved­kom­men­des upar­tisk­het; blant annet skal det leg­ges vekt på om avgjø­rel­sen i saken kan inne­bære sær­lig for­del, tap eller ulem­pe for ved­kom­men­de selv eller noen som ved­kom­men­de har nær per­son­lig til­knyt­ning til. Det skal også leg­ges vekt på om inha­bi­li­tets­inn­si­gel­se er reist av en part.    

(3) Er en over­ord­net inha­bil, kan avgjø­rel­se i saken hel­ler ikke tref­fes av direk­te under­ord­net i idretts­la­get.

(4) Inha­bi­li­tets­reg­le­ne får ikke anven­del­se der­som det er åpen­bart at den til­lits­valg­te, opp­nevn­te repre­sen­tan­ten eller ansat­tes til­knyt­ning til saken eller par­te­ne ikke vil kun­ne påvir­ke ved­kom­men­des stand­punkt og idretts­li­ge inter­es­ser ikke til­si­er at ved­kom­men­de viker sete.

(5) Med part menes i den­ne bestem­mel­sen per­son, her­under juri­disk per­son som en avgjø­rel­se ret­ter seg mot eller som saken ellers direk­te gjel­der.

(6) I sty­rer, komi­te­er og utvalg tref­fes avgjø­rel­sen av orga­net selv, uten at ved­kom­men­de med­lem del­tar. Der­som det i en og sam­me sak opp­står spørs­mål om inha­bi­li­tet for fle­re med­lem­mer, kan ingen av dem del­ta ved avgjø­rel­sen av sin egen eller et annet med­lems habi­li­tet, med mind­re orga­net ellers ikke vil­le være ved­taks­ført i spørs­må­let. I sist­nevn­te til­fel­le skal alle møten­de med­lem­mer del­ta. Med­lem­met skal i god tid si fra om for­hold som gjør eller kan gjø­re ved­kom­men­de inha­bil. Før spørs­må­let avgjø­res, bør vara­med­lem eller annen sted­for­tre­der inn­kal­les til å møte og del­ta ved avgjø­rel­sen der­som det kan gjø­res uten vesent­lig tids­spil­le eller kost­nad.

(7) I øvri­ge til­fel­ler avgjør ved­kom­men­de selv om ved­kom­men­de er inha­bil. Der­som en part kre­ver det og det kan gjø­res uten vesent­lig tids­spil­le, eller ved­kom­men­de ellers fin­ner grunn til det, skal ved­kom­men­de selv fore­leg­ge spørs­må­let for sin nær­mes­te over­ord­ne­te til avgjø­rel­se.

(8) Bestem­mel­sen gjel­der ikke på års­mø­tet i idretts­la­get.

 • 10 Ved­taks­før­het, fler­talls­krav og pro­to­koll

(1) Når ikke annet er bestemt, er sty­rer, komi­te­er og utvalg i idretts­la­get ved­taks­føre når et fler­tall av med­lem­me­ne er til ste­de. Ved­tak fat­tes med fler­tall av de avgit­te stem­me­ne. Ved stem­me­lik­het er møte­le­ders stem­me avgjø­ren­de.

(2) Ved­tak kan fat­tes ved skrift­lig saks­be­hand­ling eller ved fjern­møte. Ved skrift­lig saks­be­hand­ling sen­des kopi­er av sakens doku­men­ter sam­ti­dig til alle med­lem­mer med for­slag til ved­tak. For gyl­dig ved­tak kre­ves at fler­tal­let av med­lem­me­ne gir sin til­slut­ning til det frem­lag­te for­sla­get, og til at det­te tref­fes etter skrift­lig saks­be­hand­ling. Ved fjern­møte skal alle møte­del­ta­ker­ne kun­ne høre og kom­mu­ni­se­re med hver­and­re.

(3) Det skal føres pro­to­koll fra styre­mø­ter.

 • 11 Til­lits­valg­tes refu­sjon av utgif­ter. Godt­gjø­rel­se

(1) Til­lits­valgt kan mot­ta refu­sjon for nød­ven­di­ge, fak­tis­ke utgif­ter som påfø­res ved­kom­men­de i for­bin­del­se med utfø­rel­sen av ver­vet.

(2) Til­lits­valgt kan mot­ta en rime­lig godt­gjø­rel­se for sitt arbeid.

(3) Godt­gjø­rel­se til sty­ret og dag­lig leder skal klart frem­gå av ved­tatt bud­sjett og regn­skap.

III. ØKONOMI

 • 12 Regn­skap, revi­sjon, bud­sjett mv.

(1) Idretts­la­get er regn­skaps- og revi­sjons­plik­tig. Regn­skaps­året skal føl­ge kalen­der­året.

(2) Der­som idretts­la­get har en årlig omset­ning på mind­re enn kr 5 mil­lio­ner, skal laget føl­ge NIFs regn­skaps- og revi­sjons­be­stem­mel­ser, men kan, etter beslut­ning av sty­ret, vel­ge å føl­ge regn­skaps­lo­ven. Der­som idretts­la­get har en årlig omset­ning på kr 5 mil­lio­ner eller mer, skal laget føl­ge regn­skaps­lo­ven og revi­sor­lo­ven, og skal all­tid enga­sje­re statsautorisert/registrert revi­sor uav­hen­gig av hva som føl­ger av dis­se love­ne.  Alle orga­ni­sa­sjons­ledd som har enga­sjert revi­sor skal vel­ge en kon­troll­ko­mi­té med minst to med­lem­mer. Kon­troll­ko­mi­te­ens opp­ga­ver føl­ger av NIFs lov § 2–12.

(3) Bank­kon­ti skal være knyt­tet til idretts­la­get og skal dis­po­ne­res av to per­soner i fel­les­skap. Under­slag­for­sik­ring skal være teg­net for dem som dis­po­ne­rer.

(4) På års­mø­tet skal det fast­set­tes et bud­sjett som inne­hol­der alle hoved­pos­ter i resul­tat­regn­ska­pet. Regn­skap og bud­sjett for idretts­lag som er orga­ni­sert med grupper/avdelinger, skal også omfat­te regn­ska­pe­ne og bud­sjet­te­ne for gruppene/avdelingene. Bud­sjet­tet skal være rea­lis­tisk, og resul­ta­tet skal ikke vise under­skudd med mind­re det dek­kes av posi­tiv egen­ka­pi­tal. Det ved­tat­te bud­sjet­tet bør frem­kom­me i en egen kolon­ne når års­regn­ska­pet frem­leg­ges.

(5) Års­regn­skap og års­be­ret­ning skal under­skri­ves av samt­li­ge styre­med­lem­mer. Der­som idretts­la­get har dag­lig leder skal også ved­kom­men­de sig­ne­re.

(6) Idretts­la­get kan ikke gi lån eller stil­le garan­ti­er for lån hvis ikke lånet eller garan­ti­en er sik­ret med betryg­gen­de pant eller annen betryg­gen­de sik­ker­het. Sik­ker­he­ten for lån og garan­ti­er skal opp­ly­ses i note til års­opp­gjø­ret.

(7)   Dis­po­si­sjo­ner, her­under låne­opp­tak, av eks­tra­or­di­nær karak­ter eller bety­de­lig omfang i for­hold til idretts­la­gets stør­rel­se eller virk­som­het, kan kun ved­tas av års­mø­tet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

13 Års­mø­tet

(1) Års­mø­tet er idretts­la­gets høy­es­te myn­dig­het, og avhol­des hvert år innen utgan­gen av mars måned.

(2) Års­mø­tet inn­kal­les av sty­ret med minst én måneds var­sel direk­te til med­lem­me­ne even­tu­elt på annen for­svar­lig måte, her­under ved kunn­gjø­ring i pres­sen, even­tu­elt på idretts­la­gets inter­nett­side. Inn­kal­lin­gen kan hen­vi­se til at saks­do­ku­men­te­ne gjø­res til­gjen­ge­lig på idretts­la­gets inter­nett­side eller på annen for­svar­lig måte. I så fall skal det frem­gå at doku­men­te­ne vil bli gjort til­gjen­ge­li­ge senest én uke før års­mø­tet. For­slag som skal behand­les på års­mø­tet, må være sendt til sty­ret senest to uker før års­mø­tet. Full­sten­dig sak­lis­te og and­re nød­ven­di­ge saks­do­ku­men­ter med for­slag til års­mø­tet må være gjort til­gjen­ge­lig senest én uke før års­mø­tet.

(3) Ved inn­kal­ling i strid med bestem­mel­sen, avgjør års­mø­tet hhv. under god­kjen­ning av inn­kal­ling og god­kjen­ning av sak­lis­ten, om års­mø­tet er lov­lig inn­kalt og om det er saker som ikke kan behand­les.

(4) Alle idretts­la­gets med­lem­mer har adgang til års­mø­tet. Års­mø­tet kan invi­te­re and­re per­soner og/eller media til å være til­ste­de, even­tu­elt ved­ta at års­mø­tet kun er åpent for med­lem­mer.

(5) Års­mø­tet er ved­taks­ført der­som det møter et antall stem­me­be­ret­ti­ge­te med­lem­mer som minst til­sva­rer antal­let med­lem­mer i sty­ret iht. idretts­la­gets lov. Der­som års­mø­tet ikke er ved­taks­ført, kan det inn­kal­les til års­møte på nytt uten krav til mini­mums­del­ta­kel­se.

(6) På års­mø­tet kan ikke behand­les for­slag om end­ring i lov eller bestem­mel­ser som ikke er opp­ført på den saks­lis­ten som er gjort til­gjen­ge­lig eller sendt ut. And­re saker kan behand­les når 2/3 av de frem­møt­te stem­me­be­ret­ti­ge­te ved­tar det ved god­kjen­ning av sak­lis­ten.

 • 14 Ledel­se av års­mø­tet

Års­mø­tet ledes av valgt diri­gent. Ver­ken diri­gent eller valgt refe­rent behø­ver å være med­lem. Det kan vel­ges fle­re diri­gen­ter og refe­ren­ter.

 • 15 Års­mø­tets opp­ga­ver

Års­mø­tet skal:

 1. God­kjen­ne de stem­me­be­ret­ti­ge­te.
 2. God­kjen­ne inn­kal­lin­gen, sak­lis­ten og for­ret­nings­or­den.
 3. Vel­ge diri­gent, refe­rent, samt to med­lem­mer til å under­skri­ve pro­to­kol­len.
 4. Behand­le idretts­la­gets års­be­ret­ning, her­under even­tu­el­le gruppe­års­mel­din­ger.
 5. Behand­le idretts­la­gets regn­skap i revi­dert stand.
 6. Behand­le for­slag og saker.
 7. Fast­set­te med­lems­kon­tin­gent på minst kr 100, og tre­nings­av­gift, eller gi gruppe­sty­re­ne full­makt til å fast­set­te tre­nings­av­gift for grup­pens akti­vi­tet.
 8. Ved­ta idretts­la­gets bud­sjett.
 9. Behand­le idretts­la­gets orga­ni­sa­sjons­plan.
 10. Fore­ta føl­gen­de valg:
 11. Leder og nest­le­der
 12. 9 styre­med­lem­mer og 1 vara­med­lem
 13. Øvri­ge valg i hen­hold til ved­tatt orga­ni­sa­sjons­plan, jf. pkt. 9.
 14. To revi­so­rer.
 15. Repre­sen­tan­ter til ting og møter i de orga­ni­sa­sjons­ledd idretts­la­get har repre­sen­ta­sjons­rett eller gi sty­ret full­makt til å opp­nev­ne repre­sen­tan­te­ne.
 16. Valg­ko­mi­té med leder, to med­lem­mer og ett vara­med­lem.

Leder og nest­le­der vel­ges enkelt­vis. De øvri­ge med­lem­mer vel­ges sam­let. Der­et­ter vel­ges vara­med­lem­me­ne sam­let, og ved skrift­lig valg avgjø­res rekke­føl­gen i for­hold til stem­me­tall.

 • 16 Stem­me­giv­ning på års­mø­tet

(1) Med mind­re annet er bestemt i den­ne lov, skal et ved­tak, for å være gyl­dig, være truf­fet med almin­ne­lig fler­tall av de avgit­te stem­mer. Ingen repre­sen­tant har mer enn én stem­me. Ingen kan møte eller avgi stem­me ved full­makt. Blan­ke stem­mer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg fore­går skrift­lig hvis det fore­lig­ger mer enn ett for­slag eller det frem­mes krav om det. Hvis det skal være skrift­li­ge valg, kan bare fore­slåt­te kan­di­da­ter føres opp på stem­me­sed­de­len. Stem­me­sed­ler som er blan­ke, eller som inne­hol­der ikke fore­slåt­te kan­di­da­ter, eller ikke inne­hol­der det antall det skal stem­mes over, tel­ler ikke, og stem­me­ne anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg fore­går enkelt­vis og ingen kan­di­dat opp­når mer enn halv­par­ten av de avgit­te stem­mer, fore­tas omvalg mel­lom de to kan­di­da­ter som har opp­nådd flest stem­mer. Er det ved omvalg stem­me­lik­het, avgjø­res val­get ved lodd­trek­ning.

(4) Når det ved valg skal vel­ges fle­re ved en avstem­ning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halv­par­ten av de avgit­te stem­mer. Det­te gjel­der ikke ved valg av vara­re­pre­sen­tant. Hvis ikke til­strek­ke­lig man­ge kan­di­da­ter har opp­nådd det­te i førs­te omgang, anses de valgt som har fått mer enn halv­par­ten av stem­me­ne. Det fore­tas så omvalg mel­lom de øvri­ge kan­di­da­ter og etter den­ne avstem­ning anses de valgt som har fått flest stem­mer. Er det ved omvalg stem­me­lik­het, avgjø­res val­get ved lodd­trek­ning.

 • 17 Eks­tra­or­di­nært års­møte

(1) Eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get inn­kal­les av idretts­la­gets sty­re med minst 14 dagers var­sel etter:

 1. a) Ved­tak av års­mø­tet i idretts­la­get.
 2. b) Ved­tak av sty­ret i idretts­la­get.
 3. c) Ved­tak av sty­re eller årsmøte/ting i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd.
 4. d) Skrift­lig krav fra 1/3 av idretts­la­gets stem­me­be­ret­ti­ge­te med­lem­mer.

(2) Eks­tra­or­di­nært års­møte inn­kal­les direk­te til med­lem­me­ne even­tu­elt på annen for­svar­lig måte, her­under ved kunn­gjø­ring i pres­sen, even­tu­elt på idretts­la­gets inter­nett­side. Sak­lis­ten og and­re nød­ven­di­ge doku­men­ter skal enten føl­ge ved­lagt inn­kal­lin­gen eller være gjort til­gjen­ge­lig på idretts­la­gets inter­nett­side eller annen for­svar­lig måte. I sist­nevn­te til­fel­ler skal det frem­gå av inn­kal­lin­gen at saks­do­ku­men­te­ne er gjort til­gjen­ge­lig på annen måte, og doku­men­te­ne skal være gjort til­gjen­ge­li­ge på inn­kal­lings­tids­punk­tet.

(3) Eks­tra­or­di­nært års­møte er ved­taks­ført der­som det møter et antall stem­me­be­ret­ti­ge­te med­lem­mer som minst til­sva­rer antall med­lem­mer av sty­ret iht. den­ne lov. Der­som det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet ikke er ved­taks­ført, kan det inn­kal­les til års­møte på nytt uten krav til mini­mums­del­ta­kel­se.

(4) Eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get skal bare behand­le de saker som er angitt i ved­ta­ket eller i kra­vet om inn­kal­ling av det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet.

(5) Ved inn­kal­ling i strid med bestem­mel­sen, avgjør det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet hhv. under god­kjen­ning av inn­kal­ling og god­kjen­ning av sak­lis­ten, om det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet er lov­lig inn­kalt og om det er saker som ikke kan behand­les.

 • 18 Idretts­la­gets sty­re

(1) Idretts­la­get ledes og for­plik­tes av sty­ret, som er idretts­la­gets høy­es­te myn­dig­het mel­lom års­mø­te­ne.

(2) Sty­ret skal bl.a.:

 1. a) Iverk­set­te års­mø­tets og over­ord­ne­de orga­ni­sa­sjons­ledds regel­verk og ved­tak.
 2. b) Påse at idretts­la­gets mid­ler bru­kes og for­val­tes på en for­sik­tig måte i sam­svar med de ved­tak som er fat­tet på års­mø­tet eller i over­ord­net orga­ni­sa­sjons­ledd, og sør­ge for at idretts­la­get har en til­freds­stil­len­de orga­ni­se­ring av regn­skaps- og bud­sjett­funk­sjo­nen samt en for­svar­lig øko­nomi­sty­ring.
 3. c) Etter behov opp­nev­ne komiteer/utvalg/personer for spe­si­el­le opp­ga­ver og utar­bei­de mandat/instruks for dis­se.
 4. d) Repre­sen­te­re idretts­la­get utad.
 5. e) Opp­nev­ne ansvar­lig for politi­attest­ord­nin­gen.
 6. f) Opp­nev­ne en ansvar­lig (til­lits­valgt eller ansatt) for barne­idret­ten.

(3) Sty­ret skal avhol­de møter når lede­ren bestem­mer det eller minst to av sty­rets med­lem­mer for­lan­ger det.

 • 19 Grup­per og komi­te­er

(1) Valg­ko­mi­te­en vel­ges på års­mø­tet på fritt grunn­lag, etter inn­stil­ling fra sty­ret, og skal leg­ge frem inn­stil­ling på kan­di­da­ter til alle øvri­ge til­lits­verv som skal vel­ges på års­mø­tet. Med­lem av valg­ko­mi­té som selv blir kan­di­dat til verv, plik­ter å tre ut av valg­ko­mi­te­en.

(2) Idretts­la­gets års­møte kan beslut­te å opp­ret­te og ned­leg­ge grup­per, og hvor­dan dis­se skal orga­ni­se­res og ledes. Det­te ved­tas i for­bin­del­se med årlig behand­ling av idretts­la­gets orga­ni­sa­sjons­plan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) Der­som lagets års­møte ved behand­lin­gen av orga­ni­sa­sjons­pla­nen har ved­tatt å opp­ret­te grup­per med gruppe­sty­rer, gjel­der føl­gen­de:

 1. Hver grup­pe skal ha et gruppe­sty­re på minst tre med­lem­mer. Gruppe­sty­ret vel­ges på års­mø­tet. Grup­pen fore­slår kan­di­da­ter til gruppe­sty­ret til valg­ko­mi­te­en. Even­tu­elt kan års­mø­tet gi hoved­sty­ret full­makt til å opp­nev­ne gruppe­sty­rer etter for­slag på kan­di­da­ter fra grup­pen.
 2. Grup­pen avhol­der et årlig møte før års­mø­tet i idretts­la­get. Hoved­sty­ret fast­set­ter en sis­te frist for avhol­del­se av det årli­ge møtet. Møtet inn­kal­les av gruppe­sty­ret med minst én ukes frist.
 3. Det årli­ge møtet skal:
  1. Behand­le regn­skap.
  2. Behand­le grup­pens års­be­ret­ning.
  3. Fast­set­te bud­sjett.
  4. Fast­set­te even­tu­ell årlig tre­nings­av­gift, jf.§ 15 nr. 7.
  5. Frem­me inn­spill til års­plan for grup­pens akti­vi­te­ter til hoved­sty­ret.
 4. Gruppe­sty­ret kon­sti­tu­e­rer seg selv, med mind­re annet er beslut­tet av års­mø­tet.
 5. Grup­per kan ikke inn­gå avta­ler eller repre­sen­te­re idretts­la­get utad uten hoved­sty­rets god­kjen­ning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 • 20 Almin­ne­li­ge disi­pli­nær­for­føy­nin­ger, sank­sjo­ner etter kamp- og kon­kur­ranse­reg­ler, straffe­sa­ker og doping­sa­ker

For almin­ne­li­ge disi­pli­nær­for­føy­nin­ger, sank­sjo­ner etter kamp- og kon­kur­ranse­reg­ler, straffe­sa­ker og doping­sa­ker gjel­der NIFs lov kapit­tel 11 og 12.

 • 21 Lov­end­ring

(1) Lov­end­ring kan bare fore­tas på ordi­nært eller eks­tra­or­di­nært års­møte i idretts­la­get etter å ha vært opp­ført på sak­lis­ten, og kre­ver 2/3 fler­tall av de avgit­te stem­mer.

(2) Lov­end­rin­ger som føl­ge av end­rin­ger i NIFs lov, trer i kraft straks. Lov­end­rin­ger ved­tatt av idretts­la­get selv trer ikke i kraft før de er god­kjent av idretts­kret­sen. God­kjen­nin­gen er begren­set til de bestem­mel­ser som NIFs lov omfat­ter.

(3) I for­bin­del­se med god­kjen­nin­gen kan idretts­kret­sen påleg­ge nød­ven­dig end­ring for å unn­gå mot­strid med NIFs regel­verk.

(4) End­rin­ger i §§ 21 og 22 kan ikke ved­tas av idretts­la­get selv med mind­re end­rin­ge­ne føl­ger av NIFs regel­verk eller lov­norm.

 • 22 Opp­løs­ning. Sam­men­slut­ning. Annet opp­hør

(1) For­slag om opp­løs­ning av idretts­la­get må først behand­les på ordi­nært års­møte. Blir opp­løs­ning ved­tatt med minst 2/3 fler­tall, inn­kal­les eks­tra­or­di­nært års­møte tre måne­der sene­re. For at opp­løs­ning skal skje må ved­ta­ket her gjen­tas med 2/3 fler­tall.

(2) Sam­men­slut­ning med and­re idretts­lag anses ikke som opp­løs­ning av laget. Ved­tak om sam­men­slut­ning og nød­ven­di­ge lov­end­rin­ger i til­knyt­ning til det­te tref­fes i sam­svar med bestem­mel­se­ne om lov­end­ring, jf. § 21.

(3) Ved opp­løs­ning eller annet opp­hør av idretts­la­get til­fal­ler lagets over­sky­ten­de mid­ler etter avvik­ling et for­mål god­kjent av idretts­kret­sen. Under­ret­ning om at idretts­la­get skal opp­lø­ses, skal sen­des til idretts­kret­sen 14 dager før idretts­la­get hol­der sitt ordi­næ­re års­møte for behand­ling av saken.