Frukt­bart 2001-sam­ar­beid med KFUM, Randa­berg og Hundvåg

Brodd 2001

2001-jen­te­ne fra Brodd dan­net lag sam­men med Hund­våg, Randa­berg og KFUM i seson­gen 2017/18. Vi fikk den­ne kjek­ke slut­t­rap­por­ten til­sendt fra trenerne:

Sam­ar­bei­det mel­lom KFUM, Randa­berg, Hund­våg og Brodd for J‑2001 seson­gen 2017/2018 har vært en ube­tin­get suk­sess. Det­te skyl­des i høy grad vel­vil­li­ge klubb­le­de­re og rau­se loka­le sponsorer.

Vi vil med det­te bre­vet tak­ke dere alle for støt­ten med en liten opp­sum­me­ring av hva vi har fått til med den til­li­ten og de res­sur­se­ne dere har gitt oss!

Sam­hold og vennskap

For det førs­te, og som det vik­tigs­te, så har seson­gen og sam­ar­bei­det vært en rei­se hvor 30 jen­ter har trent og spilt sam­men på tvers av 4 klub­ber. Gjen­nom det­te har de både fått stif­tet nye venn­skap for res­ten av livet, og fått for­ny­et moti­va­sjon for enda mer hånd­ball­spill. Fra­fal­let har vært mini­malt når jen­te­ne nå går over i senior­hånd­bal­len og for­de­ler seg til uli­ke loka­le klub­ber alt etter sine vide­re ambisjoner.

For det and­re har sam­ar­bei­det vist vei for måter å ten­ke spil­ler­ut­vik­ling og lag­byg­ging. Ved å slå sam­men spiller‑, tre­ner- og lag­le­der­res­sur­ser har vi skapt et unikt til­bud til dis­se hel­di­ge jen­te­ne. Seks tre­ner­res­sur­ser har bidratt i løpet av året; Vir­gi Sokk, Espen Gif­stad, Moni­ca Sand­ved, Elsa Søy­land, Ketil Helge­vold og Dag Husebø.

Med ulik kom­pe­tan­se og styr­ker har dis­se gitt jen­te­ne en super fag­lig opp­føl­ging. Fire lag­le­de­re; Vibe­ke Møl­ster, Mari­an­ne Hus­tvedt, Unni Ber­land og Lars Elter­våg, har vide­re gjort ALT for at både spil­le­re, tre­ne­re og for­eld­re har fått de aller bes­te ram­mer å for­hol­de seg til. Her har alt gått på skin­ner og ingen ting vært savnet.

I til­legg har sam­ar­bei­det skapt en topp moti­vert for­eldre­grup­pe som har stilt opp på arran­ge­men­ter og som heia­gjeng. Som eksem­pel har for­eld­re lagt til ret­te for en egen YouT­ube-kanal hvor de aller fles­te kam­pe­ne hatt Live-sen­din­ger som har vært fulgt flit­tig av alle som ikke har kun­net kom­me på kamp. Sær­lig har det­te vært ver­di­fullt ved borte­kam­per. Blant de voks­ne har også nye venn­skaps­bånd blitt knyt­tet og en sterk lag­ånd bygd opp på tvers av opp­rin­ne­lig klubbtilhørighet.

Sports­li­ge begivenheter

Mål­set­nin­gen med sam­ar­bei­det var å hev­de oss i det loka­le serie­spil­let med ett J16-lag i A‑serie og ett J18-lag i Bred­de-serie. Hele spil­ler­grup­pen har stilt på dis­se kam­pe­ne alt etter kamp­be­last­ning og for­ut­set­nin­ger. I beg­ge de to loka­le serie­ne har vi vært oppe i top­pen og luk­tet på de øverste
plasseringene.

Alle jen­te­ne har fått spil­le på et til­pas­set nivå, og ster­ke mest­ringsopp­le­vel­ser er gitt gjen­nom gode kamp­gjen­nom­fø­rin­ger og resultater.

Vide­re had­de vi sports­li­ge mål­set­nin­ger om å set­te Stav­an­ger-hånd­bal­len på kar­tet gjen­nom del­ta­kel­se i et regio­nalt serie­spill med de bes­te lage­ne fra Aren­dal i sør og til oss len­ger vest. Også her gjor­de vi oss ordent­lig gjel­den­de og end­te opp på en flott 5. plass blant de bes­te lage­ne på  Sørvestlandet.

Med det opp­nåd­de vi annen sports­lig mål­set­ting, nem­lig å kva­li­fi­se­re oss til Bring-seri­en. I en ordent­lig tøff pul­je i den­ne nasjo­na­le seri­en had­de vi hel­ger der vi vant alle kam­pe­ne, og hel­ger med mer «stang ut» og «trøk­ker i try­net». Men selv om våre pre­sta­sjo­ner sving­te, end­te vi alli­ke­vel opp midt på tabel­len. Det­te skal vi også være vel­dig for­nøy­de med.

Et av høyde­punk­te­ne i Bring-sam­men­heng var da vi selv sto for arran­ge­ments­av­vik­ling i Yng­lin­gen 16. mars. Her tok vi imot Char­lot­ten­lund og Kongs­vin­ger, og end­te med å slå beg­ge lag. Stem­nin­gen blant de 200 til­skuer­ne på tri­bu­nen var på topp! Tak­ket være en enorm dug­nads­inn­sats blant for­eld­re­ne dro vi også inn 12 195 kro­ner i lag­kas­sen gjen­nom kiosk­salg og inngangspenger.

Når det gjel­der tur­ne­rings­del­ta­kel­se, var vi med på både Came­ron-cup vår­en 2017 og Dyre­park-cup høst 2017. Her dro vi med to jev­ne lag. Semi­fi­na­ler nåd­de vi beg­ge gan­ger. Det­te var beg­ge flot­te rei­ser hvor vi «ris­tet» jen­te­ne sam­men som lag. Petter Wes­sel-cup del­tok vi også på vår­en 2018. Den­ne tur­ne­rin­gen har av fle­re sta­tus som et uof­fi­si­elt NM. Her røk vi dess­ver­re ut mot Bry­ne i åttendedelsfinalen.

Prik­ken over i‑en var nok det sis­te vi gjor­de sam­men i en tur­ne­ring, uten­for Bar­ce­lo­na juni i år. Del­ta­kel­se i Gra­nol­lers-cup skul­le være vår sis­te akti­vi­tet sam­men førs­te uke i skole­fe­rien. Den­ne tur­ne­rin­gen sam­ler rundt 5000 spil­le­re på 350 lag. Jen­te­ne (30 stk) had­de gjen­nom flott dug­nads­inn­sats hele året opp­ar­bei­det seg grunn­lag for å dra.

Også her reis­te vi med to jev­ne lag, og våre mål­set­nin­ger hand­let vel så
mye om å ha en flott avslut­ning sam­men som å «bite» fra oss sportslig.
Vi fikk på alle måter en kjempe­kjekk uke sam­men. Opp­le­vel­sen ble kro­net gjen­nom at ett av lage­ne fikk ordent­lig tur­ne­rings­flyt og gikk hele vei­en til fina­le og sei­er. At et norsk lag nåd­de fina­len skal etter sigen­de ald­ri skjedd før i tur­ne­rin­gens 20 år lan­ge his­to­rie, og mot­stan­der som ble ned­kjem­pet skal ha vært spansk serie­mes­ter av året! I så måte ble sam­ar­beids­året avrun­det på best mulig måte.

Frem­ti­den

Som vi har vært inne på, har sam­ar­bei­det gitt for­ut­set­nin­ger for et år
hvor en stor kon­tin­gent jen­ter fra fire klub­ber har hatt en eventyrlig
rei­se sam­men. At så godt som alle jen­te­ne ble med hele vei­en bekref­ter det­te, sam­men med at de nå øns­ker å spil­le hånd­ball vide­re. Nå blir det imid­ler­tid dame­hånd­ball på dem og sam­ar­bei­det avslut­tes i så måte med at jen­te­ne går til uli­ke loka­le klub­ber alt etter eget ambi­sjons­nivå. Randa­berg og Hund­våg får gle­den av å ha flest jen­ter hos seg, mens Brodd, Ålgård og SIF får også sine tilskudd.

Vi tak­ker igjen alle dere spon­so­rer og klubb­le­de­re for de bidrag og mulig­he­ter dere har gitt oss på veien!

Hil­sen tre­ne­re og lagledere!”