Hold som­mer­for­men ved like på håndballskole

Det er fle­re mulig­he­ter for å tre­ne hånd­ball i som­mer for dem som har lyst. Viking Uego hånd­ball­sko­le fore­går på dis­se tidspunktene: