Linn Jørum Sul­land tren­te 2007-jen­te­ne

J2007-laget kom­mer ikke til å glem­me tre­nin­gen tirs­dag 11. febru­ar. Da kom lands­lags­spil­ler Linn Jørum Sul­land for å lede tre­nin­gen. Etter­på ble det sel­fies, prat og gode råd til de unge Brodd-spil­ler­ne. Sul­land var i Stor­haug­hal­len for­di Sofia på J2007 har vært lands­lagsmas­kot i år, og hatt Sul­land som fad­der.

Tusen takk for besø­ket!

Vel­kom­men til års­møte 12. mars

Det blir års­møte i Brodd hånd­ball­klubb tors­dag 12. mars klok­ken 19.00 i Stor­haug­hal­len.

For­slag som skal behand­les på års­mø­tet, må være sendt til sty­ret senest to uker før års­mø­tet. Full­sten­dig sak­lis­te og and­re nød­ven­di­ge saks­do­ku­men­ter med for­slag til års­mø­tet kom­mer senest én uke før års­mø­tet.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.