Ny dato for års­mø­tet: Tors­dag 20. august kl. 18.15 i Stor­haug­hal­len

Års­mø­tet som skul­le vært holdt i mars har fått en ny dato: Tors­dag 20. august i Stor­haug­hal­len, kl. 18.15. Vel møtt!

NB: Av smitte­hen­syn må du mel­de deg på års­mø­tet på for­hånd. På den måten kan vi til­pas­se møte­lo­ka­let til antall fram­møt­te.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.

Tre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len avlyst

StorhaughallenTre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len i regi av Brodd hånd­ball­klubb avly­ses inn­til vide­re for å redu­se­re risi­ko for spred­ning av smit­te.

Tre­nin­ge­ne gjen­opp­tas når smitte­ri­si­ko er redu­sert. Infor­ma­sjon om gjen­opp­ta­king av tre­nin­ge­ne vil bli gitt på hjem­me­si­den til Brodd HK https://www.broddhandball.no/ og til tre­ne­re og opp­menn.

All kampak­ti­vi­tet i regi av regio­nen er også avlyst ref https://www.handball.no/nyheter/2020/03/all-regional-kampaktivitet-avlyses/.

Års­mø­tet i Brodd hånd­ball­klubb vil gå som plan­lagt tors­dag 12. mars.

Mini­tur­ne­ring i Stor­haug­hal­len 21. mars avlyst

StorhaughallenMini­tur­ne­ring som skul­le vært spilt 21. mars i Stor­haug­hal­len avly­ses på grunn av smitte­ri­si­ko. Avgjø­rel­sen er tatt i sam­råd med bered­skaps­av­de­lin­gen i Stav­an­ger kom­mu­ne.

Til­sva­ren­de tur­ne­ring 15. mars i Yng­linge­hal­len for 2012 der KFUM er arran­gør, er også avlyst.