All akti­vi­tet stan­set på grunn av korona­vi­ru­set

Korona­vi­ru­set påvir­ker også Brodd hånd­ball­klubb. All akti­vi­tet er lagt på is, det gjel­der både tre­nin­ger og kam­per. Vi kom­mer til­ba­ke til ny dato for års­mø­tet så snart det er mulig.

Vi håper avbrek­ket blir kor­tert mulig, og ber dere alle føl­ge myn­dig­he­te­nes råd i mel­lom­ti­den, slik at vi for­test mulig kan møtes igjen for å spil­le hånd­ball. Ta vare på dere selv og dem rundt dere!

Års­mø­tet er utsatt inn­til vide­re

Myn­dig­he­te­ne har inn­ført stren­ge­re til­tak for å hind­re mer spred­ning av smit­te. Det er i den for­bin­del­se natur­lig at Brodd hånd­ball­klubb føl­ger opp og utset­ter års­mø­tet.

Ny inn­kal­ling vil bli sendt ut når situa­sjo­nen er mer over­sikt­lig.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.

Tre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len avlyst

StorhaughallenTre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len i regi av Brodd hånd­ball­klubb avly­ses inn­til vide­re for å redu­se­re risi­ko for spred­ning av smit­te.

Tre­nin­ge­ne gjen­opp­tas når smitte­ri­si­ko er redu­sert. Infor­ma­sjon om gjen­opp­ta­king av tre­nin­ge­ne vil bli gitt på hjem­me­si­den til Brodd HK https://www.broddhandball.no/ og til tre­ne­re og opp­menn.

All kampak­ti­vi­tet i regi av regio­nen er også avlyst ref https://www.handball.no/nyheter/2020/03/all-regional-kampaktivitet-avlyses/.

Års­mø­tet i Brodd hånd­ball­klubb vil gå som plan­lagt tors­dag 12. mars.

Mini­tur­ne­ring i Stor­haug­hal­len 21. mars avlyst

StorhaughallenMini­tur­ne­ring som skul­le vært spilt 21. mars i Stor­haug­hal­len avly­ses på grunn av smitte­ri­si­ko. Avgjø­rel­sen er tatt i sam­råd med bered­skaps­av­de­lin­gen i Stav­an­ger kom­mu­ne.

Til­sva­ren­de tur­ne­ring 15. mars i Yng­linge­hal­len for 2012 der KFUM er arran­gør, er også avlyst.

Hånd­ball­kam­per og corona­vi­ru­set

Brodd HK føl­ger Idretts­for­bun­dets råd når det gjel­der kam­per og tre­ning i for­bin­del­se med corono­vi­ru­set. Les mer på Hånd­ball­for­bun­dets hjem­me­si­der.

Hånd­ball­kam­pe­ne i regi av Nor­ges Hånd­ball­for­bund (NHF) og regio­ne­ne gjen­nom­fø­res p.t. som nor­malt. NHF føl­ger imid­ler­tid situa­sjo­nen nøye, og det vil kun­ne kom­me and­re ret­nings­lin­jer der­som for­hol­de­ne end­rer seg.”