Bli med på Troll­cup i Kris­tian­sand

Troll­cup spil­les 24.–25. okto­ber i Kris­tian­sand. Det­te er den årli­ge fel­les­tu­ren hvor vi plan­leg­ger å rei­se sam­let i buss, hvis for­hol­de­ne til­la­ter det­te.

Over­nat­ting blir på sko­le i Kris­tian­sand, og vi har tid­li­ge­re over­nat­tet på Lovi­sen­lund sko­le som lig­ger sen­tralt i for­hold til idretts­hal­ler og sen­trum.

Vi opp­ford­rer tre­ne­re og opp­menn til å dis­ku­te­re påmel­ding. Opp­mann mel­der på lag her.

Frist for påmel­ding er 1. okto­ber.

Nye tre­nings­ti­der fram til 26. juni

Stor­haug­hal­len er dess­ver­re ikke til­gjen­ge­lig for hånd­ball­tre­ning før høs­ten 2020. Der­for er det begren­se­de mulig­he­ter til å til­by tre­nings­tid i hall.

Men frem til som­mer­fe­rien er vi hel­di­ge og har fått tre­nings­tid i Het­lands­hal­len og Gau­te­sete­hal­len. Tre­nings­ti­den er rela­tivt seint, så de elds­te lage­ne er prio­ri­tert. Egne koro­na-hygiene­reg­ler gjel­der.

korona-treningstider
Tre­nings­ti­der fram til 26. juni.