Hjer­te­lig vel­kom­men til jen­ter 14!

 

Vi i Brodd ble vel­dig glad da vi i før som­mer­en fikk en hen­ven­del­se fra et jente­lag fra Hund­våg som øns­ket å star­te opp et nytt lag i vår klubb.

10 jen­ter fra øvet­se­ri­en, 1 hoved­tre­ner, 2 hjelpe­tre­ne­re og 2 lag­le­de­re star­tet der­med opp i Brodd i august.

Vi har tatt en prat med noen av dis­se i for­hold til hvor­dan det har vært å star­te opp et helt nytt lag?

Vi star­ter med hoved­tre­ner Sofie Vikse:

Hvor­dan har det vært å star­te opp Brodd?
-Å star­te opp i Brodd har vært eks­tremt spen­nen­de! Vi har blitt vel­dig godt tatt imot fra førs­te stund, noe jeg syn­tes var vel­dig kjekt! Å star­te opp i Brodd ga meg på èn måte ny ener­gi og gle­de med hånd­bal­len, og jeg føler det­te også gjel­der for våre fine jen­ter som var med å star­te det­te laget i Brodd. Alt i alt en vel­dig fin og kjekk opp­le­vel­se, med kjek­ke folk som tok oss godt i mot!

Var det vans­ke­lig å etab­le­re et nytt lag i en ny klubb?
-Jeg syn­tes ikke det var vans­ke­lig å etab­le­re nytt lag i ny klubb, og det har Brodd all ære for! Helt fra førs­te møte med styre­le­der Rodgeir, så fikk vi en god følel­se på at det­te vil­le bli kjekt! Jen­te­ne var moti­vert, tre­ner­team var moti­vert og med klubb sto klar med åpne armer, var det å etab­le­re nytt lag i ny klubb til en bra opplevelse!

Er det noen lag dere sam­ar­bei­der med i vår klubb?
Ja! Vi har et vel­dig bra sam­ar­beid med j07.

Hvor­dan har det sam­ar­bei­det vært så langt?
-Jeg syn­tes sam­ar­bei­det så langt har vært bra! De har meldt ett lag opp i bredde­se­ri­en til j06, og med det har vi fått til et fint sam­ar­beid! Vi låner spil­le­re fra hver­and­re, og det mener jeg både j06 og j07 vokser på. Aage har tatt på seg keeper­tre­ning både for j06 og j07, og det­te har gjort at vi kjø­rer fel­les tre­ning 1 gang i uka der han tar seg av keeper­ne og jeg kjø­rer ute­spil­ler­ne. Det­te syn­tes jeg har fun­gert bra, og det fører også til at alle spil­ler­ne blir sett! Aage har også kjørt et par fel­les sam­lin­ger i hel­ger, hvor pla­nen er sone­pro­gram­met som for øye­blik­ket ikke er mulig å gjen­nom­føre som normalt.

Alt i alt syn­tes jeg at sam­ar­bei­det har fun­gert kjempe­bra! Det er en vel­dig tri­ve­lig gjeng vi sam­ar­bei­der med, både voks­ne og barn og jeg gle­der meg til fortsettelsen!

Vi fort­set­ter vårt inter­vju og vil gjer­ne høre med en av spil­ler­ne Kamil­la Kristiansen:

Hva har vært kjek­kest med å star­te opp et nytt lag i en ny klubb?
-Det som har vært kjek­kest, er det å tref­fe nye spil­le­re, nye tre­ne­re og å tre­ne sam­men med 07. Jeg er vel­dig glad for at så man­ge kjek­ke og flin­ke spil­le­re ble med over til Brodd, og nå har ei til fra Hund­våg nett­opp begynt på laget vårt!

Til­slutt øns­ker vi å høre med tre­ner for j13 om sam­ar­bei­det med j14:

Hvor­dan har det vært å få et nytt lag i klubben?
‑Det har vært vel­dig kjekt å få et j14 lag til klub­ben! Det­te har gitt j13 man­ge nye mulig­he­ter som de ellers ikke kun­ne fått i Brodd.

Ting som har vært vel­dig kjekt:
-J13 kan nå stil­le med lag i j14 bred­de med hjelp av j14 spil­le­re som støt­te. Det­te gir eks­tra utford­rin­ger for de av j13 som har kom­met lengst i sin utvikling.
‑Fle­re har fått mulig­het til å få bli med på kam­per med j14.
‑Vi har fel­les tre­ning på tors­da­ger med fokus på spill og mål­vakts­tre­ning, og vi har fel­les styrke­tre­ning på de dage­ne som passer.
‑Vi har nok spil­le­re til å lage et til­bud om «Brodd sone­sam­ling» til j13 og j14 sammen
‑Vi har bare sett posi­tivt sam­spill mel­lom jen­te­ne som inklu­de­ring, små­prat, lat­ter, byg­ger hver­and­re opp med å gi både tips og posi­ti­ve til­bake­mel­din­ger på hver­and­res ferdigheter.
J13 har blitt mer tryg­ge på egne fer­dig­he­ter. De var litt red­de for å gjø­re feil i begyn­nel­sen, men vir­ker nå tryg­ge på egne fer­dig­he­ter og har erfart at det går fint å møte eld­re spil­le­re og alli­ke­vel pres­te­re bra.

Sam­ar­beid med de voks­ne — vel­dig positivt!
‑All­tid på til­buds­si­den, lett å samarbeide/planlegge sam­men med
‑Fle­re voks­ne på tre­nin­ge­ne, hvor man gruppe­vis kan øve på uli­ke ting
‑Fle­re ide­er til kjek­ke øvel­ser, fle­re til å gi kon­struk­ti­ve tilbakemeldinger
‑Kjekt å gjø­re ting sam­men som avslut­ning, «egen» sone­sam­ling etc.

Heia Brodd!