Vel­kom­men til års­møte 3. juni kl. 18.30 i Storhaughallen

Sty­ret inn­kal­ler med det­te alle stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer til års­møte i hen­hold til lov for Brodd Hånd­ball­klubb. Alle med­lem­mer som er over 15 år, har vært med­lem av idretts­la­get i minst en måned og har opp­fylt med­lems­for­plik­tel­se­ne, har stemmerett.

For­slag til saker som skal behand­les på års­møte må være sty­ret i hen­de 2 uker før møtet, senest 20. mai.

Spørs­mål angå­en­de års­møte ret­tes til Rodgeir Aane­sen, mob. 900 61 751/epost: leder@broddhandball.no

Les saks­lis­ten til års­mø­tet her: Saksliste_årsmøte_2021.docx

Av korona­hen­syn må vi vite hvor man­ge som kom­mer på års­mø­tet. Da kan vi til­pas­se møte­lo­ka­let etter antall frammøte.
Påmel­ding til års­møte 2021

Vel­kom­men!