Chris­ti­an Lockert-Han­sen tar over som ny styre­le­der i Brodd håndballklubb

Chris­ti­an Lockert-Han­sen tar over som ny styreleder. 

Tid­li­ge­re leder Rodgeir Aane­sen går over i rol­len som nestleder.

I til­legg har de et solid sty­re  bak seg.

Brodd hånd­ball­klubb tak­ker mate­rial­for­val­ter Eli­sa­beth Bjel­land og kas­se­rer Gunn Jun­ker for solid inn­sats i sty­ret i klubben.

Elisabeth Bjelland Gunn Junker

Rodgeir  — Eli­sa­beth                       Rodgeir  —    Gunn

Lyk­ke til med sesongen!

Les pro­to­koll fra årsmøtet

Års­møte i Brodd hånd­ball­klubb tors­dag 24. mars 2022 kl 18:30–20:00 i Storhaughallen

Sty­ret inn­kal­ler alle stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer til års­møte i hen­hold til lov for Brodd Hånd­ball­klubb. For å ha stem­me­rett og være valg­bar til års­møte må man ha fylt 15 år i løpet av kalen­der­året, vært med­lem av idretts­la­get i minst én måned, og ha gjort opp sine øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser til idrettslaget.

Spørs­mål angå­en­de års­møte ret­tes til styre­le­der Rodgeir Aane­sen, mob. 900 61 751/ epost: leder@broddhandball.no

Les saks­lis­ten til års­mø­tet her: Saks­lis­te 2022