Utkast til tre­nings­ti­der 2022–2023.

Hånd­ball­al­li­an­sen har til­delt klub­be­ne i Stav­an­ger tre­nings­ti­der i kom­mu­na­le hal­ler i hen­hold til ret­nings­lin­je­ne, se link For­de­ling tre­nings­ti­mer 2022–2023 — jus­tert versjon.

Basert på den­ne for­de­lin­gen er det i sty­ret etab­lert et utkast til tre­nings­ti­der for høs­ten 2022 og vår­en 2023. Stor­haug­hal­len åpner 15. august for tre­ning. Tors­dag 18. august vil sty­ret kal­le inn til møte med tre­ne­re og opp­menn for å gjø­re jus­te­rin­ger. I fel­te­ne som står blan­ke er det ledi­ge timer som kan benyttes.