Sam­ar­beids­av­ta­le med Ryger

Vi i Brodd hånd­ball vil med det­te stolt pre­sen­te­re at vi har skre­vet under på en sam­ar­beids­av­ta­le med Ryger Hånd­ball­klubb. Vi ser på det­te som en meget spen­nen­de avta­le som vi tror kan løf­te Brodd Hånd­ball­klubb opp og frem og sam­ti­dig bidra til å rekrut­te­re fle­re spil­le­re i alle aldre.

Ryger Hånd­ball­klubb er et pro­dukt av sam­men­slå­in­gen mel­lom Viking HK Eli­te og SIF Hånd­ball på herre­si­den. Ryger har som mål­set­ning å bli byens flagg­skip med en bred lokal for­ank­ring og øns­ker der­for å få fle­re gut­ter og jen­ter til å spil­le håndball.

Brodd blir med det­te en av fle­re bredde­klub­ber i regio­nen som del­tar i sam­ar­bei­det hvor mål­set­nin­gen er å «backe» hver­and­re opp og bidra til at hånd­bal­len i regio­nen igjen vil bli satt i fokus.  Hoved­bud­ska­pet er løf­te hånd­bal­len i regio­nen ved å øke rekrut­te­rin­gen og redu­se­re fra­fall av spillere.

Sam­ar­beids­av­ta­len betyr at alle med­lem­mer i Brodd får sesong­kort til Ryger sine kam­per! Med­lem­mer vil der­et­ter få mulig­het til å opp­gra­de­re sesong­kor­tet til fami­lie­kort for kun kr 400 for hele seson­gen! I til­legg vil avta­len leg­ge til ret­te for akti­vi­te­ter som for eksem­pel mas­ko­ter på kam­pe­ne, pause­kamp under Ryger sin hjem­me­kamp, gjen­si­dig pro­fi­le­ring av hver­and­res klub­ber, til­gang til et stør­re spon­sor­nett­verk for Brodd-spon­so­rer samt en stør­re møte­plass for sam­ar­beids­klub­be­ne. Mer infor­ma­sjon om hva det­te betyr for oss i Brodd kom­mer fortløpende.

Vi gle­der oss vir­ke­lig til å kom­me i gang med seson­gen og tror at den­ne avta­len vil være posi­tivt for alle par­ter og samarbeidsklubber.

Heia Brodd — Heia Ryger!