Opp­start

Hei alle sammen

Brodd hånd­ball star­tet i for­ri­ge uke opp tre­nin­ge­ne igjen. Den­ne uken vil vi spe­si­elt ret­te fokus mot de mins­te når vi invi­te­rer til åpen tre­ning for alle 1.–2.- og 3.klassingene 1.–8. september.

For 1 klas­sin­ge­ne vil det bety at vi star­ter opp et nytt lag, mens det for 2. og 3 klas­sin­ge­ne betyr rekrut­te­ring til eksis­te­ren­de lag. For 1 klas­sin­ge­ne vil Brodd hånd­ball stil­le med tre­ne­re de førs­te samlingene.

Vi håper å se flest mulig i hal­len først­kom­men­de tors­dag. Ran­sel­post vil bli delt ut på Nylund og Stor­haug sko­le. Opp­ford­rer alle nye for­eld­re om å møte i møte­rom­met for litt kort info. Her kan det også kan stil­les spørs­mål til oss. Vel møtt 😁

Tids­punkt 1700–1800
Sted: Storhaughallen