Ny kamp for dame­la­get + serie­åp­ning jen­ter 12

Helg, lør­dag og ny kamp for dame­la­get. Etter for­ri­ge helgs utklas­sing står Hav­ørn 2 for tur. Kam­pen star­ter alle­re­de 11:40, men fort­satt tid til en god fro­kost og vel så det før du kom­mer deg ned i hal­len å støt­ter dame­ne til en ny seier!

Hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad mel­der om skade­fri tropp og en topp moti­vert gjeng! Det ven­tes en tøff kamp så det­te kan bli spen­nen­de. Kom i hallen!

Klok­ken 14.00 tar Brodds jen­ter 12 i mot Hund­våg 4 til serie­åp­ning hvor blant annet for­ri­ge helg topp­sco­rer Elen Maria fin­ner sted på tre­ner­ben­ken.  Få med deg den kam­pen også!

Stor­sei­er i serie­åp­nin­gen for damelaget

Det ble stor­sei­er for dame­la­get i sesong­pre­mi­er da Tasta­var­den 2 ble slått med sif­re­ne 27–16. Etter en noe jevn start dro Brodd i fra og vant til slutt med 11 mål med god støt­te fra de ca 100 frem­møt­te i hal­len. Elen Maria ble kam­pens topp­sco­rer med 9 mål.

Hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad var vel­dig for­nøyd med lagets pre­sta­sjon i både for­svar og angrep.

Det ble noe jev­ne­re da jen­ter 13 møt­te Sta­al Jørpe­land i en kamp som end­te 14–14.

Takk til alle frem­møte og vel­kom­men igjen!

Serie­åp­ning for Brodds dame­lag + serie­kamp for jen­ter 13

Først­kom­men­de lør­dag 24.09.22 går start­skud­det for Brodds dame­lag som åpner med hjem­me­kamp mot Tasta­var­den (2) kl.14.00 i Stor­haug­hal­len. Vi opp­ford­rer alle Brodds med­lem­mer om å kom­me i hal­len å heie dame­ne frem til sei­er i årets førs­te kamp. Ta gjer­ne med en venn og to, minst! 🙂

Laget er for­ster­ket foran årets sesong og hoved­tre­ner Kris­ti­an Vig­re­stad har satt som mål om at laget skal ryk­ke opp til 4.divisjon. Det­te kan med and­re ord bli en meget spen­nen­de sesong!

Ryk­te­ne vil ha det til at dame­la­get ser­ve­rer vaf­ler og kaf­fe fra et selv­for­synt bord mot et mind­re Vippskrav.

Og for de som vil se mer god hånd­ball så er det bare å bli igjen i hal­len! Klok­ken 16.00 spil­ler nem­lig våre unge, loven­de og fremad­stor­men­de jen­ter 13 kamp mot Sta­al Jørpe­land. Jen­ter 13 åpnet seson­gen for­ri­ge helg med å slå Sola 3 i Åsen­hal­len 13–11!

Kom i hal­len og sørg for at både dame­ne og jen­te­ne får god støt­te fra tribunen 🙂

Se også arran­ge­ment på vår facebookside

https://www.facebook.com/BroddHaandball

https://www.facebook.com/events/837400357420277/

 

Opp­start

Hei alle sammen

Brodd hånd­ball star­tet i for­ri­ge uke opp tre­nin­ge­ne igjen. Den­ne uken vil vi spe­si­elt ret­te fokus mot de mins­te når vi invi­te­rer til åpen tre­ning for alle 1.–2.- og 3.klassingene 1.–8. september.

For 1 klas­sin­ge­ne vil det bety at vi star­ter opp et nytt lag, mens det for 2. og 3 klas­sin­ge­ne betyr rekrut­te­ring til eksis­te­ren­de lag. For 1 klas­sin­ge­ne vil Brodd hånd­ball stil­le med tre­ne­re de førs­te samlingene.

Vi håper å se flest mulig i hal­len først­kom­men­de tors­dag. Ran­sel­post vil bli delt ut på Nylund og Stor­haug sko­le. Opp­ford­rer alle nye for­eld­re om å møte i møte­rom­met for litt kort info. Her kan det også kan stil­les spørs­mål til oss. Vel møtt 😁

Tids­punkt 1700–1800
Sted: Storhaughallen

Sam­ar­beids­av­ta­le med Ryger

Vi i Brodd hånd­ball vil med det­te stolt pre­sen­te­re at vi har skre­vet under på en sam­ar­beids­av­ta­le med Ryger Hånd­ball­klubb. Vi ser på det­te som en meget spen­nen­de avta­le som vi tror kan løf­te Brodd Hånd­ball­klubb opp og frem og sam­ti­dig bidra til å rekrut­te­re fle­re spil­le­re i alle aldre.

Ryger Hånd­ball­klubb er et pro­dukt av sam­men­slå­in­gen mel­lom Viking HK Eli­te og SIF Hånd­ball på herre­si­den. Ryger har som mål­set­ning å bli byens flagg­skip med en bred lokal for­ank­ring og øns­ker der­for å få fle­re gut­ter og jen­ter til å spil­le håndball.

Brodd blir med det­te en av fle­re bredde­klub­ber i regio­nen som del­tar i sam­ar­bei­det hvor mål­set­nin­gen er å «backe» hver­and­re opp og bidra til at hånd­bal­len i regio­nen igjen vil bli satt i fokus.  Hoved­bud­ska­pet er løf­te hånd­bal­len i regio­nen ved å øke rekrut­te­rin­gen og redu­se­re fra­fall av spillere.

Sam­ar­beids­av­ta­len betyr at alle med­lem­mer i Brodd får sesong­kort til Ryger sine kam­per! Med­lem­mer vil der­et­ter få mulig­het til å opp­gra­de­re sesong­kor­tet til fami­lie­kort for kun kr 400 for hele seson­gen! I til­legg vil avta­len leg­ge til ret­te for akti­vi­te­ter som for eksem­pel mas­ko­ter på kam­pe­ne, pause­kamp under Ryger sin hjem­me­kamp, gjen­si­dig pro­fi­le­ring av hver­and­res klub­ber, til­gang til et stør­re spon­sor­nett­verk for Brodd-spon­so­rer samt en stør­re møte­plass for sam­ar­beids­klub­be­ne. Mer infor­ma­sjon om hva det­te betyr for oss i Brodd kom­mer fortløpende.

Vi gle­der oss vir­ke­lig til å kom­me i gang med seson­gen og tror at den­ne avta­len vil være posi­tivt for alle par­ter og samarbeidsklubber.

Heia Brodd — Heia Ryger!