Vel­kom­men til ny sesong — her er årets treningstider

Det­te er tre­nings­ti­de­ne for de uli­ke lage­ne seson­gen 2021/22.
Alle plik­ter å føl­ge Stav­an­ger kom­mu­nes ret­nings­lin­jer for tre­ning som er laget i for­bin­del­se med covid-19.

Tre­nings­ti­der 2021/22:

Stor­haug­hal­len
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 2010
2009 2007/
2012
17–18 Mini 2013/
2014/2015
2007
18–19 2011 2012
19–20 2010/2009 2011
20–21 2007/
2008
2008
21–22 Dame­lag Dame­lag

 

Het­lands­hal­len C
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21 2006/
2007
21–22 2006/
2007
St. Svit­hun gym­sal 1
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17  
17–18 Mini 2013/
2014/2015
18–19 2007
19–20 2008
20–21
21–22
St. Svit­hun gym­sal 2
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17
17–18 2007
19–20 2007
20–21
21–22

 

Reg­le­ment for innen­dørs akti­vi­tet i idretts­hal­ler i Stavanger
(covid-19):

De tre hoved­prin­sip­pe­ne for å brem­se smitte­spred­ning er:

 • Syke per­soner skal hol­de seg hjemme
 • God hånd- og hoste­hy­gie­ne og for­ster­ket renhold
 • Hol­de minst en meters avstand og redu­se­re kon­takt mel­lom personer

Gene­rel­le regler

 • Folke­helse­in­sti­tut­tet og sær­idret­tens korona­vei­le­de­re er ret­nings­gi­ven­de for bruk av idrettshallene.
 • Gruppe­stør­rel­se mak­si­malt 20 per­soner. Det kan være fle­re grup­per på en fla­te, så fremt dis­se grup­pe­ne kla­rer å hol­de en meters avstand til hver enkelt gruppe.
 • Ved mind­re saler kan det gjø­res egne vur­de­rin­ger i for­hold til anbe­falt antall. Maks 20 per­soner per grupper.
 • Alle tre­nin­ger skal ledes av en vok­sen per­son over 18 år, og kun fris­ke per­soner skal del­ta på trening.
 • Alle lag må føre opp­møte­pro­to­koll for tre­nings­grup­pen på en slik måte at det er mulig å dri­ve smitte­spo­ring ved behov. Husk å føre opp både utøve­re, tre­ne­re og lagledere/«hjelpere». Ansvar­lig tre­ner er ansvar­lig for grup­pen ved even­tu­ell smittesporing.
 • Ansvar­lig tre­ner sam­ler grup­pen på utsi­den av anleg­get og sør­ger for at grup­pen går sam­let inn og ut fra tre­ning med nød­ven­dig avstand.
 • Gar­de­ro­ber og dusj kan bru­kes, så fremt en meters avstand overholdes.
 • Lage­ne må se til at det ikke opp­står ansam­lin­ger ved start og avslut­ning av treningen.
 • Der­som fle­re saler er i bruk sam­ti­dig, skal skille­veg­ger være nede hvor det er mulig.
 • Fore­sat­te skal hol­de seg uten­for hal­len. Det gjø­res unn­tak de yngs­te års­klas­se­ne i de uli­ke idret­te­ne. Her kan en fore­satt føl­ge på tre­ning, for­ut­satt at 1 meters rege­len kan overholdes.
 • Hånd­hy­gie­ne skal utfø­res ved star­ten og avslut­nin­gen av økten. Vask hen­de­ne i lun­ket vann med såpe i minst 20 sekunder.
 • Kiosk hol­des stengt.
 • Lage­ne er ansvar­lig for ren­hold av utstyr i styrke­rom og klatre­vegg før nes­te grup­pe kom­mer. Husk antibac/vask av hen­der før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.
 • Det vil være til­gjen­ge­li­ge toa­let­ter med mulig­he­ter for hånd­vask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig å vas­ke seg). Ta med fer­dig fylt drikke­flas­ke hjemmefra.
 • Grup­pen må selv sør­ge for ren­hold av utstyr før, under og etter tre­ning i hen­hold til sær­idret­tens ret­nings­lin­jer. Hver tre­nings­grup­pe er ansvar­lig for å ryd­de ren­gjort utstyr på plass etter bruk.
 • For noen av anleg­ge­ne vil det kun­ne være egne inn­gan­ger og utgan­ger. Det vil også kun­ne være inndelte/definerte inn­gan­ger til de uli­ke salene.
 • Klub­ben er ansvar­lig for å infor­me­re spil­le­re og for­eld­re om smitte­vern­reg­ler gene­relt, og sær­idret­tens egne koranavettregler.
 • Brudd på reg­le­ne kan føre til at anleg­get blir stengt for den aktu­el­le treningsgruppen.
 • Omfat­ten­de og gjen­ta­gen­de brudd på tvers av fle­re tre­nings­grup­per kan føre til at anleg­get blir stengt for samt­li­ge treningsgrupper.

Har du lyst å spil­le håndball?

Går du i 1., 2. eller 3 klas­se og har lyst til å tref­fe nye ven­ner og spil­le håndball? 

Lør­dag 25. sep­tem­ber kl 12:30–14:30 invi­te­rer Brodd hånd­ball­klubb til åpen tre­ning for 1.–3. klas­se i Storhaughallen

Tre­nin­gen er et ledd i Nor­ges hånd­ball­for­bunds “kast bal­len” pro­sjek­tet på Nylund, Stor­haug og Våland sko­le for å ska­pe idretts­gle­de og venn­skap med håndballspill. 

Håper vi ses! 🙂

www.broddhandball.no/Facebook@broddhandball 

Har du spørsmål ta kontakt med våre kontaktpersoner:
Christian Lockert-Hansen Tlf 920 85 884
Rodgeir Aanesen: Tlf 900 61 751

Vel­kom­men til års­møte 3. juni kl. 18.30 i Storhaughallen

Sty­ret inn­kal­ler med det­te alle stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer til års­møte i hen­hold til lov for Brodd Hånd­ball­klubb. Alle med­lem­mer som er over 15 år, har vært med­lem av idretts­la­get i minst en måned og har opp­fylt med­lems­for­plik­tel­se­ne, har stemmerett.

For­slag til saker som skal behand­les på års­møte må være sty­ret i hen­de 2 uker før møtet, senest 20. mai.

Spørs­mål angå­en­de års­møte ret­tes til Rodgeir Aane­sen, mob. 900 61 751/epost: leder@broddhandball.no

Les saks­lis­ten til års­mø­tet her: Saksliste_årsmøte_2021.docx

Av korona­hen­syn må vi vite hvor man­ge som kom­mer på års­mø­tet. Da kan vi til­pas­se møte­lo­ka­let etter antall frammøte.
Påmel­ding til års­møte 2021

Vel­kom­men!

Hjer­te­lig vel­kom­men til jen­ter 14!

 

Vi i Brodd ble vel­dig glad da vi i før som­mer­en fikk en hen­ven­del­se fra et jente­lag fra Hund­våg som øns­ket å star­te opp et nytt lag i vår klubb.

10 jen­ter fra øvet­se­ri­en, 1 hoved­tre­ner, 2 hjelpe­tre­ne­re og 2 lag­le­de­re star­tet der­med opp i Brodd i august.

Vi har tatt en prat med noen av dis­se i for­hold til hvor­dan det har vært å star­te opp et helt nytt lag?

Vi star­ter med hoved­tre­ner Sofie Vikse:

Hvor­dan har det vært å star­te opp Brodd?
-Å star­te opp i Brodd har vært eks­tremt spen­nen­de! Vi har blitt vel­dig godt tatt imot fra førs­te stund, noe jeg syn­tes var vel­dig kjekt! Å star­te opp i Brodd ga meg på èn måte ny ener­gi og gle­de med hånd­bal­len, og jeg føler det­te også gjel­der for våre fine jen­ter som var med å star­te det­te laget i Brodd. Alt i alt en vel­dig fin og kjekk opp­le­vel­se, med kjek­ke folk som tok oss godt i mot!

Var det vans­ke­lig å etab­le­re et nytt lag i en ny klubb?
-Jeg syn­tes ikke det var vans­ke­lig å etab­le­re nytt lag i ny klubb, og det har Brodd all ære for! Helt fra førs­te møte med styre­le­der Rodgeir, så fikk vi en god følel­se på at det­te vil­le bli kjekt! Jen­te­ne var moti­vert, tre­ner­team var moti­vert og med klubb sto klar med åpne armer, var det å etab­le­re nytt lag i ny klubb til en bra opplevelse!

Er det noen lag dere sam­ar­bei­der med i vår klubb?
Ja! Vi har et vel­dig bra sam­ar­beid med j07.

Hvor­dan har det sam­ar­bei­det vært så langt?
-Jeg syn­tes sam­ar­bei­det så langt har vært bra! De har meldt ett lag opp i bredde­se­ri­en til j06, og med det har vi fått til et fint sam­ar­beid! Vi låner spil­le­re fra hver­and­re, og det mener jeg både j06 og j07 vokser på. Aage har tatt på seg keeper­tre­ning både for j06 og j07, og det­te har gjort at vi kjø­rer fel­les tre­ning 1 gang i uka der han tar seg av keeper­ne og jeg kjø­rer ute­spil­ler­ne. Det­te syn­tes jeg har fun­gert bra, og det fører også til at alle spil­ler­ne blir sett! Aage har også kjørt et par fel­les sam­lin­ger i hel­ger, hvor pla­nen er sone­pro­gram­met som for øye­blik­ket ikke er mulig å gjen­nom­føre som normalt.

Alt i alt syn­tes jeg at sam­ar­bei­det har fun­gert kjempe­bra! Det er en vel­dig tri­ve­lig gjeng vi sam­ar­bei­der med, både voks­ne og barn og jeg gle­der meg til fortsettelsen!

Vi fort­set­ter vårt inter­vju og vil gjer­ne høre med en av spil­ler­ne Kamil­la Kristiansen:

Hva har vært kjek­kest med å star­te opp et nytt lag i en ny klubb?
-Det som har vært kjek­kest, er det å tref­fe nye spil­le­re, nye tre­ne­re og å tre­ne sam­men med 07. Jeg er vel­dig glad for at så man­ge kjek­ke og flin­ke spil­le­re ble med over til Brodd, og nå har ei til fra Hund­våg nett­opp begynt på laget vårt!

Til­slutt øns­ker vi å høre med tre­ner for j13 om sam­ar­bei­det med j14:

Hvor­dan har det vært å få et nytt lag i klubben?
‑Det har vært vel­dig kjekt å få et j14 lag til klub­ben! Det­te har gitt j13 man­ge nye mulig­he­ter som de ellers ikke kun­ne fått i Brodd.

Ting som har vært vel­dig kjekt:
-J13 kan nå stil­le med lag i j14 bred­de med hjelp av j14 spil­le­re som støt­te. Det­te gir eks­tra utford­rin­ger for de av j13 som har kom­met lengst i sin utvikling.
‑Fle­re har fått mulig­het til å få bli med på kam­per med j14.
‑Vi har fel­les tre­ning på tors­da­ger med fokus på spill og mål­vakts­tre­ning, og vi har fel­les styrke­tre­ning på de dage­ne som passer.
‑Vi har nok spil­le­re til å lage et til­bud om «Brodd sone­sam­ling» til j13 og j14 sammen
‑Vi har bare sett posi­tivt sam­spill mel­lom jen­te­ne som inklu­de­ring, små­prat, lat­ter, byg­ger hver­and­re opp med å gi både tips og posi­ti­ve til­bake­mel­din­ger på hver­and­res ferdigheter.
J13 har blitt mer tryg­ge på egne fer­dig­he­ter. De var litt red­de for å gjø­re feil i begyn­nel­sen, men vir­ker nå tryg­ge på egne fer­dig­he­ter og har erfart at det går fint å møte eld­re spil­le­re og alli­ke­vel pres­te­re bra.

Sam­ar­beid med de voks­ne — vel­dig positivt!
‑All­tid på til­buds­si­den, lett å samarbeide/planlegge sam­men med
‑Fle­re voks­ne på tre­nin­ge­ne, hvor man gruppe­vis kan øve på uli­ke ting
‑Fle­re ide­er til kjek­ke øvel­ser, fle­re til å gi kon­struk­ti­ve tilbakemeldinger
‑Kjekt å gjø­re ting sam­men som avslut­ning, «egen» sone­sam­ling etc.

Heia Brodd!

 

 

 

 

 

 

 

Hånd­ball er gøy!

Går du i 1. eller 2. klasse?

Har du lyst å bli hånd­ball­spil­ler i Brodd?
Bli med på en prøve­tre­ning vel!
Vi tre­ner hver tors­dag kl. 17–18 i Storhaughallen

Kom inn­om eller ta kon­takt med:
1 klas­se: Anne Berit, tlf. 404 79 693, anbeber@hotmail.co
2 klas­se: Stef­fen, tlf. 957 59 723, steffis@gmail.com

www.broddhandball.no 
Facebook@broddhandball

Vel­kom­men til ny sesong — her er årets treningstider

Det­te er tre­nings­ti­de­ne for de uli­ke lage­ne seson­gen 2021/22. Alle plik­ter å føl­ge Stav­an­ger kom­mu­nes ret­nings­lin­jer for tre­ning som er laget i for­bin­del­se med covid-19.

Tre­nings­ti­der 2021/22:

Stor­haug­hal­len
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 2010
2009 2007/
2012
17–18 Mini 2013/
2014/2015
2007
18–19 2011 2012
19–20 2010/2009 2011
20–21 2007/
2008
2008
21–22 Dame­lag Dame­lag

 

Forus sports­sen­ter
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22
Het­lands­hal­len C
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 Dame­lag
17–18
18–19
19–20
20–21 2006/
2007
21–22 2006/
2007

St. Svit­hun gym­sal 1
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17  
17–18 Mini 2013/
2014/2015
18–19 2007
19–20 2008
20–21
21–22
St. Svit­hun gym­sal 2
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17
17–18 2007
19–20 2007
20–21
21–22

Reg­le­ment for innen­dørs akti­vi­tet i idretts­hal­ler i Stavanger
(covid-19):

De tre hoved­prin­sip­pe­ne for å brem­se smitte­spred­ning er:

 • Syke per­soner skal hol­de seg hjemme
 • God hånd- og hoste­hy­gie­ne og for­ster­ket renhold
 • Hol­de minst en meters avstand og redu­se­re kon­takt mel­lom personer

Gene­rel­le regler

 • Folke­helse­in­sti­tut­tet og sær­idret­tens korona­vei­le­de­re er ret­nings­gi­ven­de for bruk av idrettshallene.
 • Gruppe­stør­rel­se mak­si­malt 20 per­soner. Det kan være fle­re grup­per på en fla­te, så fremt dis­se grup­pe­ne kla­rer å hol­de en meters avstand til hver enkelt gruppe.
 • Ved mind­re saler kan det gjø­res egne vur­de­rin­ger i for­hold til anbe­falt antall. Maks 20 per­soner per grupper.
 • Alle tre­nin­ger skal ledes av en vok­sen per­son over 18 år, og kun fris­ke per­soner skal del­ta på trening.
 • Alle lag må føre opp­møte­pro­to­koll for tre­nings­grup­pen på en slik måte at det er mulig å dri­ve smitte­spo­ring ved behov. Husk å føre opp både utøve­re, tre­ne­re og lagledere/«hjelpere». Ansvar­lig tre­ner er ansvar­lig for grup­pen ved even­tu­ell smittesporing.
 • Ansvar­lig tre­ner sam­ler grup­pen på utsi­den av anleg­get og sør­ger for at grup­pen går sam­let inn og ut fra tre­ning med nød­ven­dig avstand.
 • Gar­de­ro­ber og dusj kan bru­kes, så fremt en meters avstand overholdes.
 • Lage­ne må se til at det ikke opp­står ansam­lin­ger ved start og avslut­ning av treningen.
 • Der­som fle­re saler er i bruk sam­ti­dig, skal skille­veg­ger være nede hvor det er mulig.
 • Fore­sat­te skal hol­de seg uten­for hal­len. Det gjø­res unn­tak de yngs­te års­klas­se­ne i de uli­ke idret­te­ne. Her kan en fore­satt føl­ge på tre­ning, for­ut­satt at 1 meters rege­len kan overholdes.
 • Hånd­hy­gie­ne skal utfø­res ved star­ten og avslut­nin­gen av økten. Vask hen­de­ne i lun­ket vann med såpe i minst 20 sekunder.
 • Kiosk hol­des stengt.
 • Lage­ne er ansvar­lig for ren­hold av utstyr i styrke­rom og klatre­vegg før nes­te grup­pe kom­mer. Husk antibac/vask av hen­der før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.
 • Det vil være til­gjen­ge­li­ge toa­let­ter med mulig­he­ter for hånd­vask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig å vas­ke seg). Ta med fer­dig fylt drikke­flas­ke hjemmefra.
 • Grup­pen må selv sør­ge for ren­hold av utstyr før, under og etter tre­ning i hen­hold til sær­idret­tens ret­nings­lin­jer. Hver tre­nings­grup­pe er ansvar­lig for å ryd­de ren­gjort utstyr på plass etter bruk.
 • For noen av anleg­ge­ne vil det kun­ne være egne inn­gan­ger og utgan­ger. Det vil også kun­ne være inndelte/definerte inn­gan­ger til de uli­ke salene.
 • Klub­ben er ansvar­lig for å infor­me­re spil­le­re og for­eld­re om smitte­vern­reg­ler gene­relt, og sær­idret­tens egne koranavettregler.
 • Brudd på reg­le­ne kan føre til at anleg­get blir stengt for den aktu­el­le treningsgruppen.
 • Omfat­ten­de og gjen­ta­gen­de brudd på tvers av fle­re tre­nings­grup­per kan føre til at anleg­get blir stengt for samt­li­ge treningsgrupper.