Rekrut­te­rings­dag for 6- og 7‑åringer 23. august

Tors­dag 23. august kl. 17.00 — 18.30 i Stor­haug­hal­len: Opp­start for nye lag for 1. og 2. klas­se — spil­le­re født i 2011 og 2012.

Pro­gram

Kort infor­ma­sjons­møte for nye spil­le­re og fore­sat­te kl. 17.00–17.30.
Prøve­tre­ning for 1. og 2. klas­sin­ger kl. 17.30–18.30

Tre­nings­ti­der for dis­se års­trin­ne­ne er hver tors­dag kl. 17.00

Bli tre­ner?

Har du som fore­satt spilt hånd­ball selv? Kan­skje du vil bli tre­ner for Brodd hånd­ball? Vi tren­ger tre­ne­re og opp­menn for 1. og 2. klasse.

Tre­ne­re får tre­ner­kurs. Vi abon­ne­rer på Learn Hånd­ball, en app/nettsted med ukent­li­ge tre­nings­tips til­pas­set alder. Ta kon­takt med leder@broddhandball.no eller kon­takt oss på rekrutteringsdagen.

Vel­kom­men til Brodd håndball!

Er du dame­la­gets nye keeper? (eller utespiller?)

Dame­la­gets nåvæ­ren­de keeper rei­ser bort for å stu­de­re i seson­gen 2018/19. De tren­ger en erstat­ter i mål!

De omta­ler seg slik:

Vi er en sprud­len­de gjeng jen­ter mel­lom 18 og 47 år som har mye moro sam­men. Vi har et godt tre­ner­team og rei­ser på cup sam­men uten­om van­lig serie­spill. Vi har som mot­to å ha det gøy på kamp, og da kom­mer ofte gode resul­ta­ter. Vi har både erfar­ne og uer­far­ne spil­le­re, så her er alle velkommen.”

Inter­es­sert? Ta kon­takt med Iren Høi­land eller Erlend Fos­san. Dame­la­get er selv­sagt inter­es­sert i nye ute­spil­le­re også.