Hjer­te­lig vel­kom­men til jen­ter 14!

 

Vi i Brodd ble vel­dig glad da vi i før som­mer­en fikk en hen­ven­del­se fra et jente­lag fra Hund­våg som øns­ket å star­te opp et nytt lag i vår klubb.

10 jen­ter fra øvet­se­ri­en, 1 hoved­tre­ner, 2 hjelpe­tre­ne­re og 2 lag­le­de­re star­tet der­med opp i Brodd i august.

Vi har tatt en prat med noen av dis­se i for­hold til hvor­dan det har vært å star­te opp et helt nytt lag?

Vi star­ter med hoved­tre­ner Sofie Vikse:

Hvor­dan har det vært å star­te opp Brodd?
-Å star­te opp i Brodd har vært eks­tremt spen­nen­de! Vi har blitt vel­dig godt tatt imot fra førs­te stund, noe jeg syn­tes var vel­dig kjekt! Å star­te opp i Brodd ga meg på èn måte ny ener­gi og gle­de med hånd­bal­len, og jeg føler det­te også gjel­der for våre fine jen­ter som var med å star­te det­te laget i Brodd. Alt i alt en vel­dig fin og kjekk opp­le­vel­se, med kjek­ke folk som tok oss godt i mot!

Var det vans­ke­lig å etab­le­re et nytt lag i en ny klubb?
-Jeg syn­tes ikke det var vans­ke­lig å etab­le­re nytt lag i ny klubb, og det har Brodd all ære for! Helt fra førs­te møte med styre­le­der Rodgeir, så fikk vi en god følel­se på at det­te vil­le bli kjekt! Jen­te­ne var moti­vert, tre­ner­team var moti­vert og med klubb sto klar med åpne armer, var det å etab­le­re nytt lag i ny klubb til en bra opplevelse!

Er det noen lag dere sam­ar­bei­der med i vår klubb?
Ja! Vi har et vel­dig bra sam­ar­beid med j07.

Hvor­dan har det sam­ar­bei­det vært så langt?
-Jeg syn­tes sam­ar­bei­det så langt har vært bra! De har meldt ett lag opp i bredde­se­ri­en til j06, og med det har vi fått til et fint sam­ar­beid! Vi låner spil­le­re fra hver­and­re, og det mener jeg både j06 og j07 vokser på. Aage har tatt på seg keeper­tre­ning både for j06 og j07, og det­te har gjort at vi kjø­rer fel­les tre­ning 1 gang i uka der han tar seg av keeper­ne og jeg kjø­rer ute­spil­ler­ne. Det­te syn­tes jeg har fun­gert bra, og det fører også til at alle spil­ler­ne blir sett! Aage har også kjørt et par fel­les sam­lin­ger i hel­ger, hvor pla­nen er sone­pro­gram­met som for øye­blik­ket ikke er mulig å gjen­nom­føre som normalt.

Alt i alt syn­tes jeg at sam­ar­bei­det har fun­gert kjempe­bra! Det er en vel­dig tri­ve­lig gjeng vi sam­ar­bei­der med, både voks­ne og barn og jeg gle­der meg til fortsettelsen!

Vi fort­set­ter vårt inter­vju og vil gjer­ne høre med en av spil­ler­ne Kamil­la Kristiansen:

Hva har vært kjek­kest med å star­te opp et nytt lag i en ny klubb?
-Det som har vært kjek­kest, er det å tref­fe nye spil­le­re, nye tre­ne­re og å tre­ne sam­men med 07. Jeg er vel­dig glad for at så man­ge kjek­ke og flin­ke spil­le­re ble med over til Brodd, og nå har ei til fra Hund­våg nett­opp begynt på laget vårt!

Til­slutt øns­ker vi å høre med tre­ner for j13 om sam­ar­bei­det med j14:

Hvor­dan har det vært å få et nytt lag i klubben?
‑Det har vært vel­dig kjekt å få et j14 lag til klub­ben! Det­te har gitt j13 man­ge nye mulig­he­ter som de ellers ikke kun­ne fått i Brodd.

Ting som har vært vel­dig kjekt:
-J13 kan nå stil­le med lag i j14 bred­de med hjelp av j14 spil­le­re som støt­te. Det­te gir eks­tra utford­rin­ger for de av j13 som har kom­met lengst i sin utvikling.
‑Fle­re har fått mulig­het til å få bli med på kam­per med j14.
‑Vi har fel­les tre­ning på tors­da­ger med fokus på spill og mål­vakts­tre­ning, og vi har fel­les styrke­tre­ning på de dage­ne som passer.
‑Vi har nok spil­le­re til å lage et til­bud om «Brodd sone­sam­ling» til j13 og j14 sammen
‑Vi har bare sett posi­tivt sam­spill mel­lom jen­te­ne som inklu­de­ring, små­prat, lat­ter, byg­ger hver­and­re opp med å gi både tips og posi­ti­ve til­bake­mel­din­ger på hver­and­res ferdigheter.
J13 har blitt mer tryg­ge på egne fer­dig­he­ter. De var litt red­de for å gjø­re feil i begyn­nel­sen, men vir­ker nå tryg­ge på egne fer­dig­he­ter og har erfart at det går fint å møte eld­re spil­le­re og alli­ke­vel pres­te­re bra.

Sam­ar­beid med de voks­ne — vel­dig positivt!
‑All­tid på til­buds­si­den, lett å samarbeide/planlegge sam­men med
‑Fle­re voks­ne på tre­nin­ge­ne, hvor man gruppe­vis kan øve på uli­ke ting
‑Fle­re ide­er til kjek­ke øvel­ser, fle­re til å gi kon­struk­ti­ve tilbakemeldinger
‑Kjekt å gjø­re ting sam­men som avslut­ning, «egen» sone­sam­ling etc.

Heia Brodd!

 

 

 

 

 

 

 

Nye tre­nings­ti­der fram til 26. juni

Stor­haug­hal­len er dess­ver­re ikke til­gjen­ge­lig for hånd­ball­tre­ning før høs­ten 2020. Der­for er det begren­se­de mulig­he­ter til å til­by tre­nings­tid i hall.

Men frem til som­mer­fe­rien er vi hel­di­ge og har fått tre­nings­tid i Het­lands­hal­len og Gau­te­sete­hal­len. Tre­nings­ti­den er rela­tivt seint, så de elds­te lage­ne er prio­ri­tert. Egne koro­na-hygiene­reg­ler gjelder.

korona-treningstider
Tre­nings­ti­der fram til 26. juni.

Tre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len avlyst

StorhaughallenTre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len i regi av Brodd hånd­ball­klubb avly­ses inn­til vide­re for å redu­se­re risi­ko for spred­ning av smitte.

Tre­nin­ge­ne gjen­opp­tas når smitte­ri­si­ko er redu­sert. Infor­ma­sjon om gjen­opp­ta­king av tre­nin­ge­ne vil bli gitt på hjem­me­si­den til Brodd HK https://www.broddhandball.no/ og til tre­ne­re og oppmenn.

All kampak­ti­vi­tet i regi av regio­nen er også avlyst ref https://www.handball.no/nyheter/2020/03/all-regional-kampaktivitet-avlyses/.

Års­mø­tet i Brodd hånd­ball­klubb vil gå som plan­lagt tors­dag 12. mars.

Linn Jørum Sul­land tren­te 2007-jentene

J2007-laget kom­mer ikke til å glem­me tre­nin­gen tirs­dag 11. febru­ar. Da kom lands­lags­spil­ler Linn Jørum Sul­land for å lede tre­nin­gen. Etter­på ble det sel­fies, prat og gode råd til de unge Brodd-spil­ler­ne. Sul­land var i Stor­haug­hal­len for­di Sofia på J2007 har vært lands­lagsmas­kot i år, og hatt Sul­land som fadder.

Tusen takk for besøket!

Fore­drag med Ceci­lie B. End­re­sen for 2004- og 2005-lagene

Vi er så hel­di­ge å ha fått Ceci­lie Byholt End­re­sen til å hol­de fore­drag for
oss. Hun er idretts­psy­ko­log og har job­bet med fle­re toppidrettsutøvere.
I til­legg har hun inter­na­sjo­nal og nasjo­nal erfa­ring fra kon­kur­ran­ser innen
cross­fit, hvor hun også er instruktør.

Cecilie B. Endresen

Tema for møtet er å kun­ne fei­le i et utvik­lings­per­spek­tiv. Ta gjer­ne med for­eld­re! Møtet er spe­si­elt ret­tet mot 2004- og 2005-lagene.

Tid og sted:
Møte­rom­met i Stor­haug­hal­len, ons­dag 13. mars kl. 18.30 til 19.30. Møtet begyn­ner pre­sis. J2004 stil­ler i tre­nings­tøy og drar til Het­lands­hal­len for tre­ning etterpå.

Vel møtt til en spen­nen­de time!

Sofia er blitt landslagsmaskot

16 jen­ter  fra uli­ke ste­der i Nor­ge er blitt pluk­ket ut til å være mas­ko­ter for kvinne­lands­la­get i hånd­ball.  1 700 søk­te, og  Sofia Ball fra Brodd J2007-laget er en av de heldige!

Som mas­kot får Sofia være med på mye gøy det nes­te året. I begyn­nel­sen av novem­ber var hun til ste­de da trop­pen til EM ble pre­sen­tert. I løpet av nes­te år får Sofia og de and­re mini­hånd­ball­jen­te­ne være med på både lands­kamp og lands­lags­sam­ling med håndballandslaget.

Og best av alt: I løpet av 2019 får hver av mas­ko­te­ne besøk av en lands­lags­spil­ler som kom­mer for å hol­de en tre­ning med mas­kos­tens klubb. Sofias men­tor er Linn Jørum Sul­land, og hun kom­mer til Stor­haug­hal­len og Brodd. Dato­en for det­te er ikke bestemt ennå.

Mini­hånd­ball­jen­te­ne er et pro­sjekt i regi av lands­lags­spon­sor Gjen­si­di­ge, og målet er å løf­te frem gle­den og posi­ti­vi­te­ten som er for­bun­det med lag­spill, og ikke minst  å moti­ve­re unge jen­ter til å fort­set­te å ha det gøy med håndball.

Har du lyst å bli lands­lagsmas­kot? Da må du søke til nes­te år.