Om klub­ben

His­to­rie

Brodd Hånd­ball ble star­tet i 2003 som en avde­ling i fler­idretts­la­get IL Brodd. Sam­ti­dig ble Brodd Bad­min­ton og Brodd Inne­ban­dy også star­tet. Med det­te ble Brodd et fler­idretts­lag. De førs­te åre­ne tren­te hånd­balla­ge­ne i Tasta­hal­len og Fjell­hal­len. I 2005 fikk Stor­haug en egen idretts­hall på Mid­jord idretts­park. I 2008 had­de klub­ben en med­lems­mas­se på 135 med­lem­mer. Fram til høs­ten 2009 bestod alle lage­ne i bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen av jente­lag. Høs­ten 2009 star­tet Brodd Hånd­ball sitt førs­te guttelag.

I juni 2010 gjor­de Brodd en orga­ni­sa­sjons­end­ring hvor alle avde­lin­ge­ne ble selv­sten­di­ge idretts­klub­ber. På den­ne måten ble hver enkelt avde­ling nå ansvar­lig for sine egne beslut­nin­ger og drift. Det ble sig­nert en sam­ar­beids­av­ta­le hvor klub­be­ne frem­de­les fron­ter Stor­haug bydel med fel­les logo og Brodd-navnet.

Brodd Hånd­ball­klubb ble stif­tet som en selv­sten­dig enhet 15. juni 2010.

For­mål

Brodd Hånd­ball­klubb skal være en åpen og demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon der for­må­let er å dri­ve hånd­ball orga­ni­sert i Nor­ges Hånd­ball­for­bund og Nor­ges Idretts­for­bund og olym­pis­ke og para­lym­pis­ke komi­té (NIF) for barn, ung­dom og voks­ne på Storhaug.

Det sports­li­ge arbei­det skal pre­ges av fri­vil­lig­het, demo­kra­ti, loja­li­tet og like­verd. Alle idretts­li­ge akti­vi­te­ter skal byg­ge på grunn­ver­di­er som idretts­gle­de, fel­les­skap, helse og ærlighet.

Visjon

Brodd Hånd­ball­klubb har som visjon å dri­ve en hånd­ball­klubb som gir barn, ung­dom og voks­ne på Stor­haug et attrak­tivt sports­lig og sosi­alt miljø.

Verdi­grunn­lag

Brodd Hånd­ball­klubb skal være et fri­sted for alle, uan­sett sosi­al, øko­no­misk, reli­giøs og kul­tu­rell bak­grunn. Alle som øns­ker å ta del i orga­ni­sert hånd­ball skal få til­bud om dette.