Dug­nads­in­struks

(Opp­da­tert Febru­ar 2018)

1. Dug­nads­plikt

I hen­hold til klub­bens ved­tek­ter beskre­vet i Orga­ni­sa­sjons­pla­nen, skal all akti­vi­tet i Brodd Håndball i hoved­sak være basert på dug­nad og fri­vil­lig innsats.

Når en har meldt seg inn i klub­ben, har en også sagt seg vil­lig til å bidra med det nød­ven­di­ge støtte­ar­bei­det som kre­ves for at klub­ben skal kun­ne dri­ves sports­lig, sosi­alt og økonomisk.

Det skal i Brodd Håndballklubb ikke være mulig for enkelt­per­soner, lag eller under­av­de­lin­ger å kjø­pe seg ut av dug­nads­ar­beid og and­re opp­ga­ver. Alle skal være sam­let om den­ne driftsmodellen.

Brodd håndball har føl­gen­de fas­te dug­na­der som med­lem­me­ne må del­ta på:

 • Til­syns­vakt på St Svit­hun sko­le (man­dag – fredag)
 • Kiosk­tje­nes­te i Stor­haug­hal­len (fredag/lørdag/søndag)

2. Orga­ni­se­ring

Ett av styre­med­lem­me­ne Brodd Håndball er ansvar­lig for å orga­ni­se­re dug­na­de­ne. Dug­nads­an­svar­lig for­de­ler akti­vi­te­te­ne på lage­ne i hen­hold til antall spil­le­re regist­rert på med­lems­lis­te­ne. Det skal til­stre­bes en så lik belast­ning som mulig på den enkel­te spiller/foresatt gjen­nom seson­gen. Alle må være for­be­redt på minst en dug­nads­vakt både høst og vår.

Lag­kon­tak­ten på de enkel­te lag har ansvar for å set­te opp de detal­jer­te vakt­lis­te­ne basert på med­lems­lis­ten og de aktu­el­le uker/helger laget er til­delt av Dug­nads­an­svar­lig. Lag­kon­tak­ten er ansvar­lig for at dug­na­de­ne for laget blir for­delt og utført i hen­hold til over­ord­net plan.

Lag­kon­tak­ten sen­der ut vakt­lis­ter to gan­ger i løpet av seson­gen, slut­ten av august for høst­se­son­gen og tid­lig i desem­ber for vårsesongen. Bort­sett fra dame- og herre­la­get er det for­eld­re­ne som er ansvar­lig for å utfø­re dugnadene.

Vik­ti­ge prak­tis­ke reg­ler er følgende:

●  Hvis man av spe­si­el­le årsaker ikke kan utfø­re dug­na­den selv må man sør­ge for å skaf­fe en sted­for­tre­der. Lag­kon­takt skal da gis beskjed om det­te så fort som mulig etter at vakt­lis­te­ne er mottatt.

●  Byt­ting av vak­ter inn­byr­des på laget må skje på en ryd­dig måte og mel­des skrift­lig til­ba­ke til lag­kon­takt og dug­nads­an­svar­lig i god tid før vak­ten starter.

●  Til­syns­vakt på St Svit­hun star­ter nor­malt kl 16.45 med opplåsing av svøm­me­hall. Alle må lese instruk­se­ne i vakt­per­men før vak­ten starter.

●  Ved avslut­tet vakt på Svit­hun må vakt­per­men (med nøk­ler) leve­res til neste­mann på lis­ta sam­me kveld.

●  Ved kiosk­vakt i Stor­haug­hal­len lør­da­ger og søn­da­ger bør man sjek­ke med vakt­mes­ter på forhånd om de aktu­el­le tide­ne for hel­gen; tlf. 51 53 77 30 (det skjer sta­dig vekk end­rin­ger i kampoppsett)

●  Opp­møte i kios­ken bør være ca en halv time før kam­pe­ne star­ter slik at man kan gjø­re nød­ven­di­ge for­be­re­del­ser iht. kioskinstruks.

Instruks for til­syns­vakt ved St. Svit­hun ungdomsskole

 1. Det er kun voks­ne som kan sit­te til­syns­vakt, dvs minst 18 år
 2. Gjør deg kjent med infor­ma­sjo­nen i til­syns­per­men før vak­ten din star­ter●  Nor­mal­in­struks for til­syns­vak­ten●  Brann­in­struk­se­ne. Se over­sik­ten for sko­len på veg­gen til høy­re for hovedinngangsdøren
 3. Vak­ten star­ter kl 16.45 og varer nor­malt til kl 22.00 (kan slut­te av tid­li­ge­re hvis det ikke er bru­ke­re til­ste­de. Se også bruks­plan bak i permen).
 4. Nøk­kel­kor­tet bru­kes ved hoved­inn­gangs­dø­re­ne sam­men med koden som står i perm­en (hold kor­tet foran tas­te­ne før du slår koden).
 5. Sys­tem­nøk­ke­len tren­ger du for å låse opp gar­de­ro­ber, svøm­me­bas­sen­get, klasse­rom­me­ne og inn­ven­di­ge dører som ikke har kodelås. Til gym­sal bru­ker du nøk­kel­kort, med koden som står i permen
 6. Vak­ta star­ter nor­malt med å låse opp svøm­me­bas­sen­get (hvis det er folk som ven­ter) Gå inn fra utsi­den ved vakt­mes­ter­bo­li­gen og lås opp gar­de­ro­ben. Gå vide­re gjen­nom bas­sen­get og lås opp den and­re gar­de­ro­ben. Lås opp ytter­døra ved bas­sen­get fra inn­si­den (kan ikke låses opp fra utsiden!).
 7. IKKE lås opp biblio­tek, audi­to­ri­um, lærer­gar­de­ro­ber, arbeids­rom og utstyrs­rom. Lås opp and­re rom etter behov når bru­ker­ne kom­mer og ber om det. Se bruks­plan bak i perm­en. Sjekk til­stand på rom når du låser opp.
 8. Sett deg lett syn­lig til høy­re for førs­te avsats innen­for hoved­inn­gangs­dø­ren. Hent bord og stol i gan­gen ved Admi­ni­stra­sjo­nen. Husk å set­te til­ba­ke når vak­ta er ferdig.
 9. Gå vakt run­der og sjekk at bru­ker­ne møter opp iht bruks­pla­nen og ikke har tatt seg til ret­te med sko­lens utstyr. HOLD SPESIELT ØYE MED GARDEROBER OG GYMSALER. Bare slipp inn lag som står på lis­ta, og det skal være voks­ne tilstede.
 10. Husk å gå en full run­de på slut­ten av vak­ta og sjekk at alle er ute av byg­get og at alle vin­du­er og dører er luk­ket og låst. NB! SJEKK GRUNDIG FØR DERE LÅSER AV FOR KVELDEN OM DET HAR FOREKOMMET HÆRVERK!
 11. Hvis det oppstår prak­tis­ke pro­ble­mer, ring Stav­an­ger Bygg­drift, tlf 91355994
 1. Husk å føre time­lis­ten kor­rekt slik at vi får betalt for den tiden vi sit­ter.●  Før opp hvis det er lag/brukere som ikke møter opp til sine timer. Kom­mu­nen vil/skal ha en over­sikt fra oss.●  Skriv også om det oppstår spe­si­el­le hen­del­ser (feil på låser, ska­der, hær­verk etc.). Ved alvor­li­ge hen­del­ser, kon­takt dugnadsansvarlig.
 2. Ta kon­takt med neste­mann på dug­nads­lis­ten og avtal over­le­ve­ring av perm og nøk­ler straks etter vakt­slutt (eller mens du sit­ter vakt). Får du ikke tak i neste­mann, ta straks kon­takt med din lagleder/oppmann slik at en erstat­ter kan finnes.
 3. Ta med lese­stoff, mat og drik­ke. God vakt!

PS. Instruks for å låse ytter­dør i kro­ken mot gym­sa­le­ne: Den­ne døra skal nor­malt være låst. Hvis den har gått i auto­ma­tisk åpen stil­ling må den låses manu­elt fra inn­si­den. Lås med vri­de­ren og hold den­ne igjen noen sekun­der mens auto­ma­tik­ken prø­ver å låse opp igjen. Den gjør tre for­søk. Sjekk så at døra hol­der seg i lås og gå til­ba­ke gjen­nom kjellergangen.

Døre­ne låses auto­ma­tisk 22.30 hver kveld!! DA GÅR ALARMEN PÅ!

Instruks for dug­nad i kios­ken i Storhaughallen

●  Ved kiosk­vakt i Stor­haug­hal­len lør­da­ger og søn­da­ger bør man sjek­ke med vakt­mes­ter på forhånd om aktu­el­le åpningstider for hel­gen; tlf. 51537730 (det skjer sta­dig vekk end­rin­ger i kampoppsett)

●  Vakt­mes­ter skri­ver ned når kios­ken er åpen. Der­som vi ikke stil­ler, gis det til­bake­mel­ding til kom­mu­nen, og vi kan i ver­ste til­fel­le mis­te hele kios­ken. Kios­ken gir oss gode inn­tekt, og det vil være en vel­dig synd å mis­te den.

●  Det gis ikke kreditt i kios­ken. All mat og drik­ke skal beta­les for, også av de som står i kios­ken — kun ett unn­tak — som beskre­vet nedenfor:

●  Under håndballkamper får dom­me­re en gra­tis brus/vann, vaf­fel og kaffe.

Når du kom­mer for å ha vakt:

 1. Ta kon­takt med vakt­mes­ter og kvit­ter ut nøk­ler. Det­te er nøk­kel til kiosk, penge­skrin, lager, og bosspann. Penge­skri­net får du av vakt­mes­te­ren. Her skal det være 1500 kr i veksle­pen­ger. Hoved­vekt av mynt og 50-lap­per, samt iZett­le og nett­brett for å ta betalt med kort. Det lig­ger og en lader i skri­net for å kun­ne lade nett­brett og kortterminal.Nøkkelen til skri­net er og på knip­pet Husk å leg­ge det til­ba­ke og slå av beg­ge deler etter bruk.
 2. Sett på:
  • Pølse­vann. Der­som det er lite folk, vent med å leg­ge i pøl­ser. Pøl­ser og pølse­brød i frys. Husk, ta all­tid fra øvers­te hyl­le i fry­sen. På den måten føl­ger vi først inn, først ut prin­sip­pet. En dag med lite akti­vi­tet er det ikke nød­ven­dig å sel­ge pøl­ser. Vi sel­ger ​ikke ​pøl­ser på fredager.
  • Ikke ta mye pøl­ser ut av fry­sen av gan­gen, legg på etter hvert som sal­get går, så unngår vi svinn. Pølse­brød kan tines/varmes i ovn eller mikro-ovnen.
  • Kaf­fe — sett på kaf­fe — maski­nen fyl­les med 1 kol­be vann og en pose kaffe.
  • For­be­red vaf­fel­røre eller lap­per. Fly­ten­de smør til røre i kjøleskap.

Res­ter av vaffelrøre/lapperøre kan set­tes i kjøle­skap om det skal være åpen kiosk den påfølgende dag — eller en kan en sel­ge til redu­sert pris i sis­te del av åpningstiden for å få solgt ut. Selg og ut pøl­ser som er opp­var­met til redu­sert pris om det skul­le være nød­ven­dig før kios­ken sten­ger. Husk det­te er en vik­tig inn­tekts­kil­de, så vær en god krem­mer når du gjør dug­nad for klubben.

 1. Sett ut “Åpen Kafe”-skilt uten­for hal­len slik at de som går tur kan kom­me inn til kaf­fe og vaf­fel (gjel­der ikke fredager)
 2. Ha beg­ge salgs-vin­du­er åpne. Det øker triv­sel for de som står i kios­ken, samt øker salget.
 3. Sjekk at det er søp­pel­sek­ker i boss­dun­ker rundt kafe­en. Boss sek­ker fin­ner du i et av ska­pe­ne i kiosken.
 4. Mang­ler det varer fin­nes det mere på lage­ret. Det lig­ger vis a vis møte­rom­met. Det er kun voks­ne som skal hen­te varer fra lageret.
 5. Sett opp rett pris­lis­te — det er for­skjel­li­ge pri­ser for Åpen hall og klubbarrangementer.
 6. Du er nå klar. Husk: ​Alt salg skal regist­re­res via iZett­le- også kontantsalg.

Ren­hold og hygiene:

 • Husk, vi sel­ger mat. Per­son­lig hygie­ne er vik­tig. Å vas­ke hen­der regel­mes­sig er obligatorisk.
 • Det skal all­tid være en vok­sen som har ansva­ret i kiosken.
 • Ren­hold er ditt ansvar. I peri­oder hvor det er liten etter­spør­sel, ta fram vaske­fil­la og vask ben­ker, vaf­fel­jern, veg­ger m.m. Hold områder uten­for kios­ken også ryd­dig. Pass og på tri­bu­ner og gang at det ikke lig­ger søp­pel etter kiosk­sal­get der- rydd og kost opp om nød­ven­dig. Det er vårt ansvar å tøm­me boss-span og hol­de orden rundt kiosk og på tribune.

Kios­ken kan sten­ges når akti­vi­te­ter i hal­len er slutt. Avklar med vakt­mes­ter. Enkel­te hel­ger med arran­ge­men­ter må en reg­ne med å hol­de åpent til 19:00. Det­te må hvert enkelt lag sjek­ke opp mot hal­len. And­re hel­ger kan noen dager avslut­te tidlig.

Før du går:

 • Ryd­ding og ren­hold. Kios­ken skal ryd­des, gulv og ben­ker vas­kes.  Søp­pel tøm­mes i og rundt kios­ken, i alt 4 søp­pel­dun­ker. Legg i nye søp­pel­po­ser. Ta en run­de rundt kios­ken og tørk av/vask søl m.m..
 • Tri­bu­nen og gan­ge­ne foran og bak kios­ken skal og ryd­des rent for søppel.Ta en kost og kost over.
 • Vask det kjøk­ken­ut­sty­ret som har vært i bruk og sett det til tørk.
 • Ta en run­de i hal­len, og sam­le inn tomflasker.
 • Ta inn “Åpen kiosk”-skiltet.
 • Tell opp kassa.
 • Fyll ut opp­gjørs­skje­ma, benytt helst det skje­ma­et som fin­nes på nett­bret­tet, men det lig­ger og skje­ma i “den blå kiosk­per­men” (som er hvit) som kan benyttes.
 • Det skal leg­ges igjen 1500 kro­ner i veksle­pen­ger etter opp­tel­ling. Kon­tant­opp­gjør over­fø­res til kiosk-kon­to­en som står på oppgjørsskjema/konvolutt
 • Bær søp­pel ut i søp­pel­kon­tai­ner på par­ke­rings­plass- Nøk­kel får du låne av vaktmester.
 • Mang­ler rap­por­te­res til kiosk­an­svar­lig. Kan og skri­ves ned på oppgjørsskjema.

Spe­si­ell instruks for kiosk­vakt på fredagene:

Fre­da­ger er det i Stor­haug­hal­len åpen hall for byde­lens ung­dom. Det­te er et flott sam­lings­punkt for barn og ung­dom. Åpen hall star­ter kl 19:00 og varer til ca 22:30. Fra 19.00 til 21:00 er det for barn mel­lom 10 og 12, og etter 21:00 er det for kun for ungdomsskole-elever.

Å stå i kios­ken på fre­da­ge­ne har noen for­skjel­ler fra and­re helge­da­ger. Gene­rell kiosk­be­skri­vel­se vil gjel­de, bort­sett fra de punk­ter som er beskre­vet her:

 • Fram­møte kl 18.30. Kios­ken kan åpnes når man er klar.
 • Om det er kom­met vare­le­ve­ran­se må det som ikke set­tes rett i kios­ken plas­se­res på lageret.
 • Det må være mini­mum 2 per­soner i kios­ken. Det skal være minst en myn­dig per­son til ste­de i hele åpningstiden. Den­ne er ansvar­lig for salg, ren­hold og oppgjør.
 • Det skal sel­ges vaf­ler. På fre­da­ger kos­ter vaf­ler kun 5 kr.
 • Det skal IKKE sel­ges pøl­ser. Erfa­rings­mes­sig blir det­te kun svinn.
 • Enkel­te fre­da­ger er det nigh­trum­ble, og åpningstid kan vare fram til 23:00.
 • Fyll opp kios­ken med vare til nes­te dag.
 • Nor­malt sten­ger kios­ken litt over 22.00.