Orga­ni­sa­sjons­plan

(Revi­dert mars 2019)

Innledning

Det­te doku­men­tet er orga­ni­sa­sjons­hånd­boka til Brodd Hånd­ball­klubb. Orga­ni­sa­sjons­hånd­boka skal revi­de­res før hvert års­møte i klub­ben og være en fast agen­da på klub­bens års­møte. Hånd­boka gjel­der fra års­møte til årsmøte.

For­må­let er å sik­re drift av klub­ben iht. til NIF sine lover, samt sik­re sports­lig og øko­no­misk sty­ring av klub­ben på en måte som er bære­kraf­tig og ikke gir klub­ben øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser det ikke er mid­ler til.

His­to­rikk

Brodd Hånd­ball ble star­tet i 2003 som en avde­ling i fler­idretts­la­get IL Brodd. Sam­ti­dig ble Brodd Bad­min­ton og Brodd Inne­ban­dy også star­tet. Med det­te ble Brodd et fler­idretts­lag. De førs­te åre­ne tren­te hånd­balla­ge­ne i Tasta­hal­len og Fjell­hal­len. I 2005 fikk Stor­haug en egen idretts­hall på Mid­jord Idretts­park. I 2008 had­de klub­ben en med­lems­mas­se på 135 med­lem­mer. Fram til høs­ten 2009 bestod alle lage­ne i bar­ne- og ung­doms­av­de­lin­gen av jente­lag. Høs­ten 2009 star­tet Brodd hånd­ball sitt førs­te guttelag.

Juni 2010 gjor­de Brodd en orga­ni­sa­sjons­end­ring hvor alle avde­lin­ge­ne ble selv­sten­di­ge idretts­klub­ber. På den­ne måten ble hver enkelt avde­ling nå ansvar­lig for sine egne beslut­nin­ger og drift. Det ble sig­nert en sam­ar­beids­av­ta­le hvor klub­be­ne frem­de­les fron­ter Stor­haug bydel med fel­les logo og Brodd-navnet.

Brodd Hånd­ball­klubb ble stif­tet som en selv­sten­dig enhet 15. juni 2010.

Klub­bens formål

Brodd Hånd­ball­klubb skal være en åpen og demo­kra­tisk orga­ni­sa­sjon hvor for­må­let er å dri­ve hånd­ball orga­ni­sert i Nor­ges Hånd­ball­for­bund og Nor­ges idretts­for­bund og olym­pis­ke og para­lym­pis­ke komi­té (NIF) for barn, ung­dom og voks­ne på Storhaug.

Det sports­li­ge arbei­det skal pre­ges av fri­vil­lig­het, demo­kra­ti, loja­li­tet og like­verd. Alle idretts­li­ge akti­vi­te­ter skal byg­ge på grunn­ver­di­er som idretts­gle­de, fel­les­skap, helse og ærlighet.

Visjon

Brodd Hånd­ball­klubb har som visjon å dri­ve en hånd­ball­klubb som gir barn, ung­dom og voks­ne på Stor­haug et attrak­tivt sports­lig og sosi­alt miljø.

Verdi­grunn­la­get

Brodd Hånd­ball­klubb skal være et fri­sted for alle, uan­sett sosi­al, øko­no­misk, reli­giøs og kul­tu­rell bak­grunn. Alle som øns­ker å ta del i orga­ni­sert hånd­ball skal få til­bud om dette.

Virk­som­hets­ide­en

All akti­vi­tet skal i hoved­sak være basert på dug­nad og fri­vil­lig inn­sats, hvor det­te er den grunn­leg­gen­de ver­di­en til alle med­lem­me­ne i klub­ben. Brodd Hånd­ball­klubb skal i nær­mil­jø­et fram­stå på en måte som gjør at beboer­ne på Stor­haug har lyst til at deres barn skal være med i klub­ben, basert på sports­lig til­bud, verdi­grunn­lag og med­virk­ning i driften.

Brodd Hånd­ball­klubb skal bidra med et sports­lig til­bud for Stor­haugs befolk­ning. Klub­ben skal være en bredde­klubb hvor det er plass til alle som øns­ker å dri­ve med håndball.

Arbei­det skal være basert på fri­vil­lig­het og dug­nad. Når en har meldt seg inn i klub­ben, har en også sagt seg vil­lig til å bidra med det nød­ven­di­ge støtte­ar­bei­det som kre­ves for at klub­ben skal kun­ne dri­ves sports­lig, sosi­alt og økonomisk.

Det skal i Brodd Hånd­ball­klubb ikke være mulig for enkelt­per­soner, lag eller under­av­de­lin­ger å kjø­pe seg ut av dug­nads­ar­beid og and­re opp­ga­ver. Alle skal være sam­let om driftsmodellen.

Hoved­mål

Hoved­må­let for Brodd Hånd­ball­klubb er å være en klubb hvor barn, ung­dom og voks­ne ser på det som attrak­tiv å være spil­ler, tre­ner, dom­mer og til­lits­valgt i.

Del­mål:

 • Leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for å behol­de flest spil­le­re lengst mulig.
 • Ha minst 10 klubbdommere.
 • Ha fas­te tre­ne­re til alle lag, fra mini til senior.

Virke­mid­ler. Hoved­virke­mid­le­ne vil være:

 • Dri­ve kon­ti­nu­er­lig rekrut­te­ring av barn i alde­ren 6 til 11 år.
 • Solid og trans­pa­rent drift av klub­ben, sports­lig og økonomisk.
 • Ha en klar og rea­lis­tisk sports­lig plan.
 • Dri­ve iht. til orga­ni­sa­sjons­hånd­boka som opp­da­te­res før hvert årsmøte.
 • Ha god kon­takt og tett sam­ar­beid med sko­ler og SFO i bydelen.
 • Sør­ge for at for­eld­re blir enga­sjert til å være med å dri­ve laget og klubben.

Hand­lings­plan

Sty­ret skal lage en hand­lings­plan for det kom­men­de året. Den­ne skal leg­ges frem for års­mø­tet. Det påtrop­pen­de sty­ret skal, på førs­te ordi­næ­re styre­møte etter års­mø­tet, gjen­nom­gå og set­te del­mål for å nå punk­te­ne i hand­lings­pla­nen som ble god­kjent på årsmøtet.

Klub­bens styre

Det øvers­te orga­net i klub­ben er års­mø­tet i Brodd Håndballklubb.

Brodd Hånd­ball­klubb har et arbei­den­de sty­re som vil effek­tu­ere års­mø­tets ved­tak i peri­oden mel­lom års­mø­te­ne. Da Brodd Hånd­ball­klubb er en liten klubb, vil all admi­ni­stra­tiv akti­vi­tet i all hoved­sak bli gjort av styremedlemmene.

Sty­ret skal bestå av føl­gen­de representanter:

Leder
Nestleder

Hvert lag stil­ler med en repre­sen­tant i styret.
Dis­se skal da kun­ne iva­re­ta føl­gen­de funksjoner:

1. Øko­nomi­an­svar­lig (kas­se­rer)
2. Sports­lig leder
3. Dugnadsansvarlig
4. Dommerkontakt
5. Medlemskartotek
6. Web og informasjon
7. Rekruttering
8. Arrangementsansvarlig
9. Materialforvalter
10. Kioskdrift
11. Reklameansvar

I til­legg vel­ges 1 varastyremedlem.

Valg:
Alle opp­menn for alders­be­stem­te klas­ser del­tar i valg­ko­mi­té. Valg­ko­mi­té­en ledes av opp­mann for elds­te alders­be­stem­te kull. Dame- og herre­lag plik­ter å stil­le med en repre­sen­tant hver i styret.

Så langt det lar seg gjø­re er målet at hvert lag har som mini­mum føl­gen­de støtteapparat:

 • Tre­ner.
 • Oppmann/kvinne som også inne­har mate­rial­for­val­ter­an­sva­ret for laget.
 • Lag­kon­takt.

Alle styre­med­lem­mer i orga­ni­sa­sjo­nen og per­soner i støtte­ap­pa­ra­tet til alders­be­stem­te lag skal ha politi­at­test!

Års­mø­tet i klubben

Års­mø­tet er klub­ben høy­es­te organ, og bør avhol­des i febru­ar måned, men senest 15. mars hvert år. Års­mø­tet avhol­des iht. klub­ben lover.

Sty­rets funk­sjon og ansvarsfordeling

Sty­ret skal:

 • Plan­leg­ge, og iva­re­ta klub­bens tota­le drift, her­under mål- og stra­tegi­ar­beid, bud­sjett og regn­skap samt opp­ga­ver nød­ven­dig for klub­bens drift.
 • Iverk­set­te bestem­mel­ser og ved­tak fat­tet av års­mø­tet eller and­re over­ord­ne­de idrettsmyndigheter.
 • Stå for klub­bens ledel­se, og repre­sen­te­re klub­ben utad.
 • Dis­po­ne­re klub­bens inn­tek­ter (til­skudd, kon­tin­gent o.a.) og for­de­le dis­se etter plan og bud­sjett god­kjent av årsmøtet.
 • Opp­nev­ne komi­te­er og utvalg etter behov, og utar­bei­de instruks for disse.
 • Være ansvar­lig for at det fin­nes ret­nings­lin­jer for akti­vi­te­ten i klubben

Leder:

 • Er klub­bens ansikt utad, og repre­sen­tant i møter og forhandlinger.
 • Står for klub­bens dag­li­ge ledel­se, koor­di­ne­rer sty­rets og klub­bens tota­le aktivitet.
 • Inn­kal­ler til styre­mø­ter, for­be­re­der saker og leder møte­ne samt sør­ger for at refe­rat blir skrevet.
 • Anvi­ser utbe­ta­lin­ger sam­men med kasserer.
 • Skal påse at valg, adresse­for­and­rin­ger, opp­ga­ver over med­lem­mer o.a. som har inter­es­se for/skal sen­des inn til krets- og for­bund, mel­des til over­ord­ne­de instan­ser innen git­te frister.
 • Påse at hånd­boka revi­de­res foran hvert årsmøte.
 • Ansvar­lig for serie­av­slut­nings­ar­ran­ge­ment hver vår.
 • Ansvar­lig for bekref­tel­se på politi­at­tes­ter for alle som har til­lits­verv iht. § 9.
 • Merk! Leder vel­ges for ett år av gan­gen, men ansva­ret som leder pålig­ger fram til ny leder er valgt.
 • Ansvar for årshjulet.

Nest­le­der

 • Fun­ge­rer som leder under den­nes fra­vær, og bør der­for være valgt med hen­blikk på at han/hun er poten­si­ell kan­di­dat for å kun­ne stil­le til valg som leder på et sene­re tidspunkt.
 • Bistår leder og dan­ne et leder­team med denne.
 • Har ellers defi­ner­te opp­ga­ver, på sam­me måte som et ordi­nært styremedlem.
 • Ansvar­lig for politi­at­tes­ter sam­men med leder.
 • Ansvar for opp­da­te­ring av årshjulet.

Øko­nomi­an­svar­lig (kas­se­rer)

 • Dis­po­ne­rer lagets mid­ler og har full­makt til klub­bens bankkontoer.
 • Har kjenn­skap til konto­plan og fører regn­skap i hen­hold til denne.
 • Anvi­ser utbe­ta­lin­ger sam­men med leder.
 • Har til enhver tid over­sikt over lagets øko­no­mis­ke situa­sjon og føl­ger opp denne.
 • Set­te opp resul­tat­regn­skap ved sesong­slutt og påser at det­te blir revi­dert til årsmøtet.
 • Utar­bei­de for­lag til bud­sjett for årsmøtet.
 • Ansvar­lig for med­lems­lis­ter og til å ha over­sikt over medlemsregisteret.
 • Ansvar­lig for kon­tin­gent inn­be­ta­lin­ger og utsen­del­se av denne.
 • Ansvar­lig for idretts­re­gist­re­ring i janu­ar hvert år.

Sports­lig leder

 • Har det over­ord­ne­de sports­li­ge ansva­ret i klubben.
 • Påmel­ding til krets­se­ri­en for alle lag i avdelingen.
 • Ansvar­lig for sports­lig stra­tegi­plan, og at den hol­des opp­da­tert årlig.
 • Infor­ma­sjons­an­svar­lig for den sports­re­la­ter­te infor­ma­sjo­nen internt i klub­ben, hoved­kom­mu­ni­ka­sjons­kil­den vil være hjem­me­si­den vår.
 • Til enhver tid å hol­de over­sikt over opp­menn og tre­ne­re i Brodd Hånd­ball, i sam­ar­beid med økonomiansvarlig.
 • Ha løpen­de kon­takt med alle tre­ner­ne i klub­ben. Sam­le tre­ner­ne til møte før sesong­start og ved behov.
 • Ansvar­lig for at det set­tes opp tre­nings­ti­der ved sesong start i sam­ar­beid med res­ten av sty­ret. Før ende­li­ge tre­nings­ti­der ved­tas, skal dis­se sen­des ut på høring til hvert enkelt lag.
 • Skal ved års­skif­tet ha skaf­fet seg over­sikt over hvil­ke lag klub­ben skal mel­de opp til nes­te sesong, for­delt på kjønn og aldersgruppe.
 • Infor­me­re kom­mu­nen og alli­an­sen om nye treningstider.
 • Til­rette­leg­ge tre­ner­kurs 1 til 3 etter behov.
 • Hjel­pe til å skaf­fe tre­ne­re til lage­ne etter behov.
 • Være støtte­spil­ler til tre­ne­re, utøve­re og and­re i klub­ben som tren­ger informasjon/hjelp i sports­li­ge spørsmål.
 • Å stå for den prak­tis­ke gjen­nom­fø­ring av infor­ma­sjons­møte i begyn­nel­sen av hver sesong og gjen­nom­gå­el­se av hånd­bo­ken sam­men med leder.

Mate­rial­for­val­ter

 • Utar­bei­de, føl­ge og for­bed­re ruti­ner ved­rø­ren­de inn­kjøp, bed­re inn­kjøps­be­tin­gel­ser, vare­ut­valg, og opp­da­te­re prislister.
 • Frem­skaf­fe medi­sin­skrin, bal­ler etc. i hen­hold til fore­spør­sel fra de enkel­te lag i hen­hold til klub­bens vedtekter.
 • Hol­de over­sikt over avde­lin­gens tota­le materialsituasjon.
 • Sam­ar­bei­de med kas­se­rer for kon­troll og opp­føl­ging av bestil­lin­ger og utgifter.
 • Ansvar­lig for at det er ispo­ser og sports­tape i hal­len til enhver tid.
 • Ansvar­lig for orden i skap i hallen.

Dug­nads­an­svar­lig

 • Ansvar­lig for for­de­ling og arbeid rundt St. Svithun-tilsynsvakt.
 • Ansvar­lig for for­de­ling og arbeid rundt kios­ken i Storhaughallen.
 • Dug­nads­lis­ter.

Dom­mer­an­svar­lig

 • Ansvar­lig for kon­takt mot regio­nen i for­bin­del­se med klubbdommere.
 • Ansvar­lig for å arran­ge­re et kamp­le­der­kurs hver høst i klub­ben, for jen­ter 14 og 15.
 • Ansvar­lig for å skaf­fe dom­me­re til akti­vi­tets serie sam­men med sports­lig leder.
 • Føl­ge opp nyut­dan­ne­de dom­me­re i klubben.
 • Dan­ne et dom­mer­mentor­team sam­men med fle­re av seniorspillerne.
 • Job­be sys­te­ma­tisk for at klub­ben skal opp­nå målet om 10 klubbdommere.
 • Ansvar­lig for å gi lag beskjed der­som de må skaf­fe dom­me­re via bane­dag­bok på Handball.no.

Web og informasjon

 • Ansvar­lig for alt ved­li­ke­hold av web og Face­bo­ok-side­ne for Brodd håndball.
 • Ansvar­lig for at føl­gen­de infor­ma­sjon oppdateres.
 • Kon­takt­in­for­ma­sjon.
 • Års­rap­por­ter.
 • Lin­ker til vik­tig informasjon.

And­re styremedlemer

 • Iva­re­ta opp­ga­ver ved­tatt av styret.

Tre­ne­re og lage­nes funksjon:

Fra Mini til og med 11-års­al­ders­grup­pe base­rer klub­ben seg på for­eld­re som tre­ne­re og støtte­ap­pa­rat. Klub­ben vil ikke stil­le egne tre­ne­re til dis­po­si­sjon for dis­se aldersgruppene.

For alders­be­stem­te lag (12 – 19 år) har klub­ben som mål å ha egne tre­ne­re. Klub­ben base­rer seg på at støtte­ap­pa­rat uten­om tre­ner dek­kes av for­eld­re. Der­som klub­ben ikke får tak i tre­ner­res­sur­ser, vil tre­ner­si­den her også måt­te dek­kes av foreldre.

For senior damer og her­rer base­rer klub­ben seg på egne tre­ne­re, enten fra lage­ne selv, eller eksternt.

Det stil­les føl­gen­de mini­mums­krav til trenerkompetanse:

Tre­ne­re mini til 11 år : Påbe­gynt Tre­ner 1.
Tre­ne­re 12 – 19 år : Tre­ner 1 kurs.
Tre­ner senior­lag : Tre­ner 2 kurs.

Klub­ben vil stil­le mid­ler til dis­po­si­sjon slik at de som tre­ner lag vil få til­bud om utdan­ning. Egen spil­ler­er­fa­ring kan kom­pen­se­re for for­mell kompetanse.

Tre­ner
Det skal være mini­mum én tre­ner pr. lag.

Tre­ne­rens ansvar er å:

 • Tre­ne laget i hen­hold til de til­del­te treningstider.
 • Leg­ge opp og gjen­nom­føre treningsprogram.
 • Lede laget i hånd­ball­kam­per (serie og turneringer).
 • Sør­ge for at laget har god opp­tre­den både på og uten­for banen.
 • Ved ska­der og ulyk­ker på kamp og tre­nin­ger er tre­ner ansvar­lig for:
  — å få spil­le­ren til medi­sinsk behand­ling i hen­hold til behov. Der­som i tvil skal tre­nes all­tid anbe­fa­le at spil­ler kon­tak­ter lege/legevakt.
  — kon­tak­te foreldre/foresatte og klub­bens leder
  — å skri­ve rap­port om hen­del­ses­for­lø­pet og omfang av ska­den (mail, sen­des til sports­lig leder og leder) samt anbe­fal­te tiltak
  — føl­ge opp at ska­der regist­res på hånd­ball­for­bun­dets forsikringsselskap
  — dele­ge­re opp­føl­ging av spil­ler til opp­mann ved behov.
  — gjø­re seg kjent med spil­le­re som lider av spe­si­el­le syk­dom­mer f.eks. dia­be­tes, ast­ma, epi­lep­si ol. og set­te seg inn i hva som kre­ves ved et even­tu­elt anfall/episode.

Opp­mann
Det skal være en opp­mann pr. lag.

Opp­man­nens ansvar er:

 • Bin­de­ledd mel­lom laget og styret.
 • Kon­takt­per­son mel­lom sports­lig leder og laget.
 • Ansvar­lig for den ikke-sports­li­ge drif­ten av laget.
 • Utle­ve­re ”lag-bag” med lagets drak­ter og markeringsvester.
 • Ved ulyk­ker på kam­per er opp­mann ansvar­lig for at ska­den note­res på kampprotokoll.
 • Husk at både dom­mer og tre­ner skal signere.
 • Ved ska­de under kam­per og tre­ning å være en støt­te til tre­ner, og opp­føl­ging av spiller
 • Mel­de på lag til serie og tur­ne­rin­ger samt hol­de spil­le­re og tre­ne­re ori­en­tert om kam­pe­ne. Gi til­bake­mel­ding til tre­ner om hvil­ke spil­le­re som kan del­ta på kampene.
 • I til­fel­le ombe­ram­ming av serie­kam­per skal ret­nings­lin­jer gitt av RHK følges.
 • Even­tu­el­le spørs­mål ved­rø­ren­de ombe­ram­ming kan ret­tes til repre­sen­tant for alders­be­stem­te lag.
 • Hol­de over­sikt over spil­ler­nes lisen­s­inn­be­ta­lin­ger, for­sik­rings­inn­be­ta­lin­ger, adres­se, tele­fon og fød­sels­dato og videre­for­mid­le beskjed om inn­meld­te og utmeld­te spil­le­re til øko­nomi­an­svar­lig i klubben.
 • Ansvar­lig for å påse at kon­tin­gent er betalt i sam­ar­beid med økonomiansvarlig.
 • Til­rette­leg­ge reise­opp­legg i for­bin­del­se med serie­kam­per og turneringer.
 • Ved fore­spør­sel sik­re at sek­re­ta­riat blir orga­ni­sert ved hjem­me­kam­per og at sek­re­ta­ria­tet er kjent med oppgavene.
 • Rap­por­te­ring av kampre­sul­tat i hen­hold til gjel­den­de krav.
 • Orga­ni­se­re utsat­te og ombe­ram­me­de kam­per i løpet av sesongen.
 • I sam­råd med tre­ner skal opp­mann hol­de orden på spil­le­re på tur­ne­rin­ger og på kamper.
 • Bistå styret/foreldrekontakt på egne turneringer.

Års­ka­len­der for oppmenn:

Janu­ar: For­slag til års­møte må leve­res 14 dager før.
April: 
30.04 Frist for påmel­ding av lag og dom­me­re til kom­men­de sesong. Fel­les sesongavslutning.
Sep­tem­ber: 01.09 lisensinnbetaling.
Okto­ber: Påse at kon­tin­gent er betalt.

Lag­kon­takt

 • Ansvar­lig for at dug­na­der gitt laget blir utført.
 • Kon­takt med dug­nads­an­svar­lig i styret.
 • Støt­te opp­man­nen i den ikke-sports­li­ge drif­ten av laget.
 • Være en støt­te ved opp­ga­ver ellers for­delt i laget.

For lag som ikke har lag­kon­takt, vil opp­man­nen iva­re­ta dis­se oppgavene

Med­lem­mer

Med­lem­skap er gyl­dig fra den dag kon­tin­gent er betalt. For å ha stem­me­rett og være valg­bar må et med­lem ha vært til­slut­tet idretts­la­get i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Akti­vi­tet

Akti­vi­te­te­ne i Brodd Hånd­ball­klubb fore­går i all hoved­sak i Stor­haug Idretts­hall. Sam­ti­dig benyt­tes også de nær­lig­gen­de sko­ler for å til­by mer tre­nings­tid til de mins­te årsklassene.

Tre­nings­ti­der

Tre­nings­ti­der for­de­les i star­ten av hver sesong basert på antall timer gitt av Hånd­ball­al­li­an­sen. Det er en mål­set­ning at Mini til og med 11-års­klas­se skal ha mini­mum en tre­ning i Stor­haug idretts­hall per uke. Så len­ge stør­rel­sen på grup­pe­ne til­la­ter det, må en reg­ne med å måt­te dele bane­fla­ten med and­re lag.

Alders­klas­se 12 til 19: Så langt til­del­te tre­nings­ti­der til­la­ter det, skal hvert alders­trinn ha mini­mum 1 tre­ning i uka på hel bane. Så langt det er gitt nok timer fra kommunen.
Senior dame og her­re: Senior dame og senior her­re skal så langt det lar seg gjø­re ha mini­mum en time på hel bane hver. Der­som til­delt tre­nings­tid ikke til­la­ter det, må en dele på bane for den and­re treningstiden.

Der­som alle kri­te­ri­er ved til­de­ling over er opp­fylt, skal sty­ret bru­ke skjønn for til­de­ling av rest timer. Her bør sto­re alders­be­stem­te grup­per, senior og tre­nings­vil­li­ge lag prioriteres.

Sats­nings­lag: Lag som øns­ker en økt sports­lig sats­ning, kan ikke få til­delt tre­nings­tid på bekost­ning av and­re lag, så len­ge til­delt tid fra Hånd­ball­al­li­an­sen ikke til­la­ter det­te. Det skal da søkes å fin­ne and­re alter­na­ti­ve tre­nings­ste­der for dis­se. Førs­te prio­ri­tet i Brodd hånd­ball er bredde.

Dug­nad

Brodd Hånd­ball har føl­gen­de fas­te dug­na­der som med­lem­me­ne må del­ta på:

Til­syns­vakt på St Svithun
Kiosk­tje­nes­te i Storhaughallen

Føl­gen­de pro­sent­vis over­skudd til­fal­ler klubb/lag:

Dug­nad Klubb Lag
Til­syns­vakt 100% 0%
Kiosk fre­da­ger 0% 100%
Kiosk hel­ger 0% 100%
Dug­nad i lagets egen regi 0% 100%

For­de­ling av inn­tek­ter fra dugnader:

 • Inn­tek­te­ne fra Til­syns­vak­ten går til drif­ten av klub­ben over­skudd av kiosk­salg for­de­les på lage­ne til «lag­kas­sen».
 • Lage­ne kan sel­ge kaker/påsmurt/lapskaus eller lig­nen­de under arran­ge­men­ter i hal­len – alt slikt salg skal regist­re­res gjen­nom en hver tid gjel­den­de kasse­sys­tem (nå Izettle).
 • Omset­nin­gen av varer utover van­li­ge kiosk­va­rer vil da gå direk­te til det respek­ti­ve lag.

For­de­lings­nøk­kel for dug­na­der og over­skudd i kiosk:

 • For­de­ling av hele dager som til­syns­vakt, base­rer seg på akti­ve med­lem­mer pr. lag i Min idrett Brodd HK
 • Over­skudd fra kiosk­vak­ter for­de­les etter akti­ve med­lem­mer i Min idrett for Brodd HK
 • Kiosk­vak­ter for­de­les slik: 
  • Åpen hall
  • Mini­tur­ne­rin­ger
  • Serie­spill
  • And­re tur­ne­rin­ger (Konge­par­ken cup, etc.)

En kan ikke gi med­lem­me­ne anled­ning til å kjø­pe seg fri fra dug­nad. Brodd Hånd­ball er avhen­gig av dug­na­der for å opp­rett­hol­de en for­nuf­tig drift av klubben.

Det­te er ikke til hin­der for at lag arrangerer/deltar på egne dug­na­der. Pen­ge­ne for det­te skal i så fall inn til lagets kon­to i Brodd Hånd­ball, som iva­re­tar sik­ker­het rundt pengene.

Infor­ma­sjon

Idretts­la­get infor­me­rer med­lem­me­ne via nett­si­der som broddhandball.no og Brodd Hånd­balls Facebook-side.

Øko­no­mi

Klub­bens sty­re er ansvar­lig for å set­te opp bud­sjett. Inn­kjøp iht. til bud­sjett skal god­kjen­nes av øko­nomi­an­svar­lig og/eller leder. Det skal ikke sty­res mot under­skudd i drif­ten i årli­ge budsjett.

Brodd Hånd­ball dis­po­ne­rer 3 kontoer:

Hoved­kon­to: 3201.34.75775
Kiosk­kon­to: 3201.43.63741
Lag­kon­to. 3201.44.44105

Hoved­kon­to er den kon­to hvor alle hoved­inn­tek­ter og utgif­ter disponeres.

Kiosk­kon­to er kun for varer og omset­ning i Stor­haug­hal­lens kiosk. Det skal til jul og ved sesong­start all­tid stå mini­mum 15.000 kr på den­ne kon­to for inn­kjøp av varer. Kon­to­en skal ald­ri tøm­mes helt.

Alt kake­salg, påsmurt og lig­nen­de i kiosk skal regist­re­res elekt­ro­nisk og vil i etter­tid over­fø­res til det enkel­te lags lagkonto.

Lag­kon­to er mid­ler som enkel­te lag har skaf­fet gjen­nom dug­nads­ar­beid, spon­so­rer m.m. Det­te er mid­ler som er øre­mer­ket enkel­te lag og skal ikke bru­kes til drift av klub­ben. Øko­nomi­an­svar­lig skal til enhver tid har over­sikt over hvor mye hvert enkelt lag har til gode på den­ne kon­to ved et sepa­rat regnskap.

Lag­kon­to kan benyt­tes til: Tre­nings­ut­styr, sosia­le akti­vi­te­ter, cup-/tur­ne­rings­ut­gif­ter, hånd­ball­bø­ter og hjelpe­tre­ner som spe­si­fi­sert under avsnit­tet om lønn og godtgjørelser.

Lag­kon­to kan benyt­tes til: Kom­pen­sa­sjon av tre­ne­re for lag over 12 år, men begren­ses til hva som gene­re­rer arbeids­gi­ver­av­gift. Lag­kon­to skal benyt­tes til fel­les goder til alle på laget begren­set til 15.000 kr per lag per år. Beløp ut over det­te må god­kjen­nes av sty­ret etter søknad.

Der­som enkel­te lag opp­lø­ses, skal mid­le­ne på lag­kon­to til­fal­le klub­ben, og ikke kun­ne over­fø­res til enkelt­spil­le­re. Mid­le­ne er kom­met inn i regi av Brodd Hånd­ball. Der­som lag slås sam­men, kan mid­le­ne fra det ene laget over­fø­res til det sam­men­slåt­te laget og refe­re­res i årsrapport.

Økonomistyring/regnskap

Føl­gen­de ret­nings­lin­jer gjel­der for hvor­dan øko­no­mi­en i klub­ben bør styres.

Alle inn- og utbe­ta­lin­ger skal gå gjen­nom klub­ben sin kon­to, det er ikke lov å set­te pen­ger som til­hø­rer avde­lin­gen eller lag, inn på per­son­li­ge kon­to­er. Alle egen­an­de­ler og start­av­gif­ter skal beta­les gjen­nom klub­ben, for­trinns­vis ved bruk av Med­lems­ser­vice. Når en rei­ser med et lag kan det beta­les ut for­skudd til lag­le­der, den­ne skal da leve­re inn reise­opp­gjør og kvit­te­rin­ger for bruk­te pen­ger i etter­kant. En skal leve­re reiseregning/utleggsskjema med kvit­te­rin­ger for å få igjen det en har lagt ut.

Det­te anse­es som kjøp av vare på lik lin­je som kjøp i butikk, alt­så ikke inter­ne overføringer.

Medlemskontingent

Med­lems­kon­tin­gent i Brodd Hånd­ball­klubb, fast­set­tes hvert år på års­mø­tet kon­tin­gen­ten, og er for 2019/20 slik:

Mini, opp til 9 år: 200 kroner
10–15 år: 900 kroner
16 år ‑t.o.m. senior: 1200 kroner
Støtte­med­lem: 1000 kroner*
Trenere/støtteapparat/foreldre: 100 kroner**
Tillitsvalgte/styre: 100 kroner

Det sva­res halv kon­tin­gent for inn­mel­del­se mel­lom nytt­år og påske.

*Sum­men for støtte­med­lem er satt til 1000 kr, da funk­sjo­nen til et støtte­med­lem er å bidra øko­no­misk til klubben.

** For­eld­re til barn og ung­dom under 19 år anses som akti­ve med­lem­mer der­som kon­tin­gent er betalt, da de er del­ta­ke­re rundt lag samt dug­na­der i klub­ben. For spil­le­re vil kon­tin­gent til den serie/alders klas­se en spil­ler kam­per i være gjeldende.

Kon­tin­gent sen­des ut i okto­ber hvert år.

Reklame/sponsoravtaler

All spon­sing av Brodd Hånd­ball­klubb og enkelt­lag er i regi av klub­ben. Det vil si at alle spon­sor­av­ta­ler skal være skrift­li­ge. Sty­ret har utar­bei­det en stan­dard­kon­trakt som kan bru­kes av avde­lin­gen og lage­ne. Spon­sor­av­ta­ler skal fore­leg­ges Brodd hoved­sty­re for ende­lig godkjenning.

Sty­ret vil opp­munt­re alle lag til å få spon­so­rer til sitt lag. Det vil dog være noen spille­reg­ler som må føl­ges i den forbindelse.

Føl­gen­de reg­ler gjel­der i hen­hold til NHF sitt lovverk:

§ 82–1.3 Rett til å inn­gå reklameavtale
Enkelt­med­lem­mer kan som med­lem­mer av orga­ni­sa­sjo­nen ikke inn­gå avta­ler med nærings­li­vet. Alle avta­ler skal inn­gås av orga­ni­sa­sjons­ledd. Avta­le­ne skal være skrift­li­ge. NHF kan kre­ve å få seg fore­lagt sli­ke avta­ler inn­gått av region og klubb.

§ 82–1.4 Orga­ni­sa­sjons­led­dets ret­ter og plikter
Region og klubb kan bare inn­gå avta­ler etter for­plik­ten­de ret­nings­lin­jer fra NHF. Det er bare de respek­ti­ve orga­ni­sa­sjons­ledd som kan være avtale­part med nærings­li­vet. De som inn­går sam­ar­beids­av­ta­ler står ansvar­lig for alle øko­no­mis­ke for­hold som føl­ger av avta­len. Alle ytel­ser avta­len omfat­ter skal skje til ved­kom­men­de organisasjonsledd.

Basert på det­te skal føl­gen­de ret­nings­lin­jer for spon­sor­av­ta­ler gjel­de for Brodd Håndball:

Alle spon­sor­av­ta­ler skal god­kjen­nes av sty­ret, også utstyrs­spon­so­rer. Sty­ret vil utar­bei­de en gene­rell kon­trakt som skal sig­ne­res av styre­le­der, øko­nomi­an­svar­lig og sponsor.

Enkelt­lag i Brodd Hånd­ball­klubb kan fin­ne sine ’egne’ spon­so­rer, men ikke inn­gå avta­ler uten styre­god­kjen­nel­se. Føl­gen­de gene­rel­le reg­ler vil gjel­de for sli­ke avtaler:
Sty­ret skal god­kjen­ne avta­len med sig­nert kon­trakt mel­lom spon­sor og Brodd Håndball.

For spon­sor­mid­ler skal 25% av mid­le­ne til­fal­le klub­ben som soli­da­ri­tets­mid­ler uten at Brodd Hånd­ball­klubb bin­der seg til gjen­ytel­se til spon­sor. Det­te gjel­der ikke der hvor spon­sor kjø­per inn utstyr til ett lag, f.eks. drakter.

Lønn, hono­rar og godtgjørelser

Det vil ikke utbe­ta­les noen form for godt­gjø­rel­ser til klub­bens til­lits­valg­te og spil­le­re i 2018/19. Unn­tak for godt­gjø­rel­se er spil­le­re som tar på seg tre­ner­an­svar for et lag, samt godt­gjø­rel­se for dom­me­re som døm­mer i tur­ne­rin­ger og kam­per hvor Brodd HK er arrangør.

Godt­gjø­rel­se for spil­le­re som påtar seg trenerjobber:
Klub­ben vil dek­ke doku­men­tert betalt spil­ler­li­sens (Lise+)
Kon­tin­gent set­tes til kr 100,-
Treningsdress

Godt­gjø­rel­se trenere/oppmenn/lagleder/lagkontakt: Treningsdress

Godt­gjø­rel­se for dom­mer som døm­mer i egne tur­ne­rin­ger og kam­per t.o.m. 11 år: 100 kr per time.

Hjelpe­tre­ner for alders­be­stem­te lag, som er under 18 år, gis kom­pen­sa­sjon på 75 kr/time. Kom­pen­sa­sjon dek­kes av lagkonto.

Klub­ben dek­ker klis­ter til J/G15, J/G 16 samt senior damer og herrer.

Reise­reg­ning

Last ned reiseregning-skjema

Serie­spill:
Det dek­kes for inn­til 4 biler + spil­le­re pr. lag når avstan­den er mer enn 20 km en vei til arran­ge­ment. Det dek­kes km 2,5 kr/km, fer­ge og bom. Det er en for­ut­set­ning at bile­ne fyl­les opp for å hol­de utgif­te­ne så lave som prak­tisk mulig. Det vil ikke bli dek­ket over­nat­tings­ut­gif­ter ved serie spill.

Der­som et lag blir satt opp i en serie som gir lan­ge rei­ser og om mulig behov for over­nat­ting, kan laget søke om støt­te til dek­ning av utgif­ter ved serie­start. Det skal leg­ges fram en skrift­lig søk­nad med begrun­nel­se til styret.

Cuper, tur­ne­rin­ger og and­re kam­per uten­om seriespill:
Det må søkes sty­ret spe­si­fikt om dek­ning av rei­se- og opp­holds­ut­gif­ter ved alt spill uten­om seri­en. Sty­ret kan ikke garan­te­re at øko­no­mi­en til­la­ter at sli­ke utgif­ter dekkes.

Påmel­dings­av­gif­ter vil så langt det lar seg gjø­re dek­kes av klub­ben. Klub­ben vil søke å dek­ke mini­mum 2 tur­ne­ring er per lag per sesong og fle­re der­som øko­no­mi­en til­la­ter dette.

 

Klubbdrakter/profilering

Klub­ben har teg­net kon­trakt med Hum­mel som utstyrs­le­ve­ran­dør for peri­oden 2017 – 19.

Alt utstyr til klubb og lag skal da leve­res gjen­nom Sport1 på Hund­våg. Alle med­lem­mer av Brodd HK plik­ter ved repre­sen­ta­sjon og spill å bru­ke utstyr lever fra Hum­mel og Sport1 Hundvåg.

Brodd Hånd­balls drakt­far­ger er lil­la over­del og sort buk­se. Hvert lag opp­ford­res til å fin­ne egne spon­so­rer til sine drak­ter for å dek­ke drakt kost­na­der til klub­ben. Alle lag spon­so­rer skal mel­des inn og god­kjen­nes av styret.

Klub­ben hol­der spil­ler­trøye og shorts til den enkel­te spil­ler, samt borte­drakt for års­klas­ser fra og med 12 år.

Det­te leve­res ut lag­vis ved seson­gens start. Det enkel­te lag er ansvar­lig for utle­vert utstyr.

Utsty­ret leve­res inn ved sesong­slutt. Hvis det er lag som skal del­ta på tur­ne­ring, skal
lag­le­del­sen avta­le det­te med materialforvalter.

Reserve­drakt er grønn over­del med sort bukse.

Da klub­ben øns­ker en fel­les drakt­pro­fil, skal en ikke bru­ke drak­ter fra egne lagsponsorer.

Reg­ler for reiser

Alle rei­ser som ikke er en del serie­spill eller års­hju­let til klub­ben, skal mel­des inn til sty­ret i god tid. Det skal leg­ges ved en reise­plan over hvem som er med i støtteapparatet

Ved rei­se som med­fø­rer over­nat­ting, skal alle alders­be­stem­te lag ha mini­mum 3 per­soner over 18 år med som støtte­ap­pa­rat, inklu­dert tre­ner. Det kan søkes om unn­tak til sty­ret. 2/3 av sty­ret skal god­kjen­ne det­te unn­ta­ket. Det skal minst være en per­son i støtte­ap­pa­ra­tet av sam­me kjønn som lagets spillere.

Ved rei­ser som ikke med­fø­rer over­nat­ting, opp­ford­res det til at mini­mum 2 per­soner, inklu­dert tre­ner er med i appa­ra­tet rundt laget. Per­son 2 kan utnev­nes av tre­ner for hver kamp, og skal som mini­mum ha politi­at­test eller være for­eld­re til en spil­ler i Brodd Håndball.

Ret­nings­lin­je­ne her er basert på infor­ma­sjon på www.klubbguiden.no.

Fair play

Brodd Hånd­ball skal utmer­ke seg med sitt fair play!

For spil­le­re
Som spil­ler har du et ansvar for at du opp­fø­rer deg i den ret­te Fair Play-ånd. Det er kan­skje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair play betyr at du som spil­ler må:
Ta godt vare på dine med spil­le­re og inklu­der nye lagkamerater
Unn­gå stygt spill og filming
Ska­pe trygg­het og god lag­ånd på banen

Fair play-ånden skal vokse fram ved:
Å tre­ne og å spil­le kam­per med godt humør
Å behand­le mot­stan­der­ne med respekt
Å hjel­pe ska­det spil­ler uan­sett lag
Å tak­ke mot­stan­de­ren etter kampen
Å ikke kjef­te på and­re spil­le­re eller dommeren

For tre­ne­re og ledere
Som tre­ner og leder har du ansvar for at spil­let utøves i den ret­te Fair Play-ånd. Du skal sør­ge for at spil­ler­ne har god kjenn­skap til reg­ler og ret­nings­lin­jer, og at dis­se blir fulgt. Du kan invi­te­re spil­le­re og dom­me­re til tema­mø­ter, der situa­sjo­ner tas opp til vur­de­ring og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som tre­ner eller leder at spil­ler­ne forstår:
Betyd­nin­gen av dom­me­rens situa­sjon og funksjon
At dom­mer­ne må ta hur­ti­ge valg – og der­med umu­lig kan være feilfrie
Betyd­nin­gen av og ikke over­rea­ge­re på dommeravgjørelser
At det er dom­me­rens avgjø­rel­se som tel­ler, og at det er bort­kas­tet å pådra seg straff for kjeftbruk
Betyd­nin­gen av å føl­ge regel­ver­ket — det tje­ner alle par­ter, og der­med også spillet

For fore­sat­te og foreldre
Fore­sat­te, for­eld­re og beste­for­eld­re er en vik­tig res­surs for norsk idrett. Det for­ut­set­tes at også dis­se bidrar til triv­sel og fair play i idrettsmiljøet!

Ta ansva­ret og tenk over følgende:
Din inter­es­se og opp­føl­ging betyr mye for barn og unge
Like­verd, aksept og inklu­de­ring bør gjel­de alle i håndballmiljøet
Verd­sett opp­le­vel­se, god opp­før­sel og lag­ånd høyt
Respek­ter tre­ne­rens bruk av spil­le­re – ikke kri­ti­ser hans/hennes avgjørelser
Dom­me­ren prø­ver også å gjø­re sitt bes­te – ikke kri­ti­ser hans/hennes avgjørelser
Resul­ta­tet må ikke bli for vik­tig — den enkel­te spil­lers mest­ring har også stor betydning
Gi opp­munt­ring til alle spil­ler­ne — ikke bare dine kjente
Sti­mu­ler til del­ta­kel­se — uten noen form for press
Ta gjer­ne ini­tia­tiv til å bidra på for­eldre­mø­ter for å avkla­re hold­nin­ger og ambisjoner

For pub­li­kum og supportere
Din inter­es­se som pub­li­kum­mer og sup­por­ter er vik­tig for norsk hånd­ball, enten det gjel­der i mini­putt­kam­pen, små­jente­kam­pen eller 1. divisjon.
Har du tenkt over at du som pub­li­kum­mer er med på å bidra til hvil­ken stem­ning og atmo­sfæ­re kam­pen skal ha. Uan­sett om det gjel­der kam­per i topp­hånd­ball eller bredde­hånd­ball spil­ler pub­li­kum og sup­por­ter­ne en vik­tig rol­le i for­hold til stemningen.

Tenk over følgende:
Verd­sett opp­le­vel­se, god opp­før­sel og lag­ånd høyt
Det vik­tigs­te er tross alt å støt­te laget sitt, uan­sett resultat
Respek­ter tre­ne­rens bruk av spil­le­re – ikke kri­ti­ser hans/hennes avgjørelser
Dom­mer­ne gjør sitt beste
Dom­mer­ne må ta man­ge og hur­ti­ge valg – og dom­mer­ne kan der­med umu­lig være feilfri
Respek­ter dom­mer­nes valg — ikke kri­ti­ser hans/hennes avgjørelser
Ikke over­rea­ger på dommeravgjørelser

Års­hju­let og offent­li­ge midler

Måned/dato Akti­vi­tet Ansvar for oppfølging
Janu­ar For­be­re­de års­møte: Års­rap­port, regn­skap, saks­re­gis­ter, handlingsplaner Sty­ret
Idretts­re­gist­re­ring. Må hus­ke. Det­te er bak­grunn for offent­lig støt­te. Sis­te frist 31.1 hvert år. Leder
Febru­ar Års­mø­tet Leder
Søk­nad bruk av hal­ler og gym­sa­ler. Frist 1. mars. Leder
Mars Års­kon­tin­gent NHF. Dommeravgift Øko­nomi­an­svar­lig
Søk­nad om akti­vi­tets­mid­ler 15. mars Leder
Bestil­le poka­ler til avslutning Øko­nomi­an­svar­lig
Serie­på­mel­ding Sports­lig leder
Mai Sesong­av­slut­ning Sports­lig lederteam
Juni Beta­ling av serie­av­gift, førs­te avdrag Øko­nomi­an­svar­lig
August Serie­start Sty­ret
Tre­nings­ti­der Sty­ret
Sen­de ut dug­nads­lis­ter for høsten Kiosk — og dugnadsansvarlig
Plan­leg­ge rekrut­te­rings­helg for Mini Sports­lig leder barn
Rekrut­te­rings­helg Sports­lig leder barn
Regist­re­re spil­le­re fra 12 år i data­base for lisens — Klubbsiden Nest­le­der
Okto­ber Påmel­ding Trollcup
Novem­ber Troll­cup Lag­le­del­sen
Søk­nad salgs- og reklame­ret­tig­he­ter. Frist 1. november. Leder
Desem­ber Sis­te avdrag serieavgift Øko­nomi­an­svar­lig
Sen­de ut dug­nads­lis­ter for våren Kiosk- og dugnadsansvarlig

Vik­ti­ge offent­lig datoer:

Måneds­skif­tet januar/februar: Idretts­re­gist­re­ring Nor­ges Idretts­for­bund (via internett)

1.februar: Søk­nads­frist, arran­ge­men­ter kom­mu­na­le utendørsanlegg.

1.mars: Søk­nads­frist, bruk av idretts­hal­ler, svøm­me­hal­ler og kroppsøvingsrom.

15. mars: Søk­nads­frist, kom­mu­na­le til­skudds­ord­nin­ger (drifts­til­skudd, anleggs­til­skudd, idretts­sti­pend). På ord­nin­gen diver­se idretts­for­mål er det mulig å søke gjen­nom hele året.

Medio mars: Års­møte Idrettsrådet.

1.april: Søk­nads­frist, som­mer­tre­ning svøm­me- og idrettshaller.

1.november: Søk­nads­frist, til­de­ling av spillemidler.

Medio novem­ber: Søk­nads­frist, tre­nings­ti­der kom­mu­na­le utendørsanlegg

1.desember: Inn­rap­por­te­ring av nors­ke og inter­na­sjo­na­le mest­re inne­væ­ren­de år — til­de­les byens nål 1. nyttårsdag.

1.desember: Søk­nads­frist, rekla­me og salgs­ret­tig­he­ter kom­mu­na­le idrettsanlegg.

1.desember: Søk­nads­frist, bar­ne- og ungdomssekretær.