Kon­takt oss / våre lag

Kon­takt styret:

I paren­tes står hvil­ket lag de uli­ke per­sone­ne repre­sen­te­rer. Bytt ut (at) med @ der­som du vil sen­de e‑post.

Sty­ret for­de­ler verv på førs­te styre­møte etter hvert årsmøte.

  • Rodgeir Aane­sen  — leder, rodgeir.aanesen(at)gmail.com
  • Gunn Jun­ker — gjunker(at)online.no
  • Hil­de Grøn­hil­der Kris­ti­an­sen — hilde.kristiansen(at)sr-bank.no (J2006)
  • Aage Ravn Thom­sen —  aageravn(at)online.no (J2007)
  • Rik­ke Bruhn — rikkebruhn(at)gmail.com (J2008)
  • Kris­ti­ne Auk­land — kristine.aukland(at)hotmail.com (2011)
  • Tomas Lar­sen — tomaslar(at)online.no (2012)
  • Chris­ti­an Lockert-Han­sen — (2013)
  • Iren Even­sen — iren0099(at)gmail.com
  • Eli­sa­beth Bjel­land — elisabeth(at)safe.no

For å kon­tak­te de uli­ke lage­ne, se meny­en til høyre.

De fles­te av Brodds tre­nin­ger fore­går i Stor­haug­hal­len, se kart under. Her fin­ner du over­sikt over kom­men­de kam­per i hallen.

Vår post­adres­se:
Brodd Håndballklubb
Storhaughallen
Søre Ramsvig­vei 30, 4015 Stavanger

Brodd Hånd­balls orga­ni­sa­sjons­num­mer er 995838931.