Kon­takt oss / våre lag

Kon­takt styret:

I paren­tes står hvil­ket lag de uli­ke per­sone­ne repre­sen­te­rer. Bytt ut (at) med @ der­som du vil sen­de e‑post.

Sty­ret for­de­ler verv på førs­te styre­møte etter hvert årsmøte.

 • Leder:                                         Chris­ti­an Lockert-Han­sen ‑tlf 920 85 884 — lockert83(at)gmail.com       (2013)
 • Nest­le­der:                                  Rodgeir Aane­sen  — tlf 90061751 —  rodgeir.aanesen(at)gmail.com         (J2007
 • Dom­mer­kon­takt:                        Aage Ravn Thom­sen — tlf 91308142–  aageravn(at)online.no
 • Dug­nads­ko­or­di­na­tor:                 Rik­ke Bruhn ‑tlf 473 62 403 —  rikkebruhn(at)gmail.com                        (J2008)
 • Barne­idretts­re­pre­sen­tant:          Kris­ti­ne Auk­land ‑tlf 91991111 —  kristine.aukland(at)hotmail.com      (J2011)
 • Kas­se­rer:                                    Tomas Lar­sen ‑tlf 950 98408 —  tomaslar(at)online.no                          (2012)
 • Mate­rial­for­val­ter:                        Alf Anders Røn­beck  — tlf 99284865 — alf.ronbeck(at)bilfinger.com      (2015/2016)
 • Met­te fal­næs — 95451915 — Mettefalnaes@hotmail.com (J2009)
 • Kiosk­drift:
 • Styre­med­lem:
 • Styre­med­lem:                         Iren Even­sen — iren0099(at)gmail.com                                                            (Dame­lag)
 • Kon­troll­ko­mi­tee:                     Gunn Jun­ker — tlf  99315675 — gjunker(at)online.no
 • Kon­troll­ko­mi­tee:                      Ani­ta Hal­vor­sen tlf 957 98 210 anihal(at)lyse.net                                              (2010)

For å kon­tak­te de uli­ke lage­ne, se meny­en til høyre.

De fles­te av Brodds tre­nin­ger fore­går i Stor­haug­hal­len, se kart under. Her fin­ner du over­sikt over kom­men­de kam­per i hallen.

Vår post­adres­se:
Brodd Håndballklubb
Storhaughallen
Søre Ramsvig­vei 30, 4015 Stavanger

Brodd Hånd­balls orga­ni­sa­sjons­num­mer er 995838931.