Ofte stil­te spørsmål

Hvor­dan kom­mer jeg i kon­takt med klubben?

Kon­takt­in­for­ma­sjon til sty­re, tre­ne­re, lag­le­de­re og opp­menn fin­ner du i den­ne artik­ke­len.

Hvil­ke lag har Brodd Håndball?

Sjekk over­sik­ten over våre lag, og kon­takt­in­for­ma­sjo­nen til de uli­ke lage­nes tre­ne­re og oppmenn/lagledere.

Når er det tre­ning for mitt lag?

Tre­nings­ti­de­ne fin­ner du i den­ne artik­ke­len.

Hvor mye kos­ter det å være medlem?

Med­lems­kon­tin­gen­ten blir fast­satt av års­mø­tet i klub­ben. Sat­se­ne for seson­gen 2018/19 er som følger:

Mini, opp til 9 år: 200 kroner
10–15 år: 900 kroner
16 år ‑t.o.m. senior: 1200 kroner
Støtte­med­lem: 1000 kroner*
Trenere/støtteapparat/foreldre: 100 kroner**
Tillitsvalgte/styre: 100 kroner

* Sum­men for støtte­med­lem er satt til 1000 kro­ner, da funk­sjo­nen til et støtte­med­lem er å bidra øko­no­misk til klubben.

** For­eld­re til akti­ve barn under 19 år anses som akti­ve med­lem­mer der­som kon­tin­gent er betalt, da de er del­ta­ke­re rundt lag samt dug­na­der i klub­ben. For spil­le­re vil kon­tin­gent til den serie/aldersklasse en spil­ler kam­per i, være gjeldende.

Med­lems­kon­tin­gent sen­des ut i sep­tem­ber hvert år.

Hvor­dan er kamp­se­son­gen for Brodds lag?

Serie­spill:

  • Mini­se­ri­er 1.–3. klas­se — orga­ni­se­res gjen­nom rin­ger — hver ring består av fire klubber.
  • Akti­vi­tets­e­ri­en 4.–6. klas­se. Hånd­ball­for­bun­det set­ter opp og orga­ni­se­rer kam­pe­ne — kam­pe­ne gjen­nom­fø­res på helgedager.
  • Ung­doms­se­ri­er 12- 18 år. Kam­pe­ne i den­ne seri­er orga­ni­se­res og av for­bun­det. Kret­sen set­ter dom­me­re om en ikke mel­der inn at en hol­der dom­mer selv.

Over­sikt over kam­pe­ne fin­nes på hånd­ball­for­bun­dets sider. Vi anbe­fa­ler at du las­ter ned appen Min Hånd­ball, slik at du kan føl­ge eget lag der- da får en over­sikt over alle kam­per som er satt opp for laget ditt.

Cup:

Det har vært tra­di­sjon å rei­se på Troll­Cup i Kris­tian­sand i man­ge år fra 10 år. Alle lag kan mel­de seg på pas­sen­de cuper. Klub­ben beta­ler gene­relt påmel­dings­av­gift. Det enkelt lag beta­ler del­ta­ger­av­gift. Alle lag har en lag­kas­se som kan benyt­tes til det­te. Kon­takt øko­nomi­an­svar­lig i klub­ben for infor­ma­sjon om lagkassen.

Klub­ben som aran­ge­rer kam­pe­ne må ord­ne dom­me­re til de kam­pe­ne som skal gå i egen hall.- avklar det med styre.

Hvil­ke reise­ut­gif­ter dek­ker klubben?

Rei­ser i for­bin­del­se med seriespill:
Det dek­kes for inn­til fire biler + spil­le­re pr. lag når avstan­den er mer enn 20 km en vei til arran­ge­ment. Det dek­kes 2,5 kr/km, fer­ge og bom. Det er en for­ut­set­ning at bile­ne fyl­les opp for å hol­de utgif­te­ne så lave som prak­tisk mulig. Det vil ikke bli dek­ket over­nat­tings­ut­gif­ter ved serie­spill. Last ned skje­ma for rei­se og utgifts­dek­king rev 2022

Der­som et lag blir satt opp i en serie som gir lan­ge rei­ser, og mulig behov for over­nat­ting, kan laget søke om støt­te til dek­ning av utgif­ter ved seriestart.
Det skal leg­ges fram en skrift­lig søk­nad med begrun­nel­se til styret.

Hvil­ke nett­ste­der og apper er nyt­ti­ge å bruke?

Hva gjør en oppmann?

Lagets opp­mann må sør­ge for at alle på laget mel­der seg inn i klub­ben på Min idrett, som er idretts­for­bun­dets med­lems­sen­tral. Med­lem­me­ne må knyt­te seg til Brodd Håndball.

Lagets opp­mann og tre­ne­re opp­ford­res til å pub­li­se­re nytt om laget på broddhandball.no — ta kon­takt med noen i sty­ret om dere har behov for hjelp.

Opp­man­nen må sør­ge for at laget stil­ler til kamp. Appen Spond fun­ge­rer godt for kom­mu­ni­ka­sjon mot lagets spillere/foresatte. Spond fin­nes som app for Android/iOS og web. Face­bo­ok eller e‑post er and­re alter­na­ti­ver. Ta en run­de med for­eldre­grup­pa i laget ditt og bli eni­ge om en løs­ning som alle kan bruke.

Ytter­li­ge­re opp­ga­ver  er beskre­vet i orga­ni­sa­sjons­hånd­bo­ken.

Hvil­ke lover gjel­der for klubben?

Last ned lov for Brodd Hånd­ball­klubb.