Nytt verk­tøy: Learn Handball

Vi har kjøpt til­gang til tre­ningsopp­leg­get LearnHandball.com.

Nett­ste­det inne­hol­der en rek­ke tre­nings­for­slag og video­in­struk­sjo­ner, til­pas­set uli­ke nivå­er. Er du tre­ner, kan du få bru­ker­navn og pass­ord av styre­le­der Rodgeir.

Bjarte Myrhol presenterer Learn Handball
Learn Hand­ball hjel­per tre­ne­re med å leg­ge opp øvel­ser til­pas­set spil­ler­nes nivå.

Fle­re av ver­dens mest kjen­te hånd­ball­pro­fi­ler står bak Learn­Hand­ball, ikke minst lands­lags­kap­tein Bjar­te Myr­hol, som pre­sen­ter­te opp­leg­get via Skype for oss i desem­ber. I Learn­Hand­ball fin­ner du man­ge uli­ke typer øvel­ser, og video­in­struk­sjon for hvor­dan de skal gjen­nom­fø­res. Nett­ste­det er nyt­tig enten du er fast tre­ner for et lag, eller må step­pe inn som trenervikar.

Brodd har ube­gren­set med bru­ke­re til Learn­Hand­ball. Alle som øns­ker til­gang kan få det­te ved å kon­tak­te Rodgeir eller Aage i sty­ret. På sikt er det menin­gen at øvel­ser for kom­men­de tre­ning kan sen­des ut via Insta­gram til spil­ler­ne på laget.

Det dis­ku­te­res også om det skal lages en egen app, men det er litt len­ger frem i tid.

Lyk­ke til med bru­ken av Learn Handball!

Slik skaf­fer du deg politiattest

Hvis du skal job­be med barn og unge i Brodd, må du leve­re politi­at­test (barne­om­sorg­s­at­test).

I en slik attest vil det frem­gå om den som er omfat­tet av attes­ten er sik­tet, til­talt, har ved­tatt fore­legg eller er dømt for over­tre­del­se av alvor­li­ge lov­brudd som sek­su­al­for­bry­tel­ser, vold- og nar­ko­tika­for­bry­tel­ser. And­re lov­brudd vil ikke kom­me fram på den­ne attesten.

Du kan lese mer om ord­nin­gen på idretts­for­bun­dets hjem­me­si­der. For mer infor­ma­sjon om selve søk­nads­pro­ses­sen, se Poli­ti­ets hjemmesider

Du tren­ger også bekref­tel­se fra Brodd på at du tren­ger en slik attest, klikk her: Søk­nads­skje­ma om politi­at­test Brodd Hånd­ball­klubb.