Hånd­ball er gøy!

Går du i 1. eller 2. klas­se?

Har du lyst å bli hånd­ball­spil­ler i Brodd?
Bli med på en prøve­tre­ning vel!
Vi tre­ner hver tors­dag kl. 17–18 i Stor­haug­hal­len

Kom inn­om eller ta kon­takt med:
1 klas­se: Anne Berit, tlf. 404 79 693, anbeber@hotmail.co
2 klas­se: Stef­fen, tlf. 957 59 723, steffis@gmail.com

www.broddhandball.no 
Facebook@broddhandball

Vel­kom­men til ny sesong — her er årets tre­nings­ti­der

Det­te er tre­nings­ti­de­ne for de uli­ke lage­ne seson­gen 2020/21. Alle plik­ter å føl­ge Stav­an­ger kom­mu­nes ret­nings­lin­jer for tre­ning som er laget i for­bin­del­se med covid-19.

Tre­nings­ti­der 2020/21:

Stor­haug­hal­len
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 2008
2009 2007/
2008
17–18 Mini 2012/
2013/
2014
2007
18–19 2009/
2010
2011
19–20 2008 2010
20–21 2006/
2007
2007
21–22 Dame­lag Dame­lag

 

Hund­våg­hal­len B
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21 2006
21–22 2005
Het­lands­hal­len B
Man­dag Tirs­dag Ons­dag Tors­dag Fre­dag
16–17 2006/
2005
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22

Reg­le­ment for innen­dørs akti­vi­tet i idretts­hal­ler i Stav­an­ger
(covid-19):

De tre hoved­prin­sip­pe­ne for å brem­se smitte­spred­ning er:

 • Syke per­soner skal hol­de seg hjem­me
 • God hånd- og hoste­hy­gie­ne og for­ster­ket ren­hold
 • Hol­de minst en meters avstand og redu­se­re kon­takt mel­lom per­soner

Gene­rel­le reg­ler

 • Folke­helse­in­sti­tut­tet og sær­idret­tens korona­vei­le­de­re er ret­nings­gi­ven­de for bruk av idretts­hal­le­ne.
 • Gruppe­stør­rel­se mak­si­malt 20 per­soner. Det kan være fle­re grup­per på en fla­te, så fremt dis­se grup­pe­ne kla­rer å hol­de en meters avstand til hver enkelt grup­pe.
 • Ved mind­re saler kan det gjø­res egne vur­de­rin­ger i for­hold til anbe­falt antall. Maks 20 per­soner per grup­per.
 • Alle tre­nin­ger skal ledes av en vok­sen per­son over 18 år, og kun fris­ke per­soner skal del­ta på tre­ning.
 • Alle lag må føre opp­møte­pro­to­koll for tre­nings­grup­pen på en slik måte at det er mulig å dri­ve smitte­spo­ring ved behov. Husk å føre opp både utøve­re, tre­ne­re og lagledere/«hjelpere». Ansvar­lig tre­ner er ansvar­lig for grup­pen ved even­tu­ell smitte­spo­ring.
 • Ansvar­lig tre­ner sam­ler grup­pen på utsi­den av anleg­get og sør­ger for at grup­pen går sam­let inn og ut fra tre­ning med nød­ven­dig avstand.
 • Gar­de­ro­ber og dusj kan bru­kes, så fremt en meters avstand over­hol­des.
 • Lage­ne må se til at det ikke opp­står ansam­lin­ger ved start og avslut­ning av tre­nin­gen.
 • Der­som fle­re saler er i bruk sam­ti­dig, skal skille­veg­ger være nede hvor det er mulig.
 • Fore­sat­te skal hol­de seg uten­for hal­len. Det gjø­res unn­tak de yngs­te års­klas­se­ne i de uli­ke idret­te­ne. Her kan en fore­satt føl­ge på tre­ning, for­ut­satt at 1 meters rege­len kan over­hol­des.
 • Hånd­hy­gie­ne skal utfø­res ved star­ten og avslut­nin­gen av økten. Vask hen­de­ne i lun­ket vann med såpe i minst 20 sekun­der.
 • Kiosk hol­des stengt.
 • Lage­ne er ansvar­lig for ren­hold av utstyr i styrke­rom og klatre­vegg før nes­te grup­pe kom­mer. Husk antibac/vask av hen­der før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.
 • Det vil være til­gjen­ge­li­ge toa­let­ter med mulig­he­ter for hånd­vask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig å vas­ke seg). Ta med fer­dig fylt drikke­flas­ke hjem­me­fra.
 • Grup­pen må selv sør­ge for ren­hold av utstyr før, under og etter tre­ning i hen­hold til sær­idret­tens ret­nings­lin­jer. Hver tre­nings­grup­pe er ansvar­lig for å ryd­de ren­gjort utstyr på plass etter bruk.
 • For noen av anleg­ge­ne vil det kun­ne være egne inn­gan­ger og utgan­ger. Det vil også kun­ne være inndelte/definerte inn­gan­ger til de uli­ke sale­ne.
 • Klub­ben er ansvar­lig for å infor­me­re spil­le­re og for­eld­re om smitte­vern­reg­ler gene­relt, og sær­idret­tens egne kora­na­vett­reg­ler.
 • Brudd på reg­le­ne kan føre til at anleg­get blir stengt for den aktu­el­le tre­nings­grup­pen.
 • Omfat­ten­de og gjen­ta­gen­de brudd på tvers av fle­re tre­nings­grup­per kan føre til at anleg­get blir stengt for samt­li­ge tre­nings­grup­per.

Nye tre­nings­ti­der fram til 26. juni

Stor­haug­hal­len er dess­ver­re ikke til­gjen­ge­lig for hånd­ball­tre­ning før høs­ten 2020. Der­for er det begren­se­de mulig­he­ter til å til­by tre­nings­tid i hall.

Men frem til som­mer­fe­rien er vi hel­di­ge og har fått tre­nings­tid i Het­lands­hal­len og Gau­te­sete­hal­len. Tre­nings­ti­den er rela­tivt seint, så de elds­te lage­ne er prio­ri­tert. Egne koro­na-hygiene­reg­ler gjel­der.

korona-treningstider
Tre­nings­ti­der fram til 26. juni.

Ny dato for års­mø­tet: Tors­dag 20. august kl. 18.15 i Stor­haug­hal­len

Års­mø­tet som skul­le vært holdt i mars har fått en ny dato: Tors­dag 20. august i Stor­haug­hal­len, kl. 18.15. Vel møtt!

NB: Av smitte­hen­syn må du mel­de deg på års­mø­tet på for­hånd. På den måten kan vi til­pas­se møte­lo­ka­let til antall fram­møt­te.

For mer om reg­le­ne for års­mø­tet, se Lov for Brodd Hånd­ball­klubb.

Tre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len avlyst

StorhaughallenTre­nin­ge­ne i Stor­haug­hal­len i regi av Brodd hånd­ball­klubb avly­ses inn­til vide­re for å redu­se­re risi­ko for spred­ning av smit­te.

Tre­nin­ge­ne gjen­opp­tas når smitte­ri­si­ko er redu­sert. Infor­ma­sjon om gjen­opp­ta­king av tre­nin­ge­ne vil bli gitt på hjem­me­si­den til Brodd HK https://www.broddhandball.no/ og til tre­ne­re og opp­menn.

All kampak­ti­vi­tet i regi av regio­nen er også avlyst ref https://www.handball.no/nyheter/2020/03/all-regional-kampaktivitet-avlyses/.

Års­mø­tet i Brodd hånd­ball­klubb vil gå som plan­lagt tors­dag 12. mars.