Financial stability for all

Generally, wealth is generated through investment in companies, rather than cash in the bank. A private individual or group of people can own shares in a company. A company is either owned publicly (anyone can buy/sell the shares via the stock market), or privately (you must have expressed permission to own the shares).

Unlike the public or "listed" stock markets, the private "unlisted" market is opaque, complex and inaccessible - not to mention its profits are reserved for the select few who can afford to dominate it.

We believe that has to change. Everybody, regardless of background and education, is worthy of financial stability and bringing the unlisted market out of the shadows is the way to achieve it.

Find out how

We need you

Making wealth generation accessible to everyone is a big task. A huge one in-fact; so big we can't do it alone.

Whether you own a company looking to source funding or better motivate those that work for you; or an investor looking to identify new opportunities or better manage the ones you already have, Unlisted needs you. Private companies and investors have to work together to bring wealth down from the top and limit the acceleration of the equality gap.

By joining the Unlisted revolution, you'll be building a better financial future not only for yourself and those around you, but for those that take over your wealth later on. Because true wealth lasts longer than one lifetime.

Join the Unlisted revolution

Munio comes with a range of pre-design content blocks and components

No items found.

Free

Forever free

Start creating with Munio without paying a penny!

1 Brands

1 Users

Webflow hosting

Form submissions

CMS items

Try Munio for Free
View plan comparison →

Formålet er å sikre drift av klubben iht. til NIF sine lover, samt sikre sportslig og økonomisk styring av klubben på en måte som er bærekraftig og ikke gir klubben økonomiske forpliktelser det ikke er midler til.

Historikk

Brodd Håndball ble startet i 2003 som en avdeling i fleridrettslaget IL Brodd. Samtidig ble Brodd Badminton og Brodd Innebandy også startet. Med dette ble Brodd et fleridrettslag. De første årene trente håndballagene i Tastahallen og Fjellhallen. I 2005 fikk Storhaug en egen idrettshall på Midjord Idrettspark. I 2008 hadde klubben en medlemsmasse på 135 medlemmer.

Fram til høsten 2009 bestod alle lagene i barne- og ungdomsavdelingen av jentelag.

Høsten 2009 startet Brodd håndball sitt første guttelag.

Juni 2010 gjorde Brodd en organisasjonsendring hvor alle avdelingene ble selvstendige idrettsklubber. På denne måten ble hver enkelt avdeling nå ansvarlig for sine egne beslutninger og drift. Det ble signert en samarbeidsavtale hvor klubbene fremdeles fronter Storhaug bydel med felles logo og Brodd-navnet.

Brodd Håndballklubb ble stiftet som en selvstendig enhet 15. juni 2010.

Klubbens formål

Brodd Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon hvor formålet er å drive håndball organisert i Norges Håndballforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for barn, ungdom og voksne på Storhaug.

Det sportslige arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Brodd Håndballklubb har som visjon å drive en håndballklubb som gir barn, ungdom og voksne på Storhaug et attraktivt sportslig og sosialt miljø.

Verdigrunnlaget

Brodd Håndballklubb skal være et fristed for alle, uansett sosial, økonomisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Alle som ønsker å ta del i organisert håndball skal få tilbud om dette.

Virksomhetsideen

All aktivitet skal i hovedsak være basert på dugnad og frivillig innsats, hvor dette er den grunnleggende verdien til alle medlemmene i klubben. Brodd Håndballklubb skal i nærmiljøet framstå på en måte som gjør at beboerne på Storhaug har lyst til at deres barn skal være med i klubben, basert på sportslig tilbud, verdigrunnlag og medvirkning i driften.

Brodd Håndballklubb skal bidra med et sportslig tilbud for Storhaugs befolkning. Klubben skal være en breddeklubb hvor det er plass til alle som ønsker å drive med håndball.

Arbeidet skal være basert på frivillighet og dugnad. Når en har meldt seg inn i klubben, har en også sagt seg villig til å bidra med det nødvendige støttearbeidet som kreves for at klubben skal kunne drives sportslig, sosialt og økonomisk.

Det skal i Brodd Håndballklubb ikke være mulig for enkeltpersoner, lag eller underavdelinger å kjøpe seg ut av dugnadsarbeid og andre oppgaver. Alle skal være samlet om driftsmodellen.

Hovedmål

Hovedmålet for Brodd Håndballklubb er å være en klubb hvor barn, ungdom og voksne ser på det som attraktiv å være spiller, trener, dommer og tillitsvalgt i.

Delmål:

 • Legge forholdene til rette for å beholde flest spillere lengst mulig.
 • Ha minst 10 klubbdommere.
 • Ha faste trenere til alle lag, fra mini til senior.

Virkemidler.

Hovedvirkemidlene vil være:

 • Drive kontinuerlig rekruttering av barn i alderen 6 til 11 år.
 • Solid og transparent drift av klubben, sportslig og økonomisk.
 • Ha en klar og realistisk sportslig plan.
 • Drive iht. til organisasjonshåndboka som oppdateres før hvert årsmøte.
 • Ha god kontakt og tett samarbeid med skoler og SFO i bydelen.
 • Sørge for at foreldre blir engasjert til å være med å drive laget og klubben.

Handlingsplan

Styret skal lage en handlingsplan for det kommende året. Denne skal legges frem for årsmøtet. Det påtroppende styret skal, på første ordinære styremøte etter årsmøtet, gjennomgå og sette delmål for å nå punktene i handlingsplanen som ble godkjent på årsmøtet.

Klubbens styre

Det øverste organet i klubben er årsmøtet i Brodd Håndballklubb.Brodd Håndballklubb har et arbeidende styre som vil effektuere årsmøtets vedtak i perioden mellom årsmøtene. Da Brodd Håndballklubb er en liten klubb, vil all administrativ aktivitet i all hovedsak bli gjort av styremedlemmene.

Styret skal bestå av følgende representanter:

 • Leder
 • Nestleder
 • Hvert lag stiller med en representant i styret.

Disse skal da kunne ivareta følgende funksjoner:

 • Økonomiansvarlig (kasserer)
 • Sportslig leder
 • Dugnadsansvarlig
 • Dommerkontakt
 • Medlemskartotek
 • Web og informasjon
 • Rekruttering
 • Arrangementsansvarlig
 • Materialforvalter
 • Kioskdrift
 • Reklameansvar

I tillegg velges 1 varastyremedlem.

Valg:

Alle oppmenn for aldersbestemte klasser deltar i valgkomité. Valgkomitéen ledes av oppmann for eldste aldersbestemte kull. Dame- og herrelag plikter å stille med en representant hver i styret.Så langt det lar seg gjøre er målet at hvert lag har som minimum følgende støtteapparat:

 • Trener.
 • Lagleder (Oppmann/kvinne) som også innehar materialforvalteransvaret for laget.
 • Lagkontakt.

Alle styremedlemmer i organisasjonen og personer i støtteapparatet til aldersbestemte lag skal ha politiattest!

Årsmøtet i klubben

Årsmøtet er klubben høyeste organ, og bør avholdes i februar måned, men senest 31. mars hvert år. Årsmøtet avholdes iht. klubben lover.

Styrets funksjon og ansvarsfordeling

Styret skal:

 • Planlegge, og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver nødvendig for klubbens drift.
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
 • Stå for klubbens ledelse, og representere klubben utad.
 • Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og budsjett godkjent av årsmøtet.
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
 • Være ansvarlig for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

Leder:

 • Er klubbens ansikt utad, og representant i møter og forhandlinger.
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene samt sørger for at referat blir skrevet.
 • Anviser utbetalinger sammen med kasserer.
 • Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
 • Påse at håndboka revideres foran hvert årsmøte.
 • Ansvarlig for serieavslutningsarrangement hver vår.
 • Ansvarlig for bekreftelse på politiattester for alle som har tillitsverv iht. § 9.Merk! Leder velges for ett år av gangen, men ansvaret som leder påligger fram til ny leder er valgt.
 • Ansvar for årshjulet.

Nestleder

 • Fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun er potensiell kandidat for å kunne stille til valg som leder på et senere tidspunkt.
 • Bistår leder og danne et lederteam med denne.
 • Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.
 • Ansvarlig for politiattester sammen med leder.
 • Ansvar for oppdatering av årshjulet.

Økonomiansvarlig (kasserer)

 • Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer.
 • Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne.
 • Anviser utbetalinger sammen med leder.
 • Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne.
 • Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
 • Utarbeide forlag til budsjett for årsmøtet.
 • Ansvarlig for medlemslister og til å ha oversikt over medlemsregisteret.
 • Ansvarlig for kontingent innbetalinger og utsendelse av denne.
 • Ansvarlig for idrettsregistrering i januar hvert år.

Sportslig leder

 • Har det overordnede sportslige ansvaret i klubben.
 • Påmelding til kretsserien for alle lag i avdelingen.
 • Ansvarlig for sportslig strategiplan, og at den holdes oppdatert årlig.
 • Informasjonsansvarlig for den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben, hovedkommunikasjonskilden vil være hjemmesiden vår.
 • Til enhver tid å holde oversikt over oppmenn og trenere i Brodd Håndball, i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben.
 • Samle trenerne til møte før sesongstart og ved behov.Ansvarlig for at det settes opp treningstider ved sesong start i samarbeid med resten av styret.
 • Før endelige treningstider vedtas, skal disse sendes ut på høring til hvert enkelt lag.
 • Skal ved årsskiftet ha skaffet seg oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgruppe.Informere kommunen og alliansen om nye treningstider.
 • Tilrettelegge trenerkurs 1 til 3 etter behov.
 • Hjelpe til å skaffe trenere til lagene etter behov.
 • Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål.
 • Å stå for den praktiske gjennomføring av informasjonsmøte i begynnelsen av hver sesong og gjennomgåelse av håndboken sammen med leder.

Materialforvalter

 • Utarbeide, følge og forbedre rutiner vedrørende innkjøp, bedre innkjøpsbetingelser, vareutvalg, og oppdatere prislister.
 • Fremskaffe medisinskrin, baller etc. i henhold til forespørsel fra de enkelte lag i henhold til klubbens vedtekter.
 • Holde oversikt over avdelingens totale materialsituasjon.
 • Samarbeide med kasserer for kontroll og oppfølging av bestillinger og utgifter.
 • Ansvarlig for at det er isposer og sportstape i hallen til enhver tid.Ansvarlig for orden i skap i hallen.

Dugnadsansvarlig

 • Ansvarlig for fordeling og arbeid rundt St. Svithun-tilsynsvakt.
 • Ansvarlig for fordeling og arbeid rundt kiosken i Storhaughallen.
 • Dugnadslister.

Dommeransvarlig

 • Ansvarlig for kontakt mot regionen i forbindelse med klubbdommere.
 • Ansvarlig for å arrangere et kamplederkurs hver høst i klubben, for jenter 14 og 15.
 • Ansvarlig for å skaffe dommere til aktivitets serie sammen med sportslig leder.
 • Følge opp nyutdannede dommere i klubben.
 • Danne et dommer-mentor-team sammen med flere av seniorspillerne.
 • Jobbe systematisk for at klubben skal oppnå målet om 10 klubbdommere.
 • Ansvarlig for å gi lag beskjed dersom de må skaffe dommere via banedagbok på Handball.no.

Web og informasjon

 • Ansvarlig for alt vedlikehold av web og Facebook-sidene for Brodd håndball.
 • Ansvarlig for at følgende informasjon oppdateres.
 • Kontaktinformasjon.
 • Årsrapporter.
 • Linker til viktig informasjon.

Andre styremedlemer

 • Ivareta oppgaver vedtatt av styret.

Trenere og lagenes funksjon:

Fra Mini til og med 11-årsaldersgruppe baserer klubben seg på foreldre som trenere og støtteapparat.

Klubben vil ikke stille egne trenere til disposisjon for disse aldersgruppene.For aldersbestemte lag (12 – 19 år) har klubben som mål å ha egne trenere.

Støtte til trenere for lag med spillere fra 12år kan innvilges av styret med opptil 10.000 kr/år per trener som ikke er foreldre. Styret avgjør om det skal være flere enn 1 trener per lag som får støtte. Søknad om støtte til trener sendes til styret for behandling og eventuell godkjenning

Det vil ikke utbetales noen form forgodtgjørelser til klubbens tillitsvalgte og spillere. Hjelpetrener foraldersbestemte lag, som er under 18 år, gis kompensasjon på 75 kr/time forenkelttimer, eller 5000 kr per sesong per lag (opptil 15 spillere). Ut overdette må det søkes styret om godkjenning.

Klubben baserer seg på at støtteapparat utenom trener dekkes av foreldre.

Dersom klubben ikke får tak i trenerressurser, vil trenersiden her også måtte dekkes av foreldre.For senior damer og herrer baserer klubben seg på egne trenere, enten fra lagene selv, eller eksternt.

Krav til trenerkompetanse:

 • Trenere mini til 11 år : Påbegynt Trener 1.
 • Trenere 12 – 19 år : Trener 1 kurs.
 • Trener seniorlag : Trener 2 kurs.

Klubben vil stille midler til disposisjon slik at de som trener lag vil få tilbud om utdanning.

Egen spillererfaring kan kompensere for formell kompetanse.

Trener

Det skal være minimum én trener pr. lag.

Trenerens ansvar er å:

 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer).
 • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen.
 • Ved skader og ulykker på kamp og treninger er trener ansvarlig for:
 • å få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov.
 • Dersom i tvil skal trenes alltid anbefale at spiller kontakter lege/legevakt
 • kontakte foreldre/foresatte og klubbens leder
 • skrive rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden (mail, sendes til sportslig leder og leder) samt anbefalte tiltak
 • følge opp at skader registres på håndballforbundets forsikringsselskap
 • delegere oppfølging av spiller til oppmann ved behov
 • gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks. diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall/episode.

Lagleder / Oppmann

Det skal være en oppmann pr. lag.Oppmannens ansvar er:

 • Bindeledd mellom laget og styret.
 • Kontaktperson mellom sportslig leder og laget.
 • Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget.
 • Utlevere ”lag-bag” med lagets drakter og markeringsvester.
 • Ved ulykker på kamper er oppmann ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll.Husk at både dommer og trener skal signere.
 • Ved skade under kamper og trening å være en støtte til trener, og oppfølging av spiller
 • Melde på lag til serie og turneringer samt holde spillere og trenere orientert om kampene.
 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • I tilfelle omberamming av seriekamper skal retningslinjer gitt av RHK følges.
 • Eventuelle spørsmål vedrørende omberamming kan rettes til representant for aldersbestemte lag.
 • Holde oversikt over spillernes lisensinnbetalinger, forsikringsinnbetalinger, adresse, telefon og fødselsdato og videreformidle beskjed om innmeldte og utmeldte spillere til økonomiansvarlig i klubben.
 • Ansvarlig for å påse at kontingent er betalt i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer.
 • Ved forespørsel sikre at sekretariat blir organisert ved hjemmekamper og at sekretariatet er kjent med oppgavene.
 • Rapportering av kampresultat i henhold til gjeldende krav.
 • Organisere utsatte og omberammede kamper i løpet av sesongen.I samråd med trener skal oppmann holde orden på spillere på turneringer og på kamper.
 • Bistå styret/foreldrekontakt på egne turneringer.

Årskalender for lagleder:

Årskalender for lagleder

 • Januar: Forslag til årsmøte må leveres 14 dager før.
 • April: 30.04 Frist for påmelding av lag og dommere til kommende sesong.
 • Felles sesongavslutning.
 • September: 01.09 lisensinnbetaling.
 • Oktober: Påse at kontingent er betalt.

Lagkontakt

 • Ansvarlig for at dugnader gitt laget blir utført.
 • Kontakt med dugnadsansvarlig i styret.
 • Støtte oppmannen i den ikke-sportslige driften av laget.
 • Være en støtte ved oppgaver ellers fordelt i laget.

For lag som ikke har lagkontakt, vil oppmannen ivareta disse oppgavene

Medlemmer

Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Aktivitet

Aktivitetene i Brodd Håndballklubb foregår i all hovedsak i Storhaug Idrettshall. Samtidig benyttes også de nærliggende skoler for å tilby mer treningstid til de minste årsklassene.

Treningstider

Treningstider fordeles i starten av hver sesong basert på antall timer gitt av Håndballalliansen.

Mini - 11-årsklasse

Det er en målsetning at Mini til og med 11-årsklasse skal ha minimum en trening i Storhaug idrettshall per uke. Så lenge størrelsen på gruppene tillater det, må en regne med å måtte dele baneflaten med andre lag.

Aldersklasse 12 til 19:

Så langt tildelte treningstider tillater det, skal hvert alderstrinn ha minimum 1 trening i uka på hel bane. Så langt det er gitt nok timer fra kommunen.

Senior dame og herre:

Senior dame og senior herre skal så langt det lar seg gjøre ha minimum en time på hel bane hver. Dersom tildelt treningstid ikke tillater det, må en dele på bane for den andre treningstiden.

Dersom alle kriterier ved tildeling over er oppfylt, skal styret bruke skjønn for tildeling av rest timer. Her bør store aldersbestemte grupper, senior og treningsvillige lag prioriteres.

Satsningslag:

Lag som ønsker en økt sportslig satsning, kan ikke få tildelt treningstid på bekostning av andre lag, så lenge tildelt tid fra Håndballalliansen ikke tillater dette. Det skal da søkes å finne andre alternative treningssteder for disse. Første prioritet i Brodd håndball er bredde.

Dugnad

Brodd Håndball har følgende faste dugnader som medlemmene må delta på:

 • Tilsynsvakt på St SvithunKiosktjeneste i Storhaughallen
 • Følgende prosentvis overskudd tilfaller klubb/lag:Dugnad Klubb Lag Tilsynsvakt100%0%Kiosk fredager0%100%Kiosk helger0%100%Dugnad i lagets egen regi0%100%

Fordeling av inntekter fra dugnader:

 • Inntektene fra Tilsynsvakten går til driften av klubben overskudd av kiosksalg fordeles på lagene til «lagkassen».
 • Lagene kan selge kaker/påsmurt/lapskaus eller lignende under arrangementer i hallen – alt slikt salg skal registreres gjennom en hver tid gjeldende kassesystem (nå Izettle).
 • Omsetningen av varer utover vanlige kioskvarer vil da gå direkte til det respektive lag.

Fordelingsnøkkel for dugnader og overskudd i kiosk:

Fordeling av hele dager som tilsynsvakt, baserer seg på aktive medlemmer pr. lag i Min idrett Brodd HK

Overskudd fra kioskvakter fordeles etter aktive medlemmer i Min idrett for Brodd HK

Kioskvakter fordeles slik:

 • Åpen hall
 • Miniturneringer
 • Seriespill
 • Andre turneringer (Kongeparken cup, etc.)

En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe seg fri fra dugnad.

Brodd Håndball er avhengig av dugnader for å opprettholde en fornuftig drift av klubben.

Dette er ikke til hinder for at lag arrangerer/deltar på egne dugnader. Pengene for dette skal i så fall inn til lagets konto i Brodd Håndball, som ivaretar sikkerhet rundt pengene.

Informasjon

Idrettslaget informerer medlemmene via nettsider som broddhandball.no og Brodd Håndballs Facebook-side.

Økonomi

Klubbens styre er ansvarlig for å sette opp budsjett. Innkjøp iht. til budsjett skal godkjennes av økonomiansvarlig og/eller leder. Det skal ikke styres mot underskudd i driften i årlige budsjett.Brodd Håndball disponerer 3 kontoer:

 • Hovedkonto: 3201.34.75775
 • Kioskkonto: 3201.43.63741
 • Lagkonto. 3201.44.44105

Hovedkonto er den konto hvor alle hovedinntekter og utgifter disponeres.Kioskkonto er kun for varer og omsetning i Storhaughallens kiosk.

Det skal til jul og ved sesongstart alltid stå minimum 15.000 kr på denne konto for innkjøp av varer.

Kontoen skal aldri tømmes helt.Alt kakesalg, påsmurt og lignende i kiosk skal registreres elektronisk og vil i ettertid overføres til det enkelte lags lagkonto.

Lagkonto er midler som enkelte lag har skaffet gjennom dugnadsarbeid, sponsorer m.m. Dette er midler som er øremerket enkelte lag og skal ikke brukes til drift av klubben. Økonomiansvarlig skal til enhver tid har oversikt over hvor mye hvert enkelt lag har til gode på denne konto ved et separat regnskap.

Lagkonto kan benyttes til:

 • Treningsutstyr
 • sosiale aktiviteter
 • cup-/turneringsutgifter
 • håndballbøter
 • hjelpetrener som spesifisert under avsnittet om lønn og godtgjørelser.
 • Kompensasjon av trenere for lag over 12 år, men begrenses til hva som genererer arbeidsgiveravgift.
 • Lagkonto skal benyttes til felles goder til alle på laget begrenset til 15.000 kr per lag per år. Beløp ut over dette må godkjennes av styret etter søknad.

Dersom enkelte lag oppløses, skal midlene på lagkonto tilfalle klubben, og ikke kunne overføres til enkeltspillere. Midlene er kommet inn i regi av Brodd Håndball. Dersom lag slås sammen, kan midlene fra det ene laget overføres til det sammenslåtte laget og refereres i årsrapport.

Økonomistyring/regnskap

Følgende retningslinjer gjelder for hvordan økonomien i klubben bør styres.Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører avdelingen eller lag, inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben, fortrinnsvis ved bruk av Medlemsservice.

Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, denne skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger i etterkant. En skal levere reiseregning/utleggsskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.Dette ansees som kjøp av vare på lik linje som kjøp i butikk, altså ikke interne overføringer.

Medlemskontingent

Medlemskontingent i Brodd Håndballklubb, fastsettes hvert år på årsmøtet kontingenten, og er for 2023/24 slik:

 • Mini, opp til 9 år: 300 kroner
 • 10–15 år: 1000 kroner
 • 16 år ‑t.o.m. senior: 1350 kroner
 • Støttemedlem: 1000 kroner*
 • Trenere/støtteapparat/foreldre: 100 kroner**
 • Tillitsvalgte/styre: 100 kroner
 • 5 år 100 kr -førskole/barnehage

Det svares halv kontingent for innmeldelse mellom nyttår og påske.

*Summen for støttemedlem er satt til 1000 kr, da funksjonen til et støttemedlem er å bidra økonomisk til klubben.

** Foreldre til barn og ungdom under 19 år anses som aktive medlemmer dersom kontingent er betalt, da de er deltakere rundt lag samt dugnader i klubben. For spillere vil kontingent til den serie/alders klasse en spiller kamper i være gjeldende.Kontingent sendes ut i oktober hvert år.

Reklame/sponsoravtaler

All sponsing av Brodd Håndballklubb og enkeltlag er i regi av klubben. Det vil si at alle sponsoravtaler skal være skriftlige. Styret har utarbeidet en standardkontrakt som kan brukes av avdelingen og lagene. Sponsoravtaler skal forelegges Brodd hovedstyre for endelig godkjenning.Styret vil oppmuntre alle lag til å få sponsorer til sitt lag. Det vil dog være noen spilleregler som må følges i den forbindelse.

Følgende regler gjelder i henhold til NHF sitt lovverk:

§ 82–1.3 Rett til å inngå reklameavtale

Enkeltmedlemmer kan som medlemmer av organisasjonen ikke inngå avtaler med næringslivet. Alle avtaler skal inngås av organisasjonsledd. Avtalene skal være skriftlige. NHF kan kreve å få seg forelagt slike avtaler inngått av region og klubb.

§ 82–1.4 Organisasjonsleddets retter og plikter

Region og klubb kan bare inngå avtaler etter forpliktende retningslinjer fra NHF. Det er bare de respektive organisasjonsledd som kan være avtalepart med næringslivet. De som inngår samarbeidsavtaler står ansvarlig for alle økonomiske forhold som følger av avtalen. Alle ytelser avtalen omfatter skal skje til vedkommende organisasjonsledd.

Basert på dette skal følgende retningslinjer for sponsoravtaler gjelde for Brodd Håndball:

 • Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, også utstyrssponsorer.
 • Styret vil utarbeide en generell kontrakt som skal signeres av styreleder, økonomiansvarlig og sponsor.
 • Enkeltlag i Brodd Håndballklubb kan finne sine ’egne’ sponsorer, men ikke inngå avtaler uten styregodkjennelse.

Følgende generelle regler vil gjelde for slike avtaler:

 • Styret skal godkjenne avtalen med signert kontrakt mellom sponsor og Brodd Håndball.
 • For sponsormidler skal 25% av midlene tilfalle klubben som solidaritetsmidler uten at Brodd Håndballklubb binder seg til gjenytelse til sponsor.
 • Dette gjelder ikke der hvor sponsor kjøper inn utstyr til ett lag, f.eks. drakter.

Lønn, honorar og godtgjørelser

Det vil ikke utbetales noen form for godtgjørelser til klubbens tillitsvalgte og spillere i 2018/19. Unntak for godtgjørelse er spillere som tar på seg treneransvar for et lag, samt godtgjørelse for dommere som dømmer i turneringer og kamper hvor Brodd HK er arrangør.

Godtgjørelse for spillere som påtar seg trenerjobber:

Klubben vil dekke dokumentert betalt spillerlisens (Lise+)Kontingent settes til kr 100,-TreningsdressGodtgjørelse trenere/oppmenn/lagleder/lagkontakt: TreningsdressGodtgjørelse for dommer som dømmer i egne turneringer og kamper t.o.m. 11 år: 100 kr per time.Hjelpetrener for aldersbestemte lag, som er under 18 år, gis kompensasjon på 75 kr/time. Kompensasjon dekkes av lagkonto.

Klubben dekker klister til J/G15, J/G 16 samt senior damer og herrer.

Reiseregning

Last ned reiseregning-skjemaSeriespill:

 • Det dekkes for inntil 4 biler + spillere pr. lag når avstanden er mer enn 20 km en vei til arrangement.
 • Det dekkes km 2,5 kr/km, ferge og bom.
 • Det er en forutsetning at bilene fylles opp for å holde utgiftene så lave som praktisk mulig.
 • Det vil ikke bli dekket overnattingsutgifter ved serie spill.
 • Dersom et lag blir satt opp i en serie som gir lange reiser og om mulig behov for overnatting, kan laget søke om støtte til dekning av utgifter ved seriestart.
 • Det skal legges fram en skriftlig søknad med begrunnelse til styret.
 • Cuper, turneringer og andre kamper utenom seriespill:
 • Det må søkes styret spesifikt om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved alt spill utenom serien.
 • Styret kan ikke garantere at økonomien tillater at slike utgifter dekkes.
 • Påmeldingsavgifter vil så langt det lar seg gjøre dekkes av klubben. Klubben vil søke å dekke minimum 2 turnering er per lag per sesong og flere dersom økonomien tillater dette.

Klubbdrakter/profilering

Klubben har tegnet kontrakt med Macron  som utstyrsleverandør for perioden 2023 – 28.

 • Alt utstyr til klubb og lag skal da leveres gjennom Macron
 • Alle medlemmer av Brodd HK plikter ved representasjon og spill å bruke utstyr levert av Macron
 • Brodd Håndballs draktfarger er Grønn overdel og sort bukse.
 • Hvert lag oppfordres til å finne egne sponsorer til sine drakter for å dekke drakt kostnader til klubben.
 • Alle lag sponsorer skal meldes inn og godkjennes av styret.
 • Klubben holder spillertrøye og shorts til den enkelte spiller, samt bortedrakt for årsklasser fra og med 12 år.
 • Dette leveres ut lagvis ved sesongens start.
 • Det enkelte lag er ansvarlig for utlevert utstyr.
 • Utstyret leveres inn ved sesongslutt.
 • Hvis det er lag som skal delta på turnering, skal lagledelsen avtale dette med materialforvalter.
 • Reservedrakt er lilla overdel med sort bukse.
 • Da klubben ønsker en felles draktprofil, skal en ikke bruke drakter fra egne lagsponsorer.

Regler for reiser

Alle reiser som ikke er en del seriespill eller årshjulet til klubben, skal meldes inn til styret i god tid. Det skal legges ved en reiseplan over hvem som er med i støtteapparatet

Ved reise som medfører overnatting, skal alle aldersbestemte lag ha minimum 3 personer over 18 år med som støtteapparat, inkludert trener. Det kan søkes om unntak til styret. 2/3 av styret skal godkjenne dette unntaket. Det skal minst være en person i støtteapparatet av samme kjønn som lagets spillere.

Ved reiser som ikke medfører overnatting, oppfordres det til at minimum 2 personer, inkludert trener er med i apparatet rundt laget. Person 2 kan utnevnes av trener for hver kamp, og skal som minimum ha politiattest eller være foreldre til en spiller i Brodd Håndball.

Retningslinjene her er basert på informasjon på www.klubbguiden.no.

Fair play

Brodd Håndball skal utmerke seg med sitt fair play!

For spillere

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine med spillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og å spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd.

Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av og ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket — det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det forutsettes at også disse bidrar til trivsel og fair play i idrettsmiljøet!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i håndballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig — den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne — ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse — uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

For publikum og supportere

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller 1. divisjon.

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i topphåndball eller breddehåndball spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommerne gjør sitt beste
 • Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfriRespekter dommernes valg — ikke kritiser hans/hennes avgjørelserIkke overreager på dommeravgjørelser

Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100+ Components

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Infinite Posibilites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ecommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

go  top