Unngå rødt kort! - Møt på årsmøte i Brodd håndball 21. mars 2024 kl 18:30 i Storhaughallen

Styret i Brodd håndballklubb innkaller med dette alle stemmeberettigede medlemmer til årsmøte i henhold til lov for Broddhåndballklubb.

For å være stemmeberettiget må en være 15 år eller eldre, værtmedlem av idrettslaget i minst en måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser.

Medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2024 er ogsåstemmeberettiget selv om de fyller år etter årsmøtet. 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret på e-post  leder@broddhandball.no senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter for årsmøtet vil være tilgjengelig på hjemmesiden http://www.broddhandball.no/  senest én uke før årsmøtet. 

For mer informasjon om reglene for årsmøtet, se Lov for Brodd Håndballklubb på https://www.broddhandball.no/om-brodd/lov-for-brodd 

Spørsmål som gjelder årsmøtet kan rettes til Christian Lockert-Hansen, tlf 92085884,epost leder@broddhandball.no

Vedlegg:Saksliste årsmøte 2023

Vennlig hilsen

Styret iBrodd håndballklubb

 

Saksliste Årsmøte

Brodd Håndballklubb

 

21.03.2024 StorhaugIdrettshall

 

Saksliste


1.   Åpning og velkommen

2.   Godkjenne de stemmeberettigede

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Godkjenne innkalling 

5.   Godkjenne saksliste

6.   Årsberetning2023

7.   Regnskap2023

8.   Handlingsplan2024

9.   Behandle innkomne forslag og saker 

10.        Fastsetting av medlemskontingent 

11.        Vedta idrettslagets budsjett for 2024

12.        Behandle organisasjonsplan

13.        Valg

a.   Valgkomiteens innstilling og valg av 

1.   Styreleder

2.   Nestleder

3.   Styremedlemmer

4.   Varamedlem

b.   Kontrollutvalg

1.   2medlemmer

2.   1varamedlem

c.    Representanter til ting

1.   Styrethar fullmakt til å oppnevne representanter

d.   Valgkomitè

1.   Leder– Oppmann J2010

2.   2medlemmer – Oppmann J2009 og J2011

 

Leder og nestleder velges enkeltvis.

De øvrigemedlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, ogved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

 

go  top